Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm tiền tệ (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)
... cm.Nhữngthời điểm vật qua vị trí có li độ x = +1 cm là: A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥ C. A và B đều đúng D. A và B đều sai CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao ... treovào phía dưới một vật khối lượng m’ baèng: A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g Câu 70: Một lò xo độ cứng K = 200 N/m treo vào 1 điểm cố định, đầu dưới có vật m=200g. Vật dao động điều hòa ... Câu 19: Một con lắc lò xo dao động với phương trình: x = 4cos4πt (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc t0 = 0 là: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m Câu 20: Một vật...
 • 17
 • 1,572
 • 11

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án
... trình nào sự biến đổi hoá học?A. 1 B. 2 C. 3 D. Cả 1, 2, 3 Đáp án: 1. C; 2.D; 3.B; 4.D; 5. B; 6. A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 . D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B; 22.C; ... X2Y3 Đáp án: 1. A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31. C; ... 2O2-> Fe3O4 Câu nào sau đây đúng với phản ứng trên?A. 1 mol O2 phản ứng với 3/2 mol FeB. 1 mol Fe phản ứng với 1/ 2 mol O2C. 1 mol Fe tạo ra 3 mol Fe3O4 Câu hỏi trắc nghiệm 7 Hóa 8...
 • 9
 • 5,584
 • 96

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN
... nớc chúng tác dụng v i nhau tạo ra chất kết tủa?A. NaCl v AgNO3 B. NaOH v HClC. KOH v NaCl D. CuSO4 v HCl Câu 17: Cặp chất nào sau đây khi tan trong nớc chúng tác dụng v i nhau tạo ra ... khí bay ra?A. BaCl2 v H2SO4 B. NaCl v Na2SO3C. HCl v Na2CO3 D. AlCl3 v H2SO4 Câu 18: Đốt 20ml khí H2 trong 20 ml khí O2. Sau khi đa v nhiệt độ v áp suất ban đầu, thể ... Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại Zn v Mg,...
 • 6
 • 3,161
 • 59

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN
... pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là:A. 40g B. 50g C. 60g D. 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là:A. 480g B. 506 g C. 360g D. 240g Câu 29: Muốn pha 300ml dung dịch ... để đợc dung dịch nồng độ 0,1M?A. 150ml B. 160ml C. 170ml D. 180mlDữ kiện sau dùng cho hai câu 25, 26Pha loÃng 20g dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để đợc 50g dung dịch Câu 25: Nồng độ phần ... là:A. 84,22% B. 84.15% C. 84.25% D. 84,48%CU HI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNCh ơng VI : dung dịch Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?A. Dung...
 • 6
 • 2,541
 • 46

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)
... phương trình hai nghiệm phân bitTHPT Hùng Thắng Câu 14: Hệ phương trình 3 275 31x yx y+ = −− = nghiệm là:a/ ( 1;−2) b/ (1 ;2)c/ ( 1; 12−) c/ ( 1; 2) Câu 15: Hệ ... (1 ;1;1) d/ (1 ;0;1) Câu 18: Hệ phương trình: 2 3 4 03 1 02 5 0x yx ymx y m+ + =+ − =+ − = duy nhất một nghiệm khi:a/ m = 10 3b/m =10 c/ m= 10 c/ m = 10 3− Câu1 9.Điều kiện ... − vô số nghiệm khi:a/ m= 2 hay m=-2 b/ m= −2c/ m= 2 d/ m ≠ 2 và m≠ -2 Câu 17: Hệ phương trình2 12 22 3x yy zz x+ =+ =+ = nghiệm làa/ (0 ;1;1) b/ (1 ;1;0)c/ (1 ;1;1)...
 • 5
 • 5,793
 • 201

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án
... mépmàn đối xứng qua vân sáng trung tâm) bao nhiêu vân sáng màu giống màu của vân sáng trung tâm ?A. 3 vân sáng.C. 6 vân sáng.B. 4 vân sáng.D. 5 vân sáng.2 4 56Năng lượng ... thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.B. Ánh sáng bản chất là sóng điện từ.C. Ánh sáng tính chất hạt, mỗi hạt là một phôtôn.D. Vì ánh sáng tính chất ... đến 5000 C bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ.B. Tia X bước sóng lớn hơn tia tử ngoại.C. Ánh sáng nhỡn thy cú bc súng trong khong 0,4 àà n 0,76 àà.D. Chit sut ca mụi trng i vi ỏnh sáng bước...
 • 50
 • 2,173
 • 29

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án
... nhanhb. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánhc. Đánh chắc, tiến chắcd. Cơ động, chủ động, linh hoạt Câu 87: Câu 88. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội ... Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm: Câu hỏi trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa ... tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam,...
 • 14
 • 6,254
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 ... HCOOH. Câu 4: Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng miếng Na đà dùng là A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. Câu ... và Na. Câu 20: Oxit của một kim loại có chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21:...
 • 4
 • 2,699
 • 41

Bài giảng Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ THPT 2011

Bài giảng Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ THPT 2011
... đúng.Trang 6 Câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 Câu 01: H y nêu khái niệm đúng nhất về hóa học hữu cơ. ÃA. Hóa học hữu là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.B. Hóa học hữu là ... Chng cất ở áp suất thấp. Câu 17:Muốn biết hợp chất hữu có chứa hiđro hay không ta có thể: A. đốt chất hữu xem có tạo chất b đen hay không. ÃB. Oxi hóa chất hữu bằng CuO rồi cho sản ... hóa học trong hợp chất hữu chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.C. Hợp chất hữu dễ cháy không bền đối với nhiệt.D. Phản ứng trong các hợp chất hữu xảy ra nhanh Câu 12:Nguyên tắc chung...
 • 11
 • 741
 • 2

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx
... đúng Đáp án C Câu 38 Các thú điển hình ở kỉ Thứ ba của Đại Tân sinh là:A) Voi răng trụ, hồ răng kiếm, tê giác khổng lồB) Hải cẩu, cá voiC) Ngựa, hươu cao cổD) Bò sát khổng lồ Đáp án A Câu ... trần phát triển mạnh Đáp án A Câu 27 Thú đầu tiên từ bò sát răng thú xuất hiện vào giai đoạn :A) Kỉ Tam điệpB) Kỉ GuiraC) Kỉ Phấn trắngD) Kỉ Pecni Đáp án A Câu 28 Thú nhau thai xuất hiện ... Pecni Đáp án C Câu 29 Đại tân sinh gồm các kỉ:A) Cambri – Xilua – ĐêvônB) Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – PecmiC) Thứ ba - Thứ tưD) Tam điệp - GuiraE) Tam điệp - Guira - Phấn trắng Đáp án...
 • 6
 • 1,343
 • 4

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế
... pháp luật ko?CÓVì theo khoan điều 87 trong trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty thì hội đồng quản trị quyền quyết định giá bán.CÂU ... một thành viên thể là cá nhân.CÂU 5: Bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước.(theo luật 2005) SAI vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định ... của họ ở công ty .Hỏi trong trường hợp nêu trên việc hội đồng quản trị chào bán với giá 50% giá thị trường cho tất cả cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty được coi là đúng...
 • 11
 • 13,001
 • 43

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... ! thi tr%c nghi)m môn KINH T+ V− MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 / S0 1 1.1 Câu 1: GDP danh ngh2a n5m 1997 là 6000 t6. GDP danh ngh2a ... c 3 câu 0∋u 0úng 1.18 Câu 18 : N?u các y?u t: khác không ≅Λi, lãi suΨt t5ng thì sΙn l<Πng cân bΝng sΗ : a. t−ng b. gi m c. không thay 0Λi d. không thΡ thay 0Λi 1.19 Câu 19 : N!n kinh ... hΧi d. c 3 câu 0∋u sai 1.24 Câu 24 : T6 giá h:i ≅oái thay ≅Λi sΗ Ιnh h<=ng ≅?n : a. cán cân th#%ng m>i b. cán cân thanh toán c. s n l#∃ng quΧc gia d. c 3 câu 0∋u 0úng 1.25 Câu 25 :...
 • 19
 • 532
 • 0

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án
... Câu 68. Chọn ý đúng về tăng trởng kinh tế v phát triển kinh tế a. Muốn phát triển kinh tế thì cần phải tăng trởng kinh tế b. thể tăng trởng kinh tế nhng không phát triển kinh tế ... triển kinh tế l tăng trởng kinh tế, hon thiện cơ cấu kinh tế v thể chế kinh tế. c. Phát triển kinh tế l tăng trởng kinh tế v nâng cao chất lợng cuộc sống d. Phát triển kinh tế l tăng trởng kinh ... con ngời d. Cả a v c Câu 10. Chọn phơng án đúng về quy luật kinh tế v chính sách kinh tế: a. Quy luật kinh tế l cơ sở của chính sách kinh tế b. Chính sách kinh tế l hoạt động chủ quan...
 • 106
 • 3,108
 • 8

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 có đáp án

tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh 11 có đáp án
... độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao.d/ Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp. Câu 87 Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì:a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ hiệu quả quang hợp kém hơn ánh ... ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn ... mạch. Câu 92: Điểm bão hoà ánh sáng là:a/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực đại.b/ Cường độ ánh sáng tối đa để cường đội quang hợp đạt cực tiểu.c/ Cường độ ánh sáng tối...
 • 63
 • 2,728
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp ánbo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap ancau hoi trac nghiem sinh 12 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm môn thuế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thuế gtgt có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ