BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin
... Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6GIII. Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin 1. Tổng quan về tích hợp ứng dụng !"##$%"Y"&'()*'(uheld'S|+#K'#DL+'Q'+f'(uheS01'c5+c#/'(%#f0SKDL++Y"P*)=)K'(N}#/'("s"/'(+#&"'K-"#-P0]"+!"##$%+^++,-'(DL++#J0(04''(‚'DKc#/'("siXlz'('#a+NAi4-l0'v4M0ph,4<"#-%#†%lC+l?$"iX+!"##$%,01'(Pj0'(3z'SX"+^0+#0Z3N!"##$%0ph,4<-,+4Se‰0"Y"+#K'#%#_'"siŽ'Pj0'#43PK'(3z'SX""s+#Z"#-,a+'#0Q3S-C0c5+O3fc#Y"'#43\• ... “€l?$""a3#U'#\'(?J0O3f'Syit"a3#U'#3ih,'4DhPK%4iiu-,)itiƒ)*'("#-+a+"f"Y"3ih,N“Z+XlL'(M+4ite—+,^'(+,?J'(3ih,'4DhPK%4iiu-,)N(-K0,4Ml0Q'"#x'(Pj0"Y"(0Y+,@itl?$"iƒ)*'(lZ`Y"+#X"N4"s+#Ziƒ)*'(»hD40S¼4)),hii»M»i",hh'¼'4Dh»M#-{"»3ih,¼0)»'#?D€`Y"+#X"+?$'(+,?'("#-+#/'(+0''(?J0iƒ)*'(l€S-(0'PK-%-,+4SN0ph,4<it+#4<+#5D€`Y"+#X"Pj0+#/'(+0'+r'(?J0)A'(l€lE'('#q%c#0p,4Dh%-,+Sh+#0Z'+#@N6B+4+05%+*"(0f0+#!"#,„,K'("Y"+!'#'E'("[4.'(+#/'(+0'0ph,4<PKSKD"Y"#'K-"#x'((0x%eC'+C-l?$"'#0Q3'#a++,-'(eK0+-Y'c0'#+5"[4eC'N1.3. Tích hợp ứng dụng trong Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6GIII. ... c#4<u0++h,Na+"f"Y"S-C0+!"##$%lslQ3"sPj00ph,4<N1.1. Sự cần thiết của tích hợp ứng dụng ,-'(#_3#5+"Y""/'(+<MDL++q%#$%"[4"Y"#]+#^'(PK"Y"&'()*'(%#*"P*'#3"_3"[4"/'(P0]"N#x'(+,f0)K0+r"Y")@"#P*"di‰)gS0]3D&"+#a%M`ƒSy<13"_3PK#-K'"#•'#M"Y"(0f0%#Y%MPK'#g'(+#&+?d'(+XNL+".'(+#/'(+0'PK"Y"+05'+,U'#"/'(P0]"l€+!"##$%l?$"iƒ)*'(l0Z'#U'#"#-P0]"(0f0O3<5+"Y"'x++#‚+9Bls"A'('#43N‹3i4-MO34iX+05%'#q'M'#g'(+#4<l.0+,-'(iXS€'#lC-M#4<"Y"f'##?‰'(c#Y"M#]+#^'(l?$"l{+S1'-'S0'h+C0'#g'(+#J0l0ZDc#Y"'#43MPj0"Y"D*"l!"#+#05+c5c#Y"'#43MPKPj0'#g'("Y"#c5+#$%c#Y"'#43NY"&'()*'(ld'(0f''#?e0Z3lz"#&'(c#-Y'#4<ef'lz(04-+#/'(c#/'(%#*+#3L"PK-"Y"+05'+,U'#"/'(P0]"c#Y"#4<)gS0]3PK"s+#Zld'(0f'SKl?$"+#1DPK-(04-)0]''(?J0)A'(...
 • 40
 • 685
 • 0

Sử dụng quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)

Sử dụng và quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
... 20070307Lớp: Hệ Thống Thông Tin K52Hà Nội 11/2011Nội dungBáo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn Anh5.3.2. Tạo các người dùng49Báo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: ... BCH KHOA H NIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V TRUYỀN THÔNG********************BI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB V CC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾNCHỦ ĐỀ 12: Sử dụng quản lý workflow trong liferay 6Giáo ... phê duyệtBáo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn AnhBiểu đồ máy trạng thái của quá trình phê duyệt báo cáo chi phí42Báo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ...
 • 65
 • 2,573
 • 3

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)
... một ứng dụng cung cấp các thành phần nội dung như các thông tin, dịch vụ được sử dụng trong portal page được quản lý bởi một portletcontainer. N được sử dụng bởi portal với khả năng thêm các ... nhau tùy thuộc vào đối tượngngười dùng hay nhmngười sử dụng. Mỗi cá nhân c thể tựchỉnh sửa cách thể hiện thông tin, ứng dụng theo yêu cầu sử dụng. -Tích hợp nhiều loại thông tin (Content aggregation) ... phần này là thảo luận về cách triển khai một cổng thông tin vớiportlets. N cũng chỉ ra làm thế nào để sửa đổi trực quan các trang các portlets theo các chủ đề cách cảm nhận khác nhau....
 • 77
 • 2,733
 • 10

Tiểu luận : Bán lẻ các dịch vụ trực tuyến

Tiểu luận : Bán lẻ và các dịch vụ trực tuyến
... Công ty tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam Dịch vụ việc làm trực tuyếnSau dịch vụ du lịch, một trong những dịch vụ trực tuyến thành công nhất của Internet là dịch vụ việc làm (các trang web ... Dịch vụ kinh doanh: tư vấn, quảngcáo, marketing…- Dịch vụ sức khỏe- Dịch vụ giáo dụcLĩnh vực dịch vụ trực tuyếnSức khỏeDu lịchVận chuyểnViệc làmBất động sảnĐào tạo Sự kết hợp ... phát triển của ngân hàng trực tuyến Có 2 dạng– Giao dịch qua môi giới– Giao dịch qua người cung cấp dịch vụ  Đặc tính:o Kiến thức thông tin rộng lớn Tạo cho họ ứng dụng thương mại điện tử...
 • 39
 • 354
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzim ứng dụng trong chế biến thực phẩm dược phẩm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất đường oligoglucosyl fructoza bằng phương pháp enzim ứng dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm
... 1.4. ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG COUPLING SUGAR 13 1.4.1. ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM: 13 1.4.2. ỨNG DỤNG TRONG DƯỢC PHẨM: 14 1.5. TINH BỘT 15 1.5.1. NGUỒN GỐC TINH BỘT 15 1.5.2. CẤU TRÚC CỦA TINH ... PHÁP ENZIM ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM Thực hiện theo Hợp đồng đặt hàng sản xuất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ số 029.09.RD/ ... phẩm phụ thuộc vào hàm lượng tinh bột đưa vào dịch hóa hàm lượng sacaroza thích hợp cho sự gắn kết, thông thường phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng sacaroza, nếu nồng độ tinh bột dịch hóa cao...
 • 74
 • 1,124
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET)" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... được ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Công nghệ mới có thể là một sản phẩm công nghệ tổng hợp từ các công nghệ khác để có được các sản phẩm công nghệ hoàn hảo. Để hội nhập với công nghệ ... nghiệp trong lĩnh vụ dịch vụ - thương mại có kết nối Internet. Các doanh nghiệp ứng dụng Internet thành công cùng với các tổ chức trong ngành như Hiệp hội các doanh nghiệp vừa nhỏ, các hiệp ... thuật tổng hợp nhằm đưa ra các sản phẩm tiên tiến phục vụ nền công nghiệp hiện đại. Trên cơ sở tiếp cận phân tích những nghiên cứu về hội nhập công nghệ (công nghệ mới, hệ thống thông tin, kỹ...
 • 7
 • 600
 • 4

Tài liệu TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN Chương I : TÌM HIỂU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC UPDATE DNS TRONG HỆ THỐNG MẠNG doc

Tài liệu TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN Chương I : TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC UPDATE DNS TRONG HỆ THỐNG MẠNG doc
... chuyên môn Mng Website: http://www.mait.vn Phiên bn th nghim Version 1.0 Forum: http://forum.mait.vn 12 Ta có th Delete các thông tin trong list trên ri Add thông tin v hostname ... chng trình VNNIC Dynamic DNS Client v cài vào máy thit lp các thông s (tên min, tên máy ch, account). Chng trình này s theo dõi cp nht vào h thng DNS ca VNNIC khi có s thay ... mm cp tên min IP đng nh no-ip hoc Dyndns.Sau đây s là các bc hng dn ta cách đng ký cng nh là s dng phn mm Dynamic DNS. 1. S dng No-ip Ta truy cp vào Website www.no-ip.com...
 • 14
 • 386
 • 0

Đăng nhập tự động các dịch vụ trực tuyến với Windows 7

Đăng nhập tự động các dịch vụ trực tuyến với Windows 7
... thời gian ngày càng nhiều dịch vụ giống như Microsoft Office Web Apps chuyển vào đám mây điện toán - một dịch vụ cung cấp ID trực tuyến sẽ giúp bạn có thể truy cập vào các đám mây từ máy tính ... một dịch vụ cung cấp ID trực tuyến tới máy tính cá nhân của bạn liên kết nó vào tài khoản người dùng. Làm thế nào để liên kết Tài khoản Windows 7của bạn tới Windows Live Các dịch vụ ... bạn. Nhấp vào Start Menu Windows Orb gõ tài khoản người dùng vào hộp tìm kiếm. Kích vào đường dẫn User Accounts control panel từ danh sách. 6. Trong cửa sổ Sign in, điền tài khoản Windows...
 • 6
 • 313
 • 0

TÌM HIỂU các THUẬT TOÁN tìm LUẬT kết hợp ỨNG DỤNG TRONG DATA MINING & hệ hỗ TRỢ CHẨN đoán một số BỆNH THÔNG THƯỜNG ở TRẺ EM

TÌM HIỂU các THUẬT TOÁN tìm LUẬT kết hợp ỨNG DỤNG TRONG DATA MINING & hệ hỗ TRỢ CHẨN đoán một số BỆNH THÔNG THƯỜNG ở TRẺ EM
... trước nhằm phát sinh các tập tổ hợp. Các tập tổ hợp này được đưa vào bộ nhớ chính để xác định tập tổ hợp các phần tử tập này một lần nữa được nạp vào bộ nhớ để nhận được các support của chúng. ... tách các tập tổ hợp giữa các lần duyệt bằng cách giữ lại lần duyệt đơn giản nhất có thể. Kết quả của OCD là tập Lk, là tập các phần tử phổ biến có độ lớn k. Tập tổ hợp Ck+1, chứa các tập ... toán để xác định tập phổ biến trong L1. Sau này, OCD Sampling chỉ dùng một phần của CSDL đầu vào các thông tin nhận được trong lần duyệt đầu tiên dùng để tìm tổ hợp các tập phần tử của...
 • 35
 • 1,086
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cấp dịch vụ nghe gọi và các dịch vụ gia tăngnguyên tắc để nhận biết website link an toàn 1 4 2 2 nhận biết các website lừa đảo các dạng lừa đảo phổ biến khi lướt web 1 4 2 3 kiểm tra link bằng các dịch vụ trực tuyến trên internetquy trình đánh giá các dịch vụ trưc tuyếnđề tài nghiên cứu nghiên cứu về các yếu tố quyết định sự hài lòng thỏa mãn của người dùng đối với các dịch vụ trực tuyến tại tp hcmkiểm tra link bằng các dịch vụ trực tuyến trên internetcác dịch vụ cung cấp cho tầng ứng dụngphát triển các dịch vụ trực tuyếnbài tập lớn môn đo lường và thông tin công nghiệpbài tập lớn công nghệ thông tinbài tập lớn công nghệ mạng máy tínhbài tập lớn công nghệ chế tạo máybài tập lớn công nghệ gia công áp lựcbài tập lớn công nghệ xử lý vật liệubài tập lớn công nghệ phần mềm nâng caobài tập lớn công nghệ phần mềmBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ