1. Trang chủ >
 2. Kỹ Năng Mềm >
 3. Kỹ năng quản lý >

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Slide bài giảng đàm phán trong kinh doanh quốc tế - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

... thống nhất.” NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanGiới thiệu môn học Giới thiệu môn học “ĐÀM PHÁN “ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ” TRONG KINH DOANH QUOC TEãSửù ... có kinh nghiệm, phải học hỏi và phấn đấu không ngừng. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp)1.1. KHÁI NIỆM ĐÀM PHÁN (tiếp) Đàm phán ... công trong hoạt động kinh doanh nói chung, trong đàm phán, nói riêng, cần hiểu biết về văn hoá dân tộc, văn hoá tổ chức và tính cách cá nhân. NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong VanNTDP - PGS.TS....
 • 136
 • 5,634
 • 82
bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doan chương 7 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doan chương 7 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh22 Chương 7Chương 7 Những nguyên lý cơ bản Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh về đàm phán kinh doanh doanh ... nhất định 77 Chương 7Chương 7 Những nguyên lý cơ bản Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh về đàm phán kinh doanhdoanhI.I. Đặc điểm của đàm phán kinh Đặc điểm của đàm phán kinh doanh doanh ... ngời ta n cứ vào quốc tịch các chủ thể đàm phán ngời ta chia ra đàm phán kinh doanh trong nớc chia ra đàm phán kinh doanh trong nớc đàm phán kinh doanh quốc tế. đàm phán kinh doanh quốc...
 • 28
 • 474
 • 0
bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 1 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 1 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 1Chương 1 Đối tượng ... CỦA GIAO DỊCH; CBẢN CỦA GIAO DỊCH; CƠƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA GIAO SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA GIAO DỊCH; GIAO DỊCH DỊCH; GIAO DỊCH ĐĐA PHA PHƯƠƯƠNG VÀ CÁC LỄ NGHI NG VÀ CÁC LỄ NGHI TRONG GIAO DỊCH; VTRONG GIAO ... HỌC GIAO DỊCH VÀ ỢNG CỦA MÔN HỌC GIAO DỊCH VÀ ĐĐÀM PHÁN KINH DOANH LÀ QUÁ TRÌNH GIAO ÀM PHÁN KINH DOANH LÀ QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP CỦA CON NGTIẾP CỦA CON NGƯƯỜI TRONG LĨNH VỰC ỜI TRONG LĨNH VỰC KINH...
 • 7
 • 738
 • 4
bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 2 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 2Chương 2 Những vấn ... Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanhgiao dịch kinh doanh 33 Chương 2Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanhkinh doanh I.I. Khái niệm chung ... nhà kinh doanh 44I. Khái niệm chung về giao dịch I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanhkinh doanh 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIAO DỊCH KINH DOANH1 . SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIAO DỊCH KINH DOANH GIAO DỊCH...
 • 14
 • 570
 • 0
bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 3 - pgs.ts nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 3Chương 3 Những nguyên ... bản của giao dịch kinh doanhgiao dịch kinh doanh 33 Chương 3Chương 3 Những nguyên lý cơ bản của giao Những nguyên lý cơ bản của giao dịch kinh doanhdịch kinh doanh II MụcMục tiêutiêu v cáccác ... thức Mục tiêu các hình thức giao dịch trong kinh doanhgiao dịch trong kinh doanh 22 CácCác hìnhhình thứcthức giaogiao dịchdịch:: GiaoGiao dịchdịch trựctrực tiếptiếp GiaoGiao dịchdịch giángián...
 • 38
 • 774
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao ... đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch 33 Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao tiếp đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương lễ nghi trong giao dịchvà ... đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch I.I. Kỹ năng giao tiếp theo nhóm Kỹ năng giao tiếp theo nhóm tổ chứctổ chứcII.II. Lễ nghi trong...
 • 29
 • 573
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao ... Tâm lý trong giao dịch đàm phándịch đàm phán 33 Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao dịch Tâm lý trong giao dịch đàm phán àm phán I.I. TâmTâm lýlý họchọc giaogiao dịchdịch đàm àmphánphánII.II. ... thườngthườnggặpgặp trongtrong giaogiao dịchdịch đàm àmphánphánIII.III. GiaoGiao tiếptiếp v đàm àm phánphán vớivớingườingười nướcnước ngoàingoài44I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch...
 • 34
 • 610
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 6  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 6 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Chương 6Chương 6 Văn hóa trong giao dịch Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh đàm phán kinh doanh ... đoàn đàm phán. . 1111 Chương 6Chương 6 Văn hóa trong giao dịch đàm phán Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh kinh doanh I.I. Khái niệm văn hóa thành phần Khái niệm văn hóa thành ... phán kinh doanh 33 Chương 6Chương 6 Văn hóa trong giao dịch đàm Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh phán kinh doanh I.I. Khái niệm văn hóa Khái niệm văn hóa thành phần văn hóathành...
 • 29
 • 393
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 8  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 8 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Chương 8Chương 8 Nội dung, phương thức Nội dung, phương thức các chiến lược đàm các chiến lược đàm phán ... phán trong kinh doanh phán trong kinh doanh 33 Chương 8Chương 8 Nội dung, phương thức Nội dung, phương thức các chiến lược đàm phán các chiến lược đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh I.I. ... kinh doanh 1212 Chương 8Chương 8 Nội dung, phương thức Nội dung, phương thức các chiến lược đàm phán các chiến lược đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh I.I. Nội dung đàm phán kinh...
 • 22
 • 550
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 9  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 9 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Chương 9Chương 9 Hoạt động chuẩn bị đàm Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh phán kinh doanh 33Chng 9Chng ... bị đàm phán àm phán kinh kinh doanhdoanh 11. . Nội Nội dung dung công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị đàm phán àm phán kinh kinh doanhdoanh Chuẩn bị Chuẩn bị đàm phán àm phán kinh kinh doanh ... hay 99 I. Nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh doanhI. Nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh doanh 1.1. Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh kinh doanh...
 • 30
 • 597
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 10  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 10 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Chương 1 0Chương 10 Tổ chức đàm phán kinh Tổ chức đàm phán kinh doanh doanh 33 Chương 1 0Chương 10 Tổ chức đàm ... phỏn kinh doanhchc m phỏn kinh doanh 2. Các nguyên tắc của đàm phán kinh doanh 2. Các nguyên tắc của đàm phán kinh doanh (ti(tip)p)9 điều chỉ dẫn sau đây khi tiến hành giao dịch đàm phán kinh doanh. 9 ... đồ mục tiêu của mììnhnh77 Chương 1 0Chương 10 Tổ chức đàm phán kinh Tổ chức đàm phán kinh doanh doanh I.I. Tiến trình những nguyên tắc Tiến trình những nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm...
 • 21
 • 415
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 11  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 11 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Chương 1 1Chương 11 Quá trình ra quyết định Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh trong đàm phán kinh ... kinh doanh doanh 33 Chương 1 1Chương 11 Quá trình ra quyết định trong đàm Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh phán kinh doanh I.I. Vấn đề lợi ích phương pháp Vấn đề lợi ích ... muốn2020 Chương 1 1Chương 11 Quá trình ra quyết định trong đàm Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh phán kinh doanh I.I. Vấn đề lợi ích phương pháp Vấn đề lợi ích phương pháp...
 • 29
 • 334
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 12  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương 12 PGS TS nguyễn thị xuân hương

... 11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22ChChươương ng XIIXIICCơơ sở pháp lý của sở pháp lý của giao giao dịch đàm dịch đàm phán phán kinh doanhkinh ... NG KÝ KINH DOANH. KINH DOANH. 121 2IIII. . NỘI DUNG CNỘI DUNG CƠƠ BẢN CỦA HỢP BẢN CỦA HỢP ĐĐỒNG KINH TẾ ỒNG KINH TẾ TRONG GIAO DỊCH TRONG GIAO DỊCH ĐĐÀM PHÁN KINH DOANH ÀM PHÁN KINH DOANH ... ĐĂĐĂNG KÝ KINH DOANHNG KÝ KINH DOANH 1313IIII. . NỘI DUNG CNỘI DUNG CƠƠ BẢN CỦA HỢP BẢN CỦA HỢP ĐĐỒNG KINH TẾ ỒNG KINH TẾ TRONG GIAO DỊCH TRONG GIAO DỊCH ĐĐÀM PHÁN KINH DOANH ÀM PHÁN KINH DOANH...
 • 31
 • 340
 • 0
Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương mở đầu  PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch đàm phán trong kinh doanh chương mở đầu PGS TS nguyễn thị xuân hương

... Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh PGS. TS Nguyễn Thị Xuân HươngPGS .TS Nguyễn Thị Xuân Hương Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh ... cuộccuộc đàm àm phánphán kinhkinhdoanhdoanh TổngTổng kếtkết kinhkinh nghiệmnghiệm thựcthực tếtế trongtronggiaogiao dịchdịch đàm àm phánphánII. Nội dung phương pháp II. Nội dung phương ... phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Bài mở đầuBài mở đầu Đối tượng nội dung của Đối tượng nội dung của môn họcmôn học Bài mở đầuBài mở đầu I.I. ĐốiĐối tượngtượng v nhiệmnhiệm vụvụcủacủa...
 • 7
 • 292
 • 1
BÀI BÁO CÁO-GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

BÀI BÁO CÁO-GIAO TIẾP ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

... của một trong 9 kiểu đó. Vì vậy, có thể vận dụng trong thực tế giao dịch, đ{m ph|n. 1.3 GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 1.3.1.1 Giao tiếp đàm phán với người Mỹ Khi giao tiếp v{i ... dựng lại nền kinh tế Nhật Bản chỉ còn dựa vào những ngưòì lao động Nhật Bản họ đ~ thực hiện được một công việc vô cùng tốt đẹp. CHƯƠNG 2. VĂN HÓA GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH Văn ... kinh doanh. Chương n{y xem xét ảnh hưởng của văn hóa đối với đ{m ph|n kinh doanh. Văn hóa chi phối hành vi của con người vì vậy ảnh hưởng quyết định đến hành vi của các nhà kinh doanh trong...
 • 110
 • 574
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình giao dịch và đàm phán trong kinh doanhgiao tiep va dam phan trong kinh doanhnghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhkỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhgiáo trình giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhgiao tiếp và đàm phán trong kinh doanhgiáo trình kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhtiểu luận giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhgiao tiếp và đàm phán trong kinh doanh là gìhệ giao tiếp và đàm phán trong kinh doanhbài giảng giao tiếp và đàm phán kinh doanhbài giảng môn đàm phán trong kinh doanh chương i và chương ii của thầy nguyễn tấn đạtkỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanhthương lượng và đàm phán trong kinh doanhkinh nghiệm của các doanh nghiệp nưóc ngoài về xây dựng quan hệ và đàm phán trong kinh doanhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ