1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay

... thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước hiện nay sẽ góp phần giới thiệu hoạt động kiểm soát thanh toán vốn đầu qua hệ thống Kho bạc, cũng như ... chính công 47 Đại học Kinh tế quốc dân Luận văn tốt nghiệpChương 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁNVỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC2.1 chế kiểm soát chi đầu xây dựng ... KBNN.- Chủ đầu là chủ tài kho n cấp phát vốn đầu tại Kho bạc Nhà nước, nên Chủ đầu phải lập, ký chứng từ thanh toán vốn đầu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; Giấy rút vốn đầu ; Giấy...
 • 81
 • 2,128
 • 19
Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước cho huyện gia lâm

Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu xây dựng bản từ nguồn ngân sách nhà nước cho huyện gia lâm

... VỀ QUẢN LÝ VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11 2.1 Tổng quan về ñầu xây dựng bản 11 2.1.1 ðầu 11 2.1.2 ðầu xây dựng bản 13 2.2 Quản vốn ñầu xây dựng ... cứu - ðối ng nghiên cứu: Nội dung quản vốn ñầu XDCB trong quản NSNN. - Phạm vi nghiên cứu: Quản vốn ñầu XDCB từ nguồn NSNN ñược nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Gia Lâm, tập ... XDCB từ NSNN trên ñịa bàn huyện Gia Lâm. - ðề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản vốn ñầu XDCB từ NSNN trên ñịa bàn huyện Gia Lâm. 1.3 ðối ng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu...
 • 144
 • 1,770
 • 15
Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn, tỉnh quảng ngãi

... Hoàn thiện công tác quản vốn ñầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi . Trên cở tìm hiểu một số nội dung bản về ñầu quản vốn ñầu ... xây dựng công trình Quản thi công xây dựng công trình bao gồm quản khối lượng xây dựng, chất lượng xây dựng, quản tiến ñộ xây dựng, quản an toàn lao ñộng trên công trường và quản ... của các cấp, các ngành huyện Bình Sơn Với mong muốn ñược vận dụng các kiến thức ñã học, tôi chọn ñề tài: Hoàn thiện công tác quản vốn ñầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước của huyện...
 • 13
 • 1,715
 • 14
Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước đà nẵng

... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1. Định hướng hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho ... TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG 2.1. Đặc ñiểm bản của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng ảnh hưởng ñến công tác kiểm soát thanh toán vốn ... toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng 2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kiểm soát thanh toán vốn ñầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng Tại KBNN Đà Nẵng có Phòng Kiểm...
 • 13
 • 1,070
 • 3
Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ

Tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ

... ;9:$*#"#>7##"|*)8#/*"*#>#"#">)helh1nghmhih12h4qkhql4r'"898-*#9t,###+3u#;Ă#-/"#78#7#<|y#;4#/#)s<#>#9*4#/ !";0|x3#uÂ;##/9-#/4#/<;3##/6)?@Ê@ÔƠƯCcĐ^ƠăCƠƠâêCô^ơư^đ^CƠƯCcC^Côcđ^bàaảđcÃCcƠưCƠcảđCÃCáạcâ?@Ê@@ăFDD[ằFGIKLIOIFDẳFNWPDOIDẵZLF 0134567879746647907 !"#$%$&'()*+(),1-46./0 ... /012394-/454697892-449789:;<=;?;@:ABCDE;FGHEI=;JFK=LMABNOPHE;<=;QR?E;STML;UNU=;V@WWXYZ[[\YM]^_`=L<aZbYbYZ[[\HcA_;d=;?;cefATLgBb?;Oh=LeijkHcA:;Ujk:ABCDelmn=EdH;Lo=bXCBZelp=V@Lo=WZqr==LOhms:;<=;?;@:ABCDHtNmuFvmn=NwHF=LHx?HyHlUH;qz;RFHo=H;THyHv;FH{=L=L;mn?e=LT<m|A:ABCDH}=Q<E|F=LEpB;<=;H;d=;eq~=;Tyev;TA;HvE;FREHcAEI=;JFK=LMABsC;TfrHM;<=OH:ABCDCMMNOPHE;<=;QR?E;STJFaENU=;V@Z[WYJ]^:_=L<aZZYYZ[[\HcAG:<mH;d=;s7*(*7*014444-/9789C;TfrHM;<=OH:ABCDQ<C;TfrHHx?Fan=JFR=eE|HE;FGHC;TfrHM;<=OHJFK=LMABs:Ă=LV@Hy=fGH{=LH;ÂH___E|T=LNÊ=qUÔZƠ___efATLgBÔBGEƯmyBN@HeBGE`;tƯmyBN@Hq<HyHEĂ=L;mn?qzÔ:ĂC;TrH;EĂ=L;P?Ơ___Đ:ĂCETy=WZĐ:ĂC;TăFXq<<=;H;d=;ăFK=E|UsG?;R=vmwBVTyEE;A=;ETy=q@==âBE|T=LEĂv;TrH;EĂ=L;P?sêôơđôô ... opqrstuvtwtxpyz{|}~}}yv}s~}tvtrzvxvssyztvpur}tvt{tq}tu{tq}tuv}optuvtwtxpyz{|stuvtw}~}yvv~v}vĂv}usÂvtÊÔv~vƠpƯ}tĐ}Êz~ă}âyyvv~vryrqvêôôơoêôôưst}trvstđtvtêôôơoutvtưưêôôo}âytvtwtâƠoàxvảvÃrrwtvzásạv}trzzÊsssằvvsvsƯvxvstuvvĂzƠopt}trvẳrÔzẵ~sstyvts~vsuvÊxvssắvyuvyz}~}~vẵvxvvvẵ~}tsvvẵvxvvvẵ~}tywtv}~}~vu}~}~vẵvvvxvẳt~}ặj!$X&_$X`a&b[cda``($`da$e$Yf!`ghi"jk$X&\]^$`%)d]%&l$gm&+(),13ầ64ẩẫấậè474è7ẻ7ẽé4ẹềểễễếệểễìễỉ{st}trvstyvts~vs}ẳrÔzẵ~sẵyxrrsvvstyvts~v}ây}vr}twvstyvts~vvtrảvuẳrÔzẵ~ss}styvts~vẵyxrr}vr}twvstyvts~vvuvstyvts~v}xr}Ãv}ây}vr}twvstyvts~vvtrảv01-ĩí479ẫấậè14574ịòỏõóọồổỗốộõờởốỡớởỡõờợùóỡổởỡủũúụừửữớợứởựỳỷợ...
 • 26
 • 771
 • 1
hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam

hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ở việt nam

... VỐN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂYDỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC1.1. Một số vấn đề chung về vốn đầu XDCB từ NSNN1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn đầu XDCB từ ... giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam làm đề tài Luận văn tốt nghiệp của mình. ... đề bản về vốn đầu xây dựng bản kiểm soát chi đầu xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. -Đề tài đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác kiểm soát chi...
 • 102
 • 628
 • 3
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu xây dựng bản tại Kho bạc nhà nước Sóc Sơn

... LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài: " ;Hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN về đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước Sóc Sơn& quot;, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ, ... nâng cao chất lƣợng công tác kiểm soát chi NSNNvề đầu tƣ XDCB thuộc NSNN qua KBNN Sóc Sơn. 3 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ XDCB 1.1. Một ... trạng công tác kiểm soát chi NSNNvề đầu tƣ XDCB để đƣa ra đƣợc các mặt đạt đƣợc, mặt còn hạn chế, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát chi NSNN về đầu tƣ XDCB tại KBNN Sóc Sơn. ...
 • 118
 • 784
 • 5
Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ

Hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ

... kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước 11 1.2.1. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc nhà nước 11 1.2.2. Vai trò kiểm soát chi đầu xây dựng bản ... 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 4 1.1. Chi đầu xây dựng bản và sự cần thiết của kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước ... cứu về kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Chƣơng 4:...
 • 114
 • 893
 • 1
kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước yên dũng, tỉnh bắc giang

kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước yên dũng, tỉnh bắc giang

... 8r1?-,#&"-,&&!9V&W)#9|*X#$'C@!U&9,F("6V')W)ãV04,&&!&&J&+%6501?-,#&"-,&&!9V&W)#9|3)Xa'`"0#M&S"W9;&!#&/A#,&1&&B0&/#&."&I+|)b#F&,##:#%&&%&#&8#20#,"4 8&B"&'()L#!ãKim soỏt chi ngõn sỏch nh nc cho u xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước Yên Dng, tnh Bc Giang? "&'()&D"FF&W !$N3)#$%&3)4 ... /)6L1?-,#&"-,&&!9V&W)#9|#:7srr2srt+t"U*e*+!f #%#0<2 ghiCjCDEF2.1.1 Chi ngân sách nhà nước cho đầu XDCB !"#$"%$&'$()$$*"+(, ... !I-~&L1&#2#7"#$9~"6!F&,##$?ãC&0#7"#J& )^&"-,&&!9V+ã2.1.2 Cụng tỏc kim soỏt chi ngõn sỏch nh nc cho u t XDCB qua KBNN %'*%'*$&'$()$$*"+(, /0 /M<Aqdhr>YX?-,#...
 • 107
 • 623
 • 3
hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ

hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ

... tôi lự : Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ . 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung H công tác kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN, ... kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 71 3.5.1. Kết quả đạt được 71 3.5.2. Hạn chế của công tác quản lý kiểm soát chi đầu xây dựng bản ... đầu nước ngoài tại KBNN Đồng Hỷ 63 3.4.4. Thực trạng về công tác kiểm soát cam kết chi đầu xây dựng bản 65 3.4.5. Số vốn đầu xây dựng bản đã qua kiểm soát thanh toán qua Kho...
 • 119
 • 898
 • 11
hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên

hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên

... phân cấp của tỉnh. 1.1.5. Nội dung kiểm soát chi đầu xây dựng bản từ ngân sách Nhà nước 1.1.5.1. sở pháp lý cho công tác kiểm soát chi đầu tại Kho bạc Nhà nước Kiểm soát là “Xem ... dụng công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản từ NSNN qua hệ thống KBNN. Do vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống Kho ... công tác kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên làm đề tài Luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung - Nhằm hoàn thiện...
 • 125
 • 780
 • 6
Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

... Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 42 3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu qua Kho bạc nhà nước tỉnh 43 3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. ... soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 6 ... triển Kho bạc Nhà nước. 83 4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 83 4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản từ...
 • 120
 • 721
 • 10
giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

... nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Là bộ tài liệu cho Kho bạc tỉnh Khánh Hòa định hướng, đề ra các giải pháp quản lý chi vốn đầu xây dựng bản ... số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN Khánh Hòa 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi vốn đầu XDCB 88 3.2.2 Nhóm giải pháp ... trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Xác định các nhân tố ảnh hưởng và công tác kiểm soát chi vốn đầu XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Đề xuất các giải pháp...
 • 115
 • 585
 • 1
Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu

Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu

... KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNGCƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH1.1. Chi đầu xây dựng bản 1.1.1. Khái niệm chi đầu xây dựng bản Chi đầu xây dựng bản từ NSNN là các kho n chi ... KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯXÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚCTỈNH LAI CHÂU ĐẾN 20153.1. Phương hướng hoàn thiện kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu đến 2015Trong ... của kiểm soát chi đầu xây dựng bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kiểm soát chi vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho...
 • 118
 • 937
 • 7
luận văn thạc sĩ kinh tế đầu tư Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

luận văn thạc sĩ kinh tế đầu Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu xây dựng bản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

... tác kiểm soát thanh toán vốn đầu XDCB tại Kho bạc Nhà nước Nội; 8Chương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠBẢN VÀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC1.1. ... vốn đầu XDCB từ NSNN: 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCBTHUỘC NGUỒN VỐN NSNN QUA KHO BẠC NHÀNƯỚC: 1.2.1 Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu ... soát thanh toán vốn đầu XDCB qua Kho bạc Nhà nước; Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu của Kho bạc Nhà nước Nội giai đoạn 2000 – 2007;Chương 3: Hoàn thiện công tác...
 • 117
 • 619
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước hiện nayhoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hà nộitóm tắt luận văn hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãihoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãităng cường kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước liên chiểucông tác thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống kho bạc nhà nướcchi đầu tư xây dựng cơ bản va quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạchoàn thiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nướccac nhan to anh huong den cong tac quan ly von dau tu xay dung co bancông tác quản lý vốn đầu tư xây dưng cơ bản từ ngân sách nhà nướcmột số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợivốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản trong ngân sách nhà nướchoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình đô thị đà nẵnghoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước khánh hòahoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng trường hợp công ty cổ phần đại hưngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ