1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

thuyết minh ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

... dầm phô. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo đặt theo cấu ... làm việc chung giữa béton cốt thép ? - Lực dính là nhân tố cơ bản đảm bảo sự làm việc chung giữa Béton cốt thép . - Làm cho cốt thép beton cung biến dạng có sự truyền lực giữa hai ... nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm...
 • 4
 • 35,002
 • 1,255
Thuyết minh đồ án bê tông

Thuyết minh đồ án tông

... diện đảm bảo chống nứt.3. Tính toán bản loại dầm.3.1 Số liệu tính toán.Khoảng cách giữa hai dầm chính: S = 1850 (mm)SVTH: Trần Văn Giàu Trang17 Đố án Cầu Tông Cốt Thép DƯL GVHD: ThS.Mai ... chống nứt.Phần IV : Tính toán dầm ngangSVTH: Trần Văn Giàu Trang21 Đố án Cầu Tông Cốt Thép DƯL GVHD: ThS.Mai Lựu4.2 Thép đai chịu lực cắt 4.2.1. Số liệu tính toán :Tiết diện chịu lực cắt: ... cắt.4.2.2.3 Giả sử θ = 400 SVTH: Trần Văn Giàu Trang28 Đố án Cầu Tông Cốt Thép DƯL GVHD: ThS.Mai LựuMà ta có hế số qui đổi b tông vùng nén như sau:'1 c0,050,85 (f 28)7β = − −0,050,85...
 • 70
 • 1,227
 • 5
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... 02X5–181,287I IIIIIIIIIIIIVIVH = 7200 H = 3900H = 11100tdTmaxA1,263BI IIIIIIII IIIIVIV750= 2,112003,41 2,406- 3,621Q = - 0,837IV IVQ = - 0,813- 3,3542,53,475maxT= 2,1sơ đồ ... IVIIIIII II II II B3,18AdGdtH = 11100H = 3900H = 7200IV IVIII III II II II 5,5227,807-21,528-11,937 11,937 21,528-27,807max2Dmax1Dnội lực do hoạt tải đứng của cầu trụcbên ... (tm). II II : M II = 1,287 . 3,9 – 2,1 . 1,2 = 2,5 (tm). III – III: MIII = M II = 2,5 (tm). IV- IV : MIV = 1,287 . 11,1 - 2,1 . ( 1,2 + 7,2 ) = - 3,354 (tm). NI = N II = NIII =...
 • 51
 • 6,245
 • 11
Thuyết minh đồ án bê tông 2: Nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp

Thuyết minh đồ án tông 2: Nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp

... 14 933 33, 333 cm12 12ì= = =ã2 2 2a a 0h 80J bh ( a) 0.006 35 77 ( 3) 22 136 , 73 cm2 2= = ì ì ì =5 5th b b a a2 20 dh6.4 S 6.4 0 ,31 38N ( E J E J ) ( 2,7 10 14 933 33, 333 21 10 22 136 , 73) l ... 1.5 1.5 13. 5 - 13. 5 9.7264 -6.7 236 2 .30 64 23. 3484 -19.1586 -0.8 936 N105.017 16 .38 14.04 0 0 0 0 0 0 105.017 105.017 119.057 117.6 53 119.759 135 . 437 3 3+ 6 3+ 7 3+ 7 3. 5.6.8.10 3. 4.7.9.11 3- >10M1.2264 ... 56 .39 1.15107.61.15NNTC=== Tm 3. 31.15 3. 781.15MMTC===SVTH: Phạm Quốc Vũ – Trường CĐXD 2. TP. HCM Trang 36 Đồ án Bêtơng 2 GVHD:ĐINH TRẦN AN ĐỨCĐỒ ÁN BÊ TÔNG 2NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊPI/ SỐ LIỆU...
 • 38
 • 5,359
 • 45
thuyet minh đồ án Bê Tông Cốt Thép 2

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

... Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii 5 8 8 7 7 5 5-5 2 30 2 25 2 12 2 25 2 12212 2 25 2 22 7-7 8-8 2 25 2 22 2 18 2 22 2 12 đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa37001000 126 006000Gvhd: ... 117,753 (t). .24 0,085 423 ,20 ).( 423 ,20 310.178,150167 ,26 0 2, 00===+=+=hecmeNMe). (23 029 69 12 85.45 12 .). (26 139)6 2 85.(81,9 .2) 2 ).(().(81, 925 2 Dïng -433 422 , 2, cmhbJcmahFFJcmFFbaaaaa====−=−+==∅== 122 70615)679.(81,9 .26 00) 2 82, 4579( 82, 45.45.90 ... Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii 82, 45.00=<hx). (22 ,6)679. (26 00) 2 71,317 928 5,65.( 128 451).() 2 .( 2 ,0,0,cmahRxheNFFaaa=+=+== - So sánh diện tích cốt thép yêu...
 • 51
 • 6,213
 • 10
thuyết minh đồ án bê tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

thuyết minh đồ án tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

... Kiến Trúc Hà NộiTel: 094-2356-486Email: huydv19@gmail.com thuyết minh đồ án btct i (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm) Số liệu tính toán:Mác BT 200# cã:Rn=90 kG/cm2.Rk=7.5 kG/cm2.Cèt ... phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt của dầm, diện tích cốt thép khá sát so với tính toán. Phơng án 2, dùng 5 thanh cốt ... 2, dùng 5 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt, cốt thép có diệntích sát với tính toán nhng khoảng cách cốt thép là 4 cm nếu đặt cốt thép thành một hàng, hơi chật, khó đổ b tông, còn nếu bố trí...
 • 34
 • 3,343
 • 13
thuyet minh đồ án Bê Tông Cốt Thép 2

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

... dọc : NI = 24 2, 62 (T). NII = 24 2, 62 + 3,38 = 24 6 (T) NIII = 24 6 + 28 , 82 = 27 4, 82 (T) NIV = 27 4, 82 + 6,74 = 28 1,56 - Lực cắt : QI = QII = QIII = QIV = - 0 ,23 3 (T) ... ∑gm =(117+187 ,2+ 110).a.L + 3 52. a.(L -2. 1,5) + 123 7,5.a .2. 1.5 =(117+187 ,2+ 110). 12. 21 + 3 52. 12. 18 + 123 7,5. 12. 3 ∑gm =22 4,96 (T) - Tĩnh tải do trọng lượng bản thân dàn mái nhịp 21 m lấy G1c= ... giác đồng dạng : y1 = 1 ; y 2 = 7,6/ 12 = 0,634 y3 = 10,1/ 12 = 0,8 42 ; y4 =5,7/ 12 = 0,475. ∑=41i4y= 1 + 0,634 + 0,8 42 + 0,475 = 2, 951 Dmax = 1,1 ì 22 ì 2, 951 = 71, 42 (T)...
 • 20
 • 2,092
 • 2
Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

... 1 12 9 ,17 3 16 + 2 14 9 ,11 2 18 + 3 1 49, 71 2 16 +3 14 8,04 1 16 +4 14 8 ,17 3 16 + 2 1 28,294 14 6 ,16 2 14 +3 10 6,473 16 6,032 14 +2 1 67 ,1 3 14 +3 10 6,983 14 + 21 26,88Một số phơng án ... cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 3 14 2 16 + 2 12 2 16 + 2 14 2 16 + 2 12 23 16 + 2 14 3 16 + 2 12 3 16 3 14 + 2 12 3 16 3 3φ 16 +2 14 1 16 +4 14 4 14 2 16 + 2 14 2 16 ... QGβ0.7335.089 -1. 854 -1. 268-8.797 1 6.9430QQP1β0.867 15 .054-2.309 -1. 133 -19 .672000QQP2β-0 .13 3-2. 31 -2. 31 -0 .13 3-2. 31 1 17 .3630QQP3β0.689 11 .963-5.4 -1. 311 -22.763 1. 222 21. 218 3.855QQmax 20 .14 3 -4 .16 3 -11 .10 7 28 .16 1 3.855Qmin 2.779 -7.254 - 31. 56 24.303 05.Tính cốt thép dọcHệ số hạn...
 • 34
 • 2,903
 • 8
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

... 11 ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG Nhập định nghĩa các loại tải trọngCác loại tổ hợp tải trọngSVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 22 ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG 15. ... nếu tính cả tải trọng bản thân sàn tông cốt thép thì Tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phòng : 20/6,4221,1.1,0.25006,147 mdaNnhggsbts=+=+=γ. Tổng tải trọng phân bố tính toán trên sàn ... ĐAMH: BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG Sau khi nhập đầy đủ các tải trọng lên khung và xuất ra được các giá trị nội lực để tínhtoán thép. Bảng giá trị nội lực ta in ở cuối bài thuyết minh. SVTH:...
 • 59
 • 2,669
 • 5
THUYẾT MINH đồ án bê TÔNG cốt THÉP

THUYẾT MINH đồ án TÔNG cốt THÉP

... Trang 30 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Th.S. LÊ NÔNGTHUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉPChương ISỐ LIỆU TÍNH TOÁN.I. SỐ LIỆU.- Sơ đồ: 1.- Số liệu: CDABảng 1. Số liệu tính toánChiều dài ... 1118561 Trang 28 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Th.S. LÊ NÔNGIII. SƠ ĐỒ TÍNH KHUNG PHẲNG1. Sơ đồ hình học của khung. SVTH: NGUYỄN VĂN CỤ MSSV: 1118561 Trang 27 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Th.S. ... Trang 23 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Th.S. LÊ NÔNGCăn cứ vào tỉ số = L2 / L1 < 2 ta tra các hệ số : m91 , m92, k91, k92 trong bảng phụ lục 12,sách Kết Cấu Tông Cốt Thép của...
 • 73
 • 1,645
 • 2
thuyết minh ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP I

thuyết minh ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP I

... K2Trang18ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 GVHD: PHAN NGHIÊM VŨBảng8: tính toán và tổ hợp lực cắt.Lực cắt(kN)Bên ph i g i 1GiữanhịpbiênBên tr i g i 2Bên ph i g i 2Giữanhịp 2Bên tr i g i 3QGβ ... lý thuyết của các cốt thép. Cốt thép Mặt cắt lý thuyết Đoạn kéo d i Cốt thép số 2(đầu bên ph i) Cách mép ph i g i B là618mm =673mm Cốt thép số 6(đầu bên tr i) Cách mép ph i g i B là2046mm Cốt ... ny ch b trớ ct ai khụng b trớ ct xiờn.Kiểm tra i u kiện gi i hạn :SVTH: TRN MNH S- LP XD K2Trang21ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 GVHD: PHAN NGHIÊM VŨ→Thoả mản i u kiện b i toán.Tính:=Tính:...
 • 26
 • 789
 • 3
Đồ án bê tông cốt thép 1

Đồ án tông cốt thép 1

... (cm2))29, 8( 16 312 22cmφφ+∗)64, 8( 16 214 32cmφφ+∗ )17 1, 8( 16 1442cmφφ+∗)88, 6( 14 312 22cmφφ+∗)5 31, 6( 16 1242cmφφ+∗) 41, 7( 16 212 32cmφφ+∗)82, 7( 16 214 1222cmφφφ++∗)34, 5( 14 212 22cmφφ+∗)609, 5( 14 1622cmφφ+∗)0 91, 5( 16 1022cmφφ+∗)34, 5( 14 212 22cmφφ+∗)559, 5( 14 1622cmφφ+∗)4, 5( 16 1232cmφφ+∗)402, 5( 2 012 22cmφφ+∗ Bảng ... GPPPPPPPPPPPP 81, 65352,20489,3522,4 21 233,45 19 7 ,1 107,436 10 7,436 16 1,557 18 5,522 10 1,7 81 2 51, 2 21 80,24 11 ,84823,69635,543 71, 89335,946 16 1,557MGMP1MP2MP3MP4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2PPPPPPMoM 12 M 11 M 21 MCMBMBGABB CTrong sơ đồ ... 3 16 312 2φφ+ 16 214 3φφ+ 16 214 3φφ+ 14 312 2φφ+ 16 214 122φφφ++ 14 312 2φφ+ 16 214 φφ+ 16 214 φφ+ 16 142φφ+ 14 212 2φφ+ 16 214 φφ+ 14 212 2φφ+GVHD: BÙI THIÊN LAM.  ĐỒ ÁN MÔN HỌC. Bố trí cốt thép chịu lực trong...
 • 36
 • 12,461
 • 84
Đồ án bê tông cốt thép 1 trường ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh

Đồ án tông cốt thép 1 trường ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh

... -0 ,14 -0 ,12 9 -0 ,11 7 -0 ,10 5 0,228 0,228 Mp1 -12 8 -11 7 -10 7 -96 208 208 α -0,047 -0,094 -0 ,14 0,205 0, 216 -0 ,10 5 -0 ,10 5 -0 ,10 5 Mp2 -43 -85 -12 8 18 7 19 7 ... 220 11 .13 ,968 .1, 99 5,029 11 11 nb s bM q L kNm   các nhịp giữa và các gối giữa 220 11 .13 ,968.2 3,492 16 16 ng gg sM M q L kNm       gối thứ hai 2220 11 .13 ,968.2 5,079 11 ... 20 0.2 1. 2 0.24 vữa lót 0.02 16 0.32 1. 3 0. 416 tông cốt thép 0.08 25 2 1. 1 2.2 vữa trát 0. 015 16 0.24 1. 3 0. 312 Σgs 3 .16 8 HT hoạt tải 9 1. 2 10 .8 Tổng...
 • 59
 • 3,631
 • 36
thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1

thuyết minh Đồ án tông cốt thép 1

... trỏi)40 011 60(ì2d12+3d14Ct 1d14 , cũn 2d14+2d12 6885344650,2354349,80,04 1 0,0320,0 41 0,0 31 68,650,6 -1, 6Nhũp biờn phi)40 011 60(ì2d12+3d14Ct 1d14 , cũn 2d14+2d12 Un 2d12, cũn 2d146885343084650,232354349,83680,04 1 0,0320, 01 80,0 41 0,0 31 0, 018 68,650,632,5 -1, 6Gi ... phi)400200(ì2d16+1d12Ct 1d12, cũn 2d16 515 40233333673670 ,17 1 0 ,13 30 ,15 60 ,12 448,338,4Nhũp 3)40 011 60(ì3d14Ct 1d14 còn 2d1446230832323683680,0260, 01 80,0260, 018 4732,52 ... AII.Bảng1:Tổng hợp số liệu tính toánThiết minh đồ án tơng cốt thép TrangL 1 (m)L2(m)Pc(kN/m2)n tông B20(MPa) Cốt thép SànΦ 10 (Mpa)2,3 5 ,1 8,0 1. 2 Rb =11 ,5Rbt=0,9γb =1, 0Rs=225 1 GVHD...
 • 39
 • 867
 • 1
thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 2

thuyết minh Đồ án tông cốt thép 2

... 0,091 2, 41 Φ8s200 2, 50 0,3631 48 ,2 0,0 12 0,0 12 0, 32 Φ6s200 1,41 0 ,20 I 96,4 0, 023 0, 023 0,61 Φ8s200 2, 50 0, 52 41 54,3 0,013 0,013 0,34 Φ6s200 1,41 0 ,20 I 108,6 0, 026 0, 026 0,69 Φ8s200 2, 50 ... Φ8s200 1,41 0 ,20 I 128 ,7 0,031 0,031 0, 82 Φ8s200 2, 50 0,3661 140 ,2 0,034 0,035 0,93 Φ6s200 1, 42 0 ,20 I 27 5,1 0,066 0,068 1,80 Φ8s200 2, 52 0,36 2 109,1 0, 026 0, 026 0,69 Φ6s200 1,41 0 ,20 II 21 4,8 ... (daNm)1L1 2, 17551,86m110,048411 62 m910,01 92 m 12 0,0140 2 46,51L 2 3,9m 92 0,0055k910,0415 I 25 6k 92 0,0 122 II 74,8 2 L13,95901,13m110,04101 23 5m910,0197m 12 0,0330 2 184L 2 4,4m 92 0,0155k910,0456...
 • 43
 • 628
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thuyet minh đồ án bê tông cốt thép 2thuyet minh do an be tong cot thep 2 nha cong nghiep 3 nhipthuyết minh đồ án bê tông cốt thép sàn sờn toàn khối bản ke 4 canhthuyet minh do an be tong cit thep 1đồ án bê tông cốt thép ii đh kiến trúcđồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thép 1hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1cách làm đồ án bê tông cốt thépcâu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1đồ án bê tông cốt thép thủy lợiđồ án bê tông cốt thép thiết kế bản sàntài liệu đồ án bê tông cốt thép 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ