1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn

Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

... án: “ Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng . Nội dung của đề án bao gồm ba phần:Lời nói đầuPhần I: Cơ sở lý luận chung về hạch toán doanh thu. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán doanh thu ... thu doanh thu) tính trên doanh số bán trong kỳ.- Số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán doanh thu của hàng bán bị trả lại kết chuyển trừ vào doanh thu - Kết chuyển doanh thu thuần ... 17.6.2003, Thu nhập 2626 PHẦN ILÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU I. Khái niệm về doanh thu. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “ Doanh thu thu nhập khác” , doanh thu là “ Tổng...
 • 29
 • 623
 • 2
Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng để tìm hiểu về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hiện nay

Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng để tìm hiểu về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hiện nay

... vậy em chọn đề tài: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng để tìm hiểu về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp thơng mại trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ ... định doanh thu bán hàng 3b. Thời điểm ghi nhận doanh thu 44. Các khoản giảm trừ doanh thu 55. Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 6II. Chế độ kế toán hiện hành về doanh thu bán hàng (Quyết ... chung về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng. 1. Doanh thu các quan điểm về doanh thu Hiện nay, có rất nhiều các quan điểm khác nhau về doanh thu. Theo chuẩn mực kế toán quốc tế Doanh Thu số...
 • 28
 • 373
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

... nhiệm vụ của kế toán trong quản việc tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ. a. Vai trò của kế toán trong quản tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ. Kế toán được coi là ... mạnh trong điều kiện cạnh tranh như ngày nay. 3. Các yêu cầu quản tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ. a. Nội dung yêu cầu quản nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu ... quản tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ Để thực hiện tốt vai trò nói trên, kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ những nhiệm vụ sau:- Phản ánh ghi chép...
 • 33
 • 399
 • 0
Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiêp thương mại.

Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiêp thương mại.

... thanh toán Những vấn đề luận bản về hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiêp thơng mại. I. Vai trò, vị trí của tiêu thụ, kết quả tiêu thụ nhiệm vụ hạch toán ... chuyển giao đợc coi là tiêu thụ kế toán có thể ghi các bút toán hạch toán tiêu thụ, doanh thu.2.5 Hạch toán tiêu thụ nội bộ.Theo chế độ quy định các sở sản xuất kinh doanh khi xuất hàng ... động tiêu thụ) Sơ đồ 5 : Trình tự hạch toán xác định kết quả tiêu thô Ghi chó1. Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ2. Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ 3. Kết chuyển...
 • 24
 • 476
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

... tiếp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờngxuyên.Khái quát bằng sơ đồ Những vấn đề luận bản về hạch toán tiêu thụ kết quả tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp I. ... tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ nhiệm vụ hạch toán. 1. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tiêu thụ kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất.Yêu cầu đối với doanh nghiệp ... cầu quản tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ Trong công tác quản kinh tế doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ hàng đầu, có vai trò quantrọng trong việc nâng cao doanh thu và...
 • 30
 • 249
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG

... hạch toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Thơng mại Xây dựng. I. Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hóa: 1. khái niệm về tiêu thụ hàng hóa kết quả kinh ... tế cũng nh luận hạch toán kế toán nói chung kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh nói riêng là công cụ đắc lực nhất để quản hàng hóa, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Do đó ... nội dung của công tác tiêu thụ hàng hóa xác đình kết quả kinh doanh II. Những vấn đề chung về doanh thu tiêu thụ 1. doanh thu bán hàng: gồm 2 khái niệm chính.ã tổng doanh thu: là tổng giá...
 • 28
 • 293
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

... Những vấn đề luận bản về hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các Doanh nghiệp kinh doanh thơng mại I- Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá:1-Khái niệm tiêu thụ ... Khái niệm về xác định kết quả : Kết qủa của hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp là số chênh lệch doanh thu thuần và giá vốn hàng tiêu thụ , chi phí bán hàng và chi phí quản Doanh nghiệp đợc ... của hàng tiêu = của hàng tiêu + phân bổ cho hàng thụ trong kỳ thụ trong kỳ tiêu thụ trong kỳ Chi phí thu mua là chi phí liên quan đến giai đoạn mua hàng của Doanh nghiệp kinh doanh thơng mại...
 • 25
 • 301
 • 0
Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

... doanh nghiệp. 4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong quản việc tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ. a. Vai trò của kế toán trong quản tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu ... Những vấn đề luận bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại. I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại ... xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp. II Sự cần thiết phải hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ. 1. Khái niệm đặc điểm của hàng hoá. a) Khái niệm hàng hoá. Hàng hoá...
 • 27
 • 249
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

... nghiệp 3. Hạch toán kết quả tiêu thụ 3.1 Khái niệm Kết quả của hoạt động sản xuất - kinh doanh chính hoạt động sản xuất - kinh doanh phụ của doanh nghiệp kết quả tiêu thụ sản phẩm, hàng ... toán Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, hạch toán các nghiệp vụ về tiêu thụ thành phẩm chỉ khác với các doanh nghiệp áp dụng phươngpháp kê khai thường xuyên trong việc ... 632.IV. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM1. Hạch toán chi phí bán hàng1.1 Khái niệmChi phí bán hàng là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quanđến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, ...
 • 29
 • 190
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI

... (1) : Kết chuyển doanh thu thuần(2) : Doanh thu theo giá bán thu tiền ngay chưa kể thuế GTGT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIÊP ... TRONG CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI.I. Vai trò, vị trí của tiêu thụ, kết quả tiêu thụ nhiệm vụ hạch toán .1.Khái niệm, vị trí của tiêu thụ kết qủa tiêu thụ. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng ... tương tự như phương pháp kê khai thường xuyênIV. Hạch toán kết quả tiêu thụ. 1. Các chỉ tiêu bản xác định kết quả tiêu thụ - Thời điểm ghi nhận doanh thu: Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu...
 • 27
 • 269
 • 0
Lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Lý luận cơ bản về phân tích doanh thu bán hàng ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

... ngoại tệ Cách tính thu , số thu GTGT phải nộp trong kỳ đợc tính theo công thức sau: Phần 1 luận bản về phân tích doanh thu bán hàng các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng 1.1. ... đồ phân tích. -Phơng pháp dùng toán kinh tế. 1.3. Nội dung phân tích tình hình doanh thu bán hàng trongcác doanh nghiệp. 1.3.1. Phân tích sự thay đổi của doanh thu bán hàng qua các năm. Phân tích ... phân tích doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Do vậy, phân tích...
 • 21
 • 401
 • 0
Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

... kinh doanh của doanh nghiệp.Thứ ba ,phân theo phương thức thanh toán tiền hàng: - Doanh thu bán hàng thu tiền ngay.- Doanh thu bán hàng trả chậm.- Doanh thu bán hàng trả góp.- Doanh thu nhận ... phương thức bán hàng: Doanh thu bán hàng được chia làm ba loại:- Doanh thu bán buôn.- Doanh thu bán lẻ.- Doanh thu gửi bán đại lý.Phân loại doanh thu theo tiêu thức này giúp nhà quản trị doanh ... BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG1.1. Doanh thu và vai trò của doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1. Doanh thu và phân loại doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1.1.1.1....
 • 49
 • 243
 • 0
Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn

Đề án chuyên ngành bàn về hạch toán doanh thu bán hàng-ĐH Quy Nhơn

... trong doanh nghiệp theo quan điểmkế toán tài chính1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS18 Doanh thu Doanh thu bán hàng và kế toán doanh thu bán hàng được quy ... thiện kế toán doanh thu bán hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế 193.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình kế toán nướcngoài 193.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng theo mô hình kế toán Mỹ 193.2.2 ... phương thức bán hàng: Doanh thu bán hàng được chia làm ba loại:- Doanh thu bán buôn.- Doanh thu bán lẻ.- Doanh thu gửi bán đại lý.Phân loại doanh thu theo tiêu thức này giúp nhà quản trị doanh...
 • 49
 • 661
 • 1
bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

bàn về hạch toán doanh thu bán hàng

... khoản ảm trừ doanh thu. Doanh thu bán hàng thu n mà doanh nghiệp thu được (doanh thu thuần) cóthể thấp hơn doanh thu bán hàng. Doanh thu thuần là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các ... trở nên khó khăn hơn.Do vậy em chọn đề tài: Bàn về hạch toán doanh thu bán hàng để tìm hiểu về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp thương mạitrong điều kiện hiện na ... 5111 - doanh thu bán hàng hóa: phản ánh doanh thu doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa đã được xác định- à tiêu thụ trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.Tài khoản 5112 - don thu bán các...
 • 37
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về hạch toán doanh thuvề hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộđề án chuyên ngành so sánh hai chuẩn mực kế toán việt nam và chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn khođề án chuyên ngành kế toánđề án chuyên ngành kế toán tổng hợpđề án chuyên ngành kế toán tài chínhđề cương chi tiết đề án chuyên ngành kế toánđề án chuyên ngành kế toán thuế tndnđề án chuyên ngànhđề án chuyên ngành tài chính ngân hàngđề án chuyên ngành quản trị kinh doanhđề án chuyên ngành kinh tế đầu tưđề án chuyên ngành quản lý kinh tếđề án chuyên ngành marketingđề án chuyên ngành tài chính doanh nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ