1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7

bài giảng toán 1 chương 2 bài 11 phép cộng trong phạm vi 8

bài giảng toán 1 chương 2 bài 11 phép cộng trong phạm vi 8

... coọng trong phaùm vi 8 Pheựp coọng trong phaùm vi 8 53+ 8 8 8 8 1 7+44+ 2 6+Baøi 2: Tính 1 + 7 = … 7 - 3 = … … 6 + 2 = 6 - 3 = … … 8 + 0 = 0 + 2 = … 8 4 8 3 8 2 7 + 1 = ... + 1 = 8 Toaựn Pheựp coọng trong phaùm vi 8 Pheựp coọng trong phaùm vi 8 6 + 2 =5 + 3 = 4 + 4 = 8 8 8 1 + 7 = 8 2 + 6 = 3 + 5 = 4 + 4 = 8 8 8 Toaựn Baứi 1: ... 7 + 1 = ã 6 + 2 = ã 5 + 3 =ã 4 + 4 =ã 5 + 3 = ã 5 3 = ã 1 + 7 = ã 2 + 6 = ã 3 + 5 = ã 4 + 4 = Toán Phép cộng trong phạm vi 8 Phép cộng trong phạm vi 8 * Hãy chọn một...
 • 12
 • 381
 • 0
bài giảng toán 1 chương 2 bài 12 phép trừ trong phạm vi 8

bài giảng toán 1 chương 2 bài 12 phép trừ trong phạm vi 8

... =7654 1 2 34 Toán Phép trừ trong phạm vi 8 Toán Phép trừ trong phạm vi 8 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 888 88 8 7 6 5 4 3 2 1 Bài 1. Tính: Toán Phép trừ trong phạm vi 8 8 - 1 = 8 - 5 = 8 - 3 =5 + 3 = 8 - 6 = 8 - 2 = 8 ... 8 =8 - 7 =7 + 1 = 4 + 4 = 8 - 4 =6 + 2 = 2 674 1 88 8 3 8 50 Bài 2. Tính : Toán Phép trừ trong phạm vi 8 8 - 3 = 8 - 1 - 2 = 8 - 2 - 1 = 8 - 8 = 8 - 0 = 8 + 0 = Bài 3. Tính :5550 8 8 Toán Phép ... 8 -1 = 7 8 - 2 = 6 8 - 3 = 5 8 - 4 = 4 8 - 7 = 1 8 - 6 = 2 8 - 5 = 3 8 - 4 = 4 Toán Phép trừ trong phạm vi 8 8 -1 = 8 - 2 = 8 - 3 = 8 - 4 = 8 - 7 = 8 - 6 = 8 - 5 = 8 - 4 =7654 1 2 34 Toán Phép...
 • 10
 • 393
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6

bài giảng toán 3 chương 2 bài 1 bảng nhân 6

... = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 12 18 24 30 36 42 4854 6 60 Bảng nhân 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 12 18 24 30 36 42 4854 6 60 ... 62 == 12 +6 x= 63 = 18 6 + 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6 x 7 = 6 x 8 = 6 x 9 = 6 x 10 = 6 12 18 24 30 36 42 4854 60 1 12 18 24 30 36 42 4854 60 Thừa số thứ nhất là mấy ? 6 Thừa số thứ ... 18 36 60 24 30 48 54 Bài 3: 42 Trò chơi chọn hình 4 x 6 = 24 6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 9 = 54 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 Bảng nhân 6 6 x 1 = 6 x 2 = 6 x 3 = 6 x 4 = 6 x 5 = 6 x 6 = 6...
 • 18
 • 500
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

... BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3 NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐNHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐVỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐVỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐTaiLieu.VN Nhân số hai chữ số với số một chữ số 12 X 3 = ? 12 + 12 + 12 ... baứi 2 ủmoói baứi 2 24 22 11 33 20 2 45 3 4XXXXX===== XOAKET QUATaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3 11 x 6 13 x 3 ab 42 x 2 TaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3 ... 12 + 12 = 12 X 3 = 12 3 X 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 TaiLieu.VN 1 Tính và ghi kết quả 24 22 11 33 20 2 45 3 4XXXXX===== XOÙATaiLieu.VN 1 Tớnh v...
 • 8
 • 465
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

... Dương Bài 3: Nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán 3 Kiểm tra: 11 5 42 2 13 3 32 3 xxxx Toán Nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) 26 ... hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tínha)47 2 28 6 25 3 36 4xx x xb) Toán Nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tínha)47 2 28 6 25 3 36 4xx ... nhớ) 26 x 3 = ?Đọc phép nhân 26 3 x Toán Nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ) 26 x 3 2 3 x* 3 nhân 6 bằng 18 , viết 8, nhớ 1 * 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7.6 26 x 3 =...
 • 12
 • 519
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

bài giảng toán 3 chương 2 bài 4 bảng chia 6

... 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 24 : 6 = 4 60 : 6 =1 030 : 6 = 5 36 : 6 = 6 42 : 6 = 7 48 : 6 = 8 54 : 6 = 9 Toán Toán 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 18 : 6 = 3 24 : 6 = 30 : 6 = 36 : 6 = 42 : 6 = 48 : 6 ... 54 : 6 = 60 : 6 = 4 5 6 78910 Toán ToánBẢNG CHIA 6 42 : 6 = 54 : 6 = 12 : 6 = 24 : 6 = 36 : 6 = 6 : 6 = 48 : 6 =18 : 6 = 60 : 6 = 30 : 6 = 30 : 5 = 30 : 3 = Toán Toán Toán Toán 42 : 6 ... = 30 : 6 = 30 : 5 = Toán Toán 6 x 1 = 6 : 6 = 6 : 1 = 6 x 4 = 24 24 : 6 = 4 24 : 4 = 6 6 x 2 = 12 12 : 6 = 2 12 : 2 = 6 6 x 5 = 30 30 : 6 = 5 30 : 5 = 6 Toán Toán 6 x 1 = 6 6 : 6 = 1 6 :...
 • 15
 • 487
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

... Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1 /3 số kẹo.? kẹo? kẹo 12 k 12 kẹoẹo 5 5Nhận xét:- Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. - Mỗi phần đó là 1 /3 số kẹo. 12 k 12 kẹoẹo? ... 1 /5 của 35 m là ……………… m.c. 1 /5 của 35 m là ……………… m.d. 1/ 6 của 54 phút là ……………. Phút.d. 1/ 6 của 54 phút là ……………. Phút. 24 : 4 = 6 54 : 6 = 9 35 : 5 = 7(hoặc 1 /2 của 8 kg là: (hoặc 1 /2 ... CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ.CỦA MỘT SỐ.TOÁNTOÁN44 1 .Bài toán: 1 .Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1 /3 số kẹo đó. Hỏi chị cho em mấy cái kẹo?Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1 /3 số...
 • 11
 • 1,007
 • 1
bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 2 bài 6 chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số

... 1. 4 1 65 : 2 = 32 0(dư 1) a) 65 2 36 05 2 50b) 65 2 36 05 1 2 3 c) 65 2 36 05 2 4 1 a) 65 2 36 05 2 50 Toán Chia số hai chữ số cho số một chữ số Cách nào sau đây tính đúng ? 72 : 3 ... 2 .3 2 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1. 4 1 65 : 2 = 32 0(dư 1) 68 6 b) 16 08 1 6 2 97 3 3907 2 6 1 59 5 15 09 1 54 Toán Chia số hai chữ số cho số một chữ số Bài 2/ 70: 72 : 3 = ? 72 3 a)ã ... 6 16 36 6 36 090 5 15 408400 Toán Chia số hai chữ số cho số một chữ số Bài 1/ 70: Tớnh 72 : 3 = ? 72 3 a)ã 7 chia 3 c 2 , viết 2. 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bng 6 1 2 ã H 2, c 12 ; 12 chia...
 • 14
 • 499
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư

bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư

... 6 ( 1) 29 64 24 5 Viết: 29 : 6 = 4 ( 5)194416 3 Viết:19 : 4 = 4 ( 3) 1Tính rồi viết theo mẫu:c) Toán 20 3 6 28 4 42 618 2 7 28 0 7 42 0 Viết: 20 : 3 = 6 ( 2) Viết: 28 ... 2) Viết: 28 : 4 = 7 Viết: 42 : 6 = 7 2 ĐS Toán ?a) 32 4 8 3230 6 424 6b)c)d)48 68480 20 3 5155ĐSS Toán 3 Đã khoanh vào số ô tô trong hình nào? 2 1a)b) Toán 4658406465945146594605 4 32 1 Hết ... = 415 3 51500 20 4Viết: 15 : 3 = 5 24 46 24 0Vit: 15 : 3 = 5Toỏnb)9 2 481ã 9 chia 2 c 4, vit 4.ã 4 nhõn 2 bng 8; 9 trừ 8 bằng 1.Ta nói: 9 : 2 phép chia dư, 1 là số dư. Ta...
 • 10
 • 642
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7

bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7

... = 42 7 x 7 =49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Vậy : 7x 2= 14 BẢNG NHÂN 7 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Bài ... viết : 7 x 1 = 7 7được lấy2 lần, ta có : 7 x 2 =7 + 7 = 14 7 được lấy 3 lầnVậy : 7x 3 = 21 ta có : 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21 Toán Toán 7 x 1 = 7 7 x 2 =14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x ... nhẩm Bài 1: Tính nhẩm Toán Toán 7 x 3 = 7 x 3 = 7 x 5 = 7 x 5 = 7 x 7 = 7 x 7 = 2 4 3 1 7 x 8 = 7 x 8 = 7 x 6 = 7 x 6 = 7 x 4 = 7 x 4 = 21 21 35 35 4949 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 10 = 7 x 10 = 7 x...
 • 12
 • 552
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần

bài giảng toán 3 chương 2 bài 9 gấp một số lên nhiều lần

... lần Gấp một số lên nhiều lần Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm sao ? Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Gấp 4 lên 5 lần Gấp 6 lên 3 lần Gấp 7 lên 5 lần Gấp 3 lên ... là 2 x 3 = 6(cm)Đáp số: 6cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. nhân với số lần. ? cmCCDD Toán Toán Gấp một số lên ... được là:7 x 5 = 35 (quả)Đáp số: 35 quả cam Toán Toán Gấp một số lên nhiều lần Gấp một số lên nhiều lần Bài toán: Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB....
 • 8
 • 378
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7

bài giảng toán 3 chương 2 bài 10 bảng chia 7

... : 7 =9 7 : 7 =1 70 : 7 = 10 Toán Bảng chia 7 7 : 7 = 114 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 42 : 7 = 649 : 7 = 7 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 Toán Bảng chia 7 Học thuộc bảng ... bảng chia 7 7 : 7 = 114 : 7 = 2 21 : 7 = 3 28 : 7 = 4 35 : 7 = 5 42 : 7 = 649 : 7 = 7 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9 70 : 7 = 10 Học thuộc bảng chia 7 Toán Bảng chia 7 7 : 7 = 114 : 7 = 2 21 : 7 ... TRA BÀI CŨHọc sinh đọc bảng nhân 7 Toán Bảng chia 7 Toán Tiết 35 : Bảng chia 7 7 x 1 = 7 7 : 7 = 1 7 x 2 = 14 14 : 7 = 2 7 x 3 = 21 21 : 7 = 3 7 x 4 = 28 28 : 7 = 4 7 x 5 = 35 35 : 7 = 57...
 • 16
 • 484
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8

bài giảng toán 3 chương 2 bài 19 bảng nhân 8

... có : 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 4 x 8 = 32 5 x 8 = 406 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 8 x 9 = 8 x 10=64 72 80 8 x 1 = 8. 8 x 2= 8 x 3 Vậy 8 x 2 = 16. Vậy 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 ... THUỘC BẢNG NHÂN 8 8 X 1 = 8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40 8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X10 =80 HỌC THUỘC BẢNG NHÂN 8 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 ... = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 5616 24 8 + 8 == 8 + 8 + 8 =BẢNG NHÂN 8 8 X 1 = 8 8 X 2 = 16 8 X 3 = 24 8 X 4 = 32 8 X 5 = 40 8 X 6 = 48 8 X 7 = 56 8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 8 X10 =80 * HỌC...
 • 13
 • 340
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8

bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8

... = 48 : 6 =405 8 32 4 8 48 6 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 656 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 116 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 440 : 8 = 5 3 Bài toán: ... =64 : 8 = 72 : 8 = 80 : 8 =1 2 3 4567 8 9 10 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 656 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = ... : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 440 : 8 = 51Tính nhẩm: 24 : 8 =40 : 8 = 32 : 8 =16 : 8 = 48 : 8 = 8 : 8 =56 : 8 =64 : 8 = 72 : 8 = 3 54 2 617 8 9 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48...
 • 11
 • 385
 • 0
bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 2 bài 27 chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

... Bài 27 : Chia số 2 chữ số cho số 1 chữ số Toán: 72 : 3 = ? 72 3 * 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1. 6 1 * Hạ 2, được 12 ; 2 12 chia 3 được 4, viết ... 4.44 nhân 3 bằng 12 ; 12 12 trừ 12 bằng 0.0 72 : 3 = 24 Chia số hai chữ số cho số một chữ số/ Trang 70 1, Lý thuyết Toán: 65 : 2 = ?65 2 * 6 chia 2 được 3, viết 3 3 3 nhân 2 bằng 6; 6 ... 5;55 chia 2 được 2, viết 2 2 2 nhân 2 bằng 4;4 5 trừ 4 bằng 1. 1 65 : 2 = 32 ( dư 1 ) Chia số hai chữ số cho số một chữ số/ Trang 70 1, Lý thuyết Toán: a) 72 : 3 = ? 72 3 6 24 12 12 0*...
 • 13
 • 404
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán 3 chương 2 bài 35bài giảng toán 3 chương 2 bài 34bài giảng toán 3 chương 2 bài 33bài giảng toán 3 chương 2 bài 32bài giảng toán 3 chương 2 bài 31bài giảng toán 3 chương 2 bài 30Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam