1. Trang chủ >
 2. Lý luận chính trị >
 3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quy luật phủ định của phủ định và sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Quy luật phủ định của phủ định sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

... ta.- Vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng nền nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. - Thành quả của vận dụng quy luật phủ định của phủ định vào việc xây dựng ... tài: Quy luật phủ định của phủ định sự vận dụng quy luật này vào việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để làm đề tài cho tiểu luận này. 2. Tình ... quan trọng của việc giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc. Vì thế tình huống đặt ra trong việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là điều tất yếu cần...
 • 22
 • 14,798
 • 58
VẬN DỤNG sự NHẬN THỨC vận DỤNG QUY LUẬT TRÊN của ĐẢNG TA ở VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

VẬN DỤNG sự NHẬN THỨC vận DỤNG QUY LUẬT TRÊN của ĐẢNG TA ở VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

... quy luật cơ bản nhất trong quan hệ của quy luật xã hộiB.VẬN DỤNG: SỰ NHẬN THỨC -VẬN DỤNG QUY LUẬT TRÊN CỦA ĐẢNG TA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhận rõ được vai trò to lớn của quy luật ... CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 7III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 10B.VẬN DỤNG: SỰ NHẬN THỨC -VẬN DỤNG QUY LUẬT TRÊN CỦA ĐẢNG TA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY1 0C. KẾT LUẬN 17NHỮNG ... tài " ;quy luật về phù hợp với quan hệ sản xuất với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay "...
 • 19
 • 487
 • 0
quan điểm toàn diện về xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

quan điểm toàn diện về xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

... giai đoạn hiện nay. 2.3. Quan điểm phương hướng xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.2.3.1. Quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường định ... của kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta trong giai đoạn hiện nay 102.2. Thực trạng của quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta trong giai đoạn ... phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 132.3.1. Quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 132.3.2. Phương hướng xây dựng nền kinh tế thị...
 • 21
 • 708
 • 1
Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ 1991 đến 2001

Đảng lãnh đạo xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ 1991 đến 2001

... trình Đảng lnh đạo xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua sự hình thành phát triển, đờng lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam quá ... dục đào tạo học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nguyễn danh tiên Đảng lÃnh đạo xây dựng phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc từ 1991 đến ... quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lnh đạo xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nhằm chứng minh sự lnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam nói chung công...
 • 14
 • 1,213
 • 0
VỀ xây DỰNG và PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN

VỀ xây DỰNG PHÁT TRIỂN nền văn HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN

... dưỡng phát huy VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂNTỘCNGHỊ QUYẾTHỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂMBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII)VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ... dân tộc quốc tế, văn hoá chính trị, văn hoá kinh tế…Chưa xây dựng được chiến lược phát triển văn hoá song song với chiến lược phát triển kinh tế.- Việc xử lý những phần tử thoái hoá biến ... nhất của phát triển. 2- Nền văn hoá mà chúng ta xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Tiên tiến là yêu nước tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc chủ...
 • 13
 • 1,631
 • 0
Vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

... 2 Vận dụng Quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng CNXH nớc ta2.1-Quá độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ TBCN Việt nam là một tất yếu lịch sử.Nớc ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ ... tiêu của CNXH nớc ta là: xây dựng một xà hội dân giàu, nớc mạnh, xà hội công bằng dân chủ văn minh.2.2- Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Để đảm bảo ... mới đến nay, một số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp xây dựng CNXH Việt nam. Đề tài đợc nghiên cứu dựa trên cơ sở những nguyên lý phơng pháp...
 • 16
 • 725
 • 1
Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc Đại học.

Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc Đại học.

... điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học2.1. Thành tựu đạt được trong quá trình vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa ... về văn hóa 1.2 Lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 2. Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa ... lí luận về văn hóa. Trong phần Hai, nhóm trình bày về thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc Đại học. 3 phải...
 • 22
 • 2,956
 • 12
Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học

Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học

... việc xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc 2. Thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc ... điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học 8 KẾT LUẬNNhư vậy, xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ... lí luận về văn hóa. Trong phần Hai, nhóm trình bày về thực trạng vận dụng quan điểm xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc Đại học. 3 LỜI...
 • 24
 • 3,315
 • 9
Quan điểm của Đảng về Xây dựng và Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot

Quan điểm của Đảng về Xây dựng Phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc pot

... của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nhằm xây dựng ... Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN,ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC1. Phương hướng xây dựng phát triển sự nghiệp văn hóaTrong giai ... cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thụ tinh hoa văn hoá nhân loại, làm cho văn hoá thấm sâu vào...
 • 19
 • 8,553
 • 148
Tư tương Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tư tương Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

... gắn trực tiếp vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá với vấn đề xây dựng, phát triển giai cấp công nhân đã chỉ rõ phương hướng xây dựng giai cấp công nhân nước ta trong giai đoạn hiện nay là: ... 2-1951), Hồ Chí Minh khẳng định: Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân nhân ... Chí Minh giai cấp công nhân 1.1.1. Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách...
 • 35
 • 640
 • 1
Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

... của đời sống xã hội Văn hóa nền tảng tinh thần Văn hóa nền tảng tinh thần LOGO Quan điểm chỉ đạo về xây dựng phát triển nền văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện ... trương xây dựng Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Nội dung Quan điểm thứ I1 Quan điểm thứ V5 Quan điểm thứ III3 Quan điểm thứ II2 Quan điểm thứ IV4 Nội dung Quan điểm thứ I1 Quan điểm ... phát triển kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế. Nền văn hóa VN là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc VN Nền văn hóa VN là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng...
 • 19
 • 3,811
 • 4
Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đoàn kết, thống nhất trong đảng trong “di chúc của chủ tịch hồ chí minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng cộng sản việt nam trong giai đoạn hiện nay

... Đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay MỞ ĐẦUTháng 5/1965, Chủ ... tịch Hồ Chí Minh”; ý nghĩa đối với công tác xây dựng., chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay . 2NỘI DUNG1. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng – vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ... như xây dựng Đảng là phải đề cao sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 4Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn...
 • 20
 • 1,130
 • 4
vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

vận dụng quan điểm hồ chí minh về giai cấp công nhan vào việc xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân việt nam trong giai đoạn hiện nay

... điểm Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân để xây dưng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam Xuất phát từ quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và yêu cầu xây dựng giai cấp công ... tích cực của giai cấp công nhân Việt Nam Chương 3: một số giải pháp về việc vận dụng điểm Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân để xây dưng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam 1. Nâng ... trị của ngoại bang.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân 2.1. giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo thông qua chính đảng của mình Trong thời đại hiện nay giai cấp công nhân là giai...
 • 28
 • 3,357
 • 33
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ năm 1991 đến nay

... DỤNG TƯ TƯỞNG ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 51 2.1. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tưởng đoàn kết lương giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ... 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO 10 1.1. Cơ sở hình thành tưởng của Hồ Chí Minh về đoàn kết lương giáo 10 1.2. Hồ Chí Minh về đối ng mục tiêu của đoàn kết lương ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ MẠNH HÙNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY) ...
 • 95
 • 1,571
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm của đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcsự vận dụng phát triển quan điểm của c mác tƣ tƣởng hồ chí minh về phát triển con ngƣời của đảng cộng sản việt nam trong công cuộc đổi mớiliên hệ đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa của nước ta hiện nayvận dụng sự nhận thức vận dụng quy luật trên của đảng ta ở việt nam trong giai đoạn hiện nayphương hướng quan điểm chỉ đạo việc tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới vào xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng hồ chí minhquan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóathực trangjvaanj dụng quan điểm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại họcbài giảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcđảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ mới 19962006đản cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ mới 19962006dang cong san viet nam lanh dao su nghiep xay dung va phat trien nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc thoi ki moi 1996 den 2006đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc từ 2001 dến 2011những vấn đề chung về quy luật của phủ định vào việc xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcxây dựng và phát triển nền văn hóa việt namchủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóaNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM