1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa-2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa-2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tín

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc và thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon và biện pháp phòng trừ ở nghệ an

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thành phần bọ trĩ hại lạc thiên địch của chúng, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của loài frankinella intonsa trybon biện pháp phòng trừ ở nghệ an

... Đối tượng nghiên c u: C y l c giống L14, L20, TB25; C c loài bọ trĩ hại l c thiên địch c a chúng. 4.2 Phạm vi nghiên c u X c định thành phần bọ trĩ hại l c thiên địch c a chúng tại ... Bảo vệ Th c vật Dùng phương pháp thống kê so sánh Duncan giữa c c công th c thí nghiệm ở x c suất P  0,05 P  0,01. Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN C U VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết quả nghiên c u về ... những nghiên c u này chỉ dừng ở điều tra c bản. Xuất phát từ th c tiễn sản xuất l c hiện nay. Chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài Nghiên c u thành phần bọ trĩ hại l c thiên địch c a chúng,...
 • 24
 • 721
 • 0
tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

tóm tắt luạn án tiến nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

... 10 chủng đối chứng âm. So sánh kết quả với c c thông tin về đ c tính c a một số yếu tố gây bệnh c a c c chủng đối chứng đư c công bố, thì kết quả hoàn toàn phù hợp. Như vậy, phản ứng PCR ... phân c t, trong đó c 37 chủng đư c chia thành 10 nhóm kh c nhau. Xia cs. (2010) [85] trong một nghiên c u với c c chủng VTEC phân lập đư c từ thịt đư c bán lẻ tại Mỹ c ng đã c ng bố kết quả ... không chủng nào trong số c c chủng VTEC phân lập đư c có gen eae. 6. Kết quả x c định serotyp kháng nguyên O c a 67 chủng VTEC phân lập đư c cho thấy c c chủng VTEC thu c về 14 nhóm kháng nguyên...
 • 27
 • 538
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk nông đối với hộ sản xuất cà phê

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu giải pháp tín dụng của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đăk nông đối với hộ sản xuất cà phê

... lãi suất thấp; điều chỉnh m c tiêu chính sách cho vay theo hướng tập trung cho vay hộ sản xuất c phê c diện tích canh t c dưới 3 ha tranh thủ sự ủng hộ c a c c tổ ch c chính trị - xã hội; ... nhiều bất c p: Áp dụng phương th c cho vay chưa đa dạng; Hình th c cho vay hộ sản xuất c phê c n gò bó trong cho vay tr c tiếp, chưa phối hợp với c c tổ ch c chính trị - xã hội để cho vay thông ... nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất c phê làm c u nối để th c hiện c c chính sách qu c gia về nông nghiệp, nông thôn. Luận án x c định phương th c cho vay c n đư c áp dụng đa dạng làm sáng...
 • 27
 • 560
 • 0
tóm tắt luân án tiến sĩ nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm trung bộ

tóm tắt luân án tiến nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm trung bộ

... Tăng c ờng ch c năng quản lý nhà nư c hỗ trợ DN Tăng c ờng vai trò c a c c cấp chính quyền c c cơ quan quản lých c năng trong vi c th c hiện c c chủ trương c a Chính phủ đối với c c DN ... nghiên c u năng l c cạnh tranh c a c c DN may1.2.2.1. Mô hình đánh giá năng l c cạnh tranh c a c c DN mayDựa trên sự kế thừa c c mô hình đư c nghiên c u trư c đó c tính đến c c cân nh c cơ ... HÌNH NGHIÊN C U+ C c cấp độ nghiên c u về năng l c cạnh tranh+ C c quan điểm nghiên c u về năng l c cạnh tranh+ Những hướng nghiên c u chính về năng l c cạnh tranh+ Những hướng nghiên c u chính...
 • 27
 • 858
 • 3
tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

... động c bản là nghiên c u c bản, nghiên c u ứng dụng nghiên c u phát triển. M c tiêu tổng quát c a hoạt động R&D là nghiên c u khám phá c c tri th c mới trong c c lĩnh v c c a đời ... DANH M C C C CÔNG TRÌNH KHOA H C ĐÃ C NG BỐ C A LUẬN ÁN 1. Trần Thị Ánh (2013) T c động c a vi c tài trợ cho dự án nghiên c u khoa h c phát triển c ng nghệ (R&D projects) trong điều ... • C c kết quả nghiên c u c a đề tài đã đư c thể hiện từng phần trong hội thảo qu c tế đề tài nghiên c u khoa h c đư c tổ ch c tại Trường Đại h c Bách khoa Hà nội c ng như trên c c tạp chí...
 • 28
 • 864
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu xu hướng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu xu hướng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng

... nghiên c u về thị trường lao ñộng Việt Nam nghiên c u c a t c giả Việt Nam về kinh nghiệm chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp, nông thôn c a c c c. C c t c giả ñã ñề c p nhiều khía c nh c a ... phương, c c ngành ch c năng th c hiện nghiêm t c c c chính sách c a ðảng Nhà nư c về ñào tạo nghề, tạo vi c làm cho lao ñộng nông thôn. - ðào tạo nghề cho lao ñộng c n c kế hoạch phù hợp với ... vi c làm chuyển dịch lao ñộng nông nghiệp… Một số ñề tài chỉ ñi sâu vào một vài khía c nh c a chuyển dịch c c u lao ñộng giải quyết vi c làm như c c nghiên c u về vấn ñề di c , một số...
 • 24
 • 539
 • 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

... nhiều đề tài nghiên c u khoa h c về c y thu c lá ở Việt Nam. C c kết quả nghiên c u khoa h c đã đư c nghiệm thu hàng năm đư c công bố trong c c kỷ yếu: Kết quả nghiên c u khoa h c giai đoạn ... lá c a thu c lá là khá rõ. Ở c c công th c có thời gian xử lý quang gián đoạn kh c nhau kể c bằng ánh sáng đỏ ánh sáng trắng, chiều cao c y số lá c a c c công th c xử lý quang gián đoạn ... 10) cho kích thư c lá vượt trội so với trồng tự nhiên c c c ng th c kh c, trong đó c ng th c cắt ngọn l c có 5 lá cho kích thư c lá lớn nhất. Hai c ng th c cắt ngọn khi c y c 5 10 lá cho...
 • 27
 • 904
 • 1
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định

... trị so sánh một phía c a đường chéo, c c giá trị c n lại là nghịch đảo c a c c giá trị đã c . M c độ quan trọng c a c c phương án đư c chia thành 9 m c c 2. Tính trọng số: Quá trình tính ... v c nghiên c u đ c thù: khu v c 5 xã vùng đệm, khu v c khai th c tích c c, khu v c khai th c hạn chế, khu v c bảo vệ nghiêm ngặt. Kết quả xây dựng ma trận so sánh c p đôi cho thấy với c c kiểu ... trình kết quả tính toán trọng số tỷ lệ nhất quán cho c c kiểu sử dụng đất đư c trình bày tại phụ l c 3.12; kết quả Xi Si c a c c kiểu sử dụng đất đư c tính toán thể hiện ở phụ l c 3.13;...
 • 27
 • 807
 • 1
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

... 2010 5. Những đóng góp mới c a luận án Luận án đã chỉ ra đư c c c t c động tích c c, tiêu c c, x c định đư c mối quan hệ m c độ t c động c a vi c chuyển đổi c c u sử dụng đất đến nông nghiệp, ... từ c c hộ bị thu hồi động thái, nguyên nhân thách th c c a sự thay đổi sử dụng đất. Song, c lẽ cho đến nay chưa c luận án, c ng trình nghiên c u nào đánh giá c thể về t c động c a chuyển ... bẩn. C c mẫu đất bị ô nhiễm nhiễm bẩn Cu, Pb, Zn đều thu c c c khu v c chịu ảnh hưởng nhiều c a quá trình chuyển đổi c c u sử dụng đất. C c khu v c ít chịu ảnh hưởng c a quá trình chuyển...
 • 27
 • 781
 • 2
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) biện pháp phòng, trị

... từ 41 bể c ti c c tri c  khu v c phía B c đều không tìm thy ATSL ký sinh  c chép bột. Kết qu nghiên c u c a chúng tôi phù hợp với kết qu nghiên c u c a Phm C Thiện & cs., 2009 ... tế c n c thử nghiệm trên một số loi thu c điều trị sán kh c; C n c nghiên c u chuyên sâu về biến đổi mô bệnh h c c a tổ ch c mang c nhiễm ATSL ruột nhỏ loài C. formosanus. 13 Trong ... gen ITS2 Nghiên c u này thể hiện tt c c c mẫu Haplorchis spp. trong nghiên c u c c giai đon trong vòng đi đều thu c sán lá ruột nhỏ Haplorchis spp. Theo báo c o c a Dzkowski c ng sự...
 • 27
 • 636
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩluạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhtóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anhtóm tắt luận án tiễn sĩtóm tắt luạn án tiến sĩluan an tien si nghien cuu phat trien ben vungtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt luận án tiến sĩ y họctóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh tếNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP