1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

Đề ôn thi cuối năm số 1

mot so de on tap cuoi nam- lop 4

mot so de on tap cuoi nam- lop 4

... điền: K- N- N- KCâu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3II. Địa líPhần 1: 4 ( mỗi ý đúng cho 1đ)Phần 2: 6đ Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ) Câu6: 4 - Cung cấp hơi nớc ... điền: K- N- N- KCâu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3II. Địa líPhần 1: 4 ( mỗi ý đúng cho 1đ)Phần 2: 6đ Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ) Câu6: 4 - Cung cấp hơi nớc ... điền: K- N- N- KCâu 4( 7đ): 1) y4; 2) y3; 3)y3; 4) y2; 5) y3 ; 6) y1 ; 7)y3II. Địa líPhần 1: 4 ( mỗi ý đúng cho 1đ)Phần 2: 6đ Câu5: 2đ ( mỗi phần đúng cho 1đ) Câu6: 4 - Cung cấp hơi nớc...
 • 7
 • 1,012
 • 24
De cuong on tap TOAN 8 HK II - va 10 de luyen thi cuoi nam

De cuong on tap TOAN 8 HK II - va 10 de luyen thi cuoi nam

... A . x ≠ 1 B . x ≠ ± 1 C . x ≠ -1 D . x ≠ 0 và x 15, Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thi t và kết luận của định lí Ta-let, định lí Ta-let đảo, hệ quả của định lí Ta-let . Cho hình vẽ sau : HÃy ... làm chung thì trong 12 giờ sẽ hoàn thành song một công việc. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì ngời thứ nhất chuyển đi làm việc khác, ngời thứ hai làm nốt công việc trong 10 giờ. Hỏi ngời ... tam giác ABC một đờng thẳng song song với BC cắt cạnh AB tại D, cắt cạnh AC tại E thoả mÃn điều kiện DC 2 = BC . DE a) Chøng minh ∆ DEC ∾ ∆ CDBb) Suy ra cách dựng DE c) Chứng minh AD 2 = AC...
 • 5
 • 705
 • 7
ĐỀ CƯƠNG ON THI CUOI NAM

ĐỀ CƯƠNG ON THI CUOI NAM

... số đo 700. Vẽ tia Om là phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc yOx’. Tìm số đo góc mOn?Bài 7: Vẽ tam giác ABC, lấy điểm D nằm trong tam giác ABC. Vẽ các tia AD; DB; CD lần lượt ... chiếm 25 số học sinh còn lại. Tìm số học sinh trung bình?Bài 4:Bạn Hoa đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 14 số trang. Ngày thứ hai đọc 59 số trang còn lại. Ngày ... Vẽ các tia AD; DB; CD lần lượt cắt các cạnh của tam giác ABC tại M, N, P. Hỏi điểm D có nằm trong tam giác MNP không? Tìm: 2/5a Của 40; 5/6b của 48 000 đồng14. Để tìm một số khi...
 • 3
 • 225
 • 0
DE CUONG ON THI CUOI NAM NO 1(CUC HAY)

DE CUONG ON THI CUOI NAM NO 1(CUC HAY)

... afternoon. 2.David ( jog)_______________now.3.Mr. Hung ( go)______to the movies once a month. 4 .Nam ( want)______________to travel to Vung Tau very much.5.We ( go)_____________to visit Ha Long ... like playing tennis very much 12. We are playing aerobics now. 13. Phuong is going to the zoo once a month. 14. Hoa jogs with Nam and Chi now. 15. They often has a picnic at the weekend. 16. How ... ,I not go swimming. 19. David is going to stay in Viet Nam two weeks. 20. How much does he want to stay in Ha Long Bay? V/ Give the correct form of the verbs(Cho dạng đúng của động từ trong...
 • 4
 • 258
 • 0
DE CUONG ON THI CUOI NAM N02

DE CUONG ON THI CUOI NAM N02

... world’s longer structure.IV.Read the passage and do the tasks that follow. My uncle is a worker. His name is Nam. He is going on vacation this summer. First,he is going to visit Ha Long Bay. ... there for one day. He is going to walk along Saigon River bank. He is going to fly home.A Decide if these statements are True (T) or False (F) 1. Mr Nam is going to visit three cities this summer. ... GRADE 6I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others in each group.1. A. Sunday B. full C. uncle D. much2. A. often B. stay C. citadel D. after3. A. badminton...
 • 2
 • 207
 • 0
ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN) doc

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN) doc

... Collected by Nguyen NgocThang ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2 011 SỐ 1 (CÓ ĐÁP ÁN) I. Choose one word whose underlined part is pronounced differenlly 1. A. ivory B. writer C. final D. widow ... trong số A,B,C hoặc D có cùng nghĩa với câu đã chọn 8. He wrote that book in 19 61 A-the book was written in19 61 by him B-The book which was written in19 61 by him C- The book was writing in19 61 ... other’ in the group. 11 . A. foundation B. recognise C. potential D. excursion 12 . A. habour B. mature C. enable D. container 13 . A. measure B. insect C. mention D. obscure 14 . A. observe B. control...
 • 4
 • 337
 • 0
ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) potx

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) potx

... ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 SỐ 3 (CÓ ĐÁP ÁN) I Choose one word whose underlined part is pronounced differenlly. 1. A. ... innovation D. stage 11. A. tells B. talks C. stays D. steals 12. A. some B. none C. not D. nothing 13. A. should B. could C. would D. wool 14. A. honest B. honey C. hobby D. hoar 15. A. isolate ... differenlly. 1. A. polo B. goalie C. opponent D. foul 2. A. score B. minor C. major D. over 3. A. wave B. range C. amateur D. player 4. A. individual B. awarded C. depending D. defensive...
 • 3
 • 318
 • 0
ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 4 (CÓ ĐÁP ÁN) docx

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 4 (CÓ ĐÁP ÁN) docx

... important thing is to keep oneself A. occupation B. occupied C. occupant D. occupational 40 . You are very quiet today . What have you got on your ? A. spirit B. attention C. mind D. brain 40 . ... stressed C. stressed D. stresses 41 . Marry the country by the time this letter reaches her. A. is going to leave B. will leave C. is leaving D. will have left 42 . “ What is your hobby, Hoa? ... Well, I want stamps D. Oh, on the phone 43 . Our teacher came in when we noisily. A. had talked B. were talking C. are talking D. have been talking 44 . Working as a tourist guide involves ...
 • 3
 • 324
 • 1
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 docx

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 docx

... nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải l : ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Trong dao động điều hoà th : vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. ... các kết quả sau? A. 19,69.1 0 -3 W. B. 20.1 0 -3 W. C. 21.1 0 -3 W. D.19,84.1 0 -3 W. Câu 2 2: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín s : A. Có điện trường. B. Có ... A. 600 B. 30 0 C. 400 D. 450 Câu 3 1: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ảnh của vật qua gương cầu? Vật thật qua gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. Vật thật ở...
 • 6
 • 195
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 pps

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 pps

... vạch màu trên nền tối C. Gồm một số vạch tối trên nền quang phổ liên tục D. Gồm một số vạch đen trên nền trắng ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ ... B. 2,98A. C. 2A. D. 6,67A. Câu 1 8: Một mạch dao động LC có độ tự cảm L = 21 mH và tần số dao động riêng là 250 kHz ứng với điện dung C của tụ điện bằng: A 6,36.10-10 F B. 3, 18. 10-10 ... C. 3, 18. 10-12 F. D. 0,636.10-12 F. Câu 1 9: Sóng điện từ và sóng cơ học không cùng tính chất nào sau đây: A có hiện tượng phản xạ . B. có mang năng lượng. C. truyền được trong chân không....
 • 6
 • 263
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN LÍ Đề số 1 pptx

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN LÍ Đề số 1 pptx

... ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2 011 MÔN LÍ Đề số 1 (Trung tâm luyện thi Hồng Đức) Câu 1: Chọn phương án sai. Quang phổ liên tục phát ra từ: A. ... thuộc vào A. số phôtôn chiếu vào anốt B. số phôtôn chiếu vào catốt C. số electron bứt ra khỏi catốt trong 1 giây D. số electron đến catốt trong 1 giây Câu 9: Phôtôn ánh sáng không có A. năng ... Xác định chu kỳ dao động nhỏ A. 1, 1959 s B. 1, 1960 s C. 1, 19 61 s D. 1, 192 s Câu 26: Xét đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính. Biết góc tới mặt AB là 0 1 45i  , lăng kính có góc chiết...
 • 6
 • 217
 • 0
Đề ôn thi cuối năm số 1

Đề ôn thi cuối năm số 1

... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN TIẾNG ANH 5Thời gian 40 phútName: ………………………….Class: I/ Circle the odd one out 1. well where how when2. come ... going D. go4. He was born ______ January 1 st , 2002.A. in B. on C. at D. forIII. Reorder the words to make sentences 1. didn’t / They / buy / anything/./…………………………………………………………………………………………… ... tomorrow Sunday yesterday8. warm hot cold weatherII. Select and circle the letter A, B, C, or D 1. What’s the matter with ______?A. I B. you C. he D. she2. ______ do you go to school?A. Where...
 • 1
 • 160
 • 0
Một số đề ôn thi DHCD năm 2012-2013

Một số đề ôn thi DHCD năm 2012-2013

... Bộ đề ôn thi Đại học1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.2. Tìm m sao cho đồ thị hàm số (*) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt A, B, C có hoành độ theo thứ tự lập thành một ... = - 2ĐỀ 4:I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)Câu I: (2,0 điểm) Cho hàm số y = 2(2 1)1m x mx- -- (m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi ... WWW.ToanCapBa.Net Bộ đề ơn thi Đại học ĐỀ 1I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)Câu I (2.0 điểm). Cho hàm số: y = f(x) = x3 – 3mx2 + 3(m2 – 1)x – m3 (Cm)1. Khảo sát sự biến thi n và...
 • 24
 • 185
 • 0
bo de on thi cuoi nam

bo de on thi cuoi nam

... tấn 25 kg = kg 4. Tuổi con bằng 92 tuổi mẹ. Con kém mẹ 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? . . . . 5. Một trờng tiểu học có 1435 học sinh, trong đó số học sinh cha ... cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau.Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày sau, trung bình ... 1093 4215. 3. Một trờng có 2345 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, học sinh nữ? . . .4. Một tấm vải dài 25m, đã may quần áo hết 54 tấm...
 • 37
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề ôn thi đại học số 14 môn tiếng anhđề ôn thi cuối năm lớp 4đề ôn thi cuối học kì 1 lớp 2 mon tieng vietde on thi cuoi nam mon hoa 9đề ôn thi cuối năm mon toan lớp 4nhung de on thi cuoi nam lop 5đề ôn thi cuối kì 1 lớp 4đề thi cuối năm lớp 1 môn toánđề thi cuối năm lớp 1đề thi cuối năm lớp 10 môn hóađề thi cuối năm lớp 11 môn tiếng anhđề thi cuối năm lớp 10đề thi cuối năm lớp 11 môn toánđề thi cuối năm lớp 10 môn vật lýđề thi cuối năm lớp 1 môn tiếng việtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ