Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... DSS b Hệ thống thông tin quản MIS c Hệ thông tin điểu hành EIS d Hệ thống xử tác nghiệp TPS 47/ Mối quan hệ giữa hệ thống xử giao dịch TPS và hệ thống thông tin quản MIS ... huống a Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) b Hệ thống xử giao dịch (TPS) c Hệ thống thông tin quản (MIS) 5 d Hệ thông tin điều hành (EIS) 40/ Hệ thống thông tin nào sau ... cáo thống kê trên dữ liệu” là mô tả của hệ thống a Hệ thống xử giao dịch (TPS) b Hệ thông tin điều hành (EIS) c Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) d Hệ thống thông tin quản (MIS)...
 • 10
 • 508
 • 2

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 2 docx

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 2 docx
... xử vào trong một hệ thống gọi là a Hệ hổ trợ ra quyết định (DSS) b Hệ thông tin điều hành (EIS) c Hệ thông tin hoạch định nguồn lực (ERP) d Hệ thống thông tin quản (MIS) 150/ Hệ ... khách hàng + quản mối quan hệ với khách hàng b Thu hút khách hàng + quản khách hàng c Hiểu khách hàng + thu hút khách hàng d Thu hút khách hàng + duy trì mối quan hệ với khách hàng ... bộ hệ thống củ ngừng hoạt động ngay khi hệ thống mới bắt đầu hoạt động c Một phần của hệ thống củ được thay thế dần bằng hệ thống mới d Toàn bộ hệ thống củ vẫn còn hoạt động trong khi hệ thống...
 • 10
 • 339
 • 1

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản ngành điện tử viễn thông - 3 doc

Ngân hàng đề thi Hệ thống thông tin quản lý ngành điện tử viễn thông - 3 doc
... là hệ thống thông tin d Không, các hệ thống thông tin không thể thi u phần mềm 159/ Hệ thống nào sau đây đòi hỏi các xử của nó liên kết chặt chẽ với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông ... với quy trình của tổ chức ? a Hệ thông tin điều hành (EIS) b Hệ thống hổ trợ ra quyết định (DSS) c Hệ thống thông tin quản (MIS) d Hệ thống xử giao dịch (TPS) 160/ Phát biểu nào ... nhiệm vụ) chung của các hệ thống thông tin MIS, DSS, EIS a Cung cấp thông tin để ra quyết định dựa trên dữ liệu b Cung cấp thông tin để tạo ra giải pháp dựa trên thông tin bên trong và bên...
 • 9
 • 360
 • 1

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 1 doc

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 1 doc
... chức năng trong hệ thống vi xử b Đường truyền thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý. c Thi t bị vận chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý. d Là nơi chứa ... CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN ... lệnh của nhà sản xuất bộ vi xử cung cấp 4/ Hệ thống vi xử bao gồm bao nhiêu khối chức năng chính? a 4 b 3 c 2 d 1 5/ Trong hệ thống vi xử Bus là: a Là nhóm đường tín...
 • 8
 • 643
 • 2

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 2 pptx

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 2 pptx
... 2CS_SRAM1CS_EPROM74LS 139 2 3 14567ABGY0Y1Y2Y3U4A74LS0812 3 b Cả 03 mạch còn lại đều có thể sử dụng được. c CS_EPROMA22A 23 CS_SRAM1CS_SRAM 2NC74LS 139 2 4 3 561 7ABGY0Y1Y2Y3 ... vùng địa chỉ là: a 50000H - 8FFFFH b 40000H - 7FFFFH c 80000H - BFFFFH d D0000H - FFFFFH 83/ Khi toàn bộ dung lượng nhớ mà CPU có thể quản được nằm trong một chip nhớ thì ... có thể truy cập được? a 3 b 1 c 2 d 4 88/ Mạch giải mã địa chỉ nào có thể sử dụng cho việc giải mã địa chỉ bộ nhớ của hệ thống của một hệ thống vi xử 80286 bao gồm 1 bộ nhớ EPROM...
 • 8
 • 546
 • 2

Ngân hàng đề thi Vi xử ngành điện tử viễn thông - 3 pot

Ngân hàng đề thi Vi xử lý ngành điện tử viễn thông - 3 pot
... PC0-PC3 input, PC4-PC7 output chế độ 0 sẽ là: a 80H b 81H c 82H d 83H 107/ Trong sơ đồ kết nối dưới các cổng A, B, C và điều khiển sẽ có địa chỉ lần lượt là: ̀: a C1H, C3H, ... ROM của hệ thống vi xử c Thực hiện chương trình nguồn d Tạo ra chương trình mã máy từ chương trình nguồn. 96/ Kể cả cổng điều khiển 8255 sẽ có số cổng là: a 5 b 4 c 3 d 6 ... d Thanh ghi R0 và R1. 131 / Các bit RS0 và RS1 trong thanh ghi PSW của 8051 sử dụng để: a Reset lại các giá trị trong bộ nhớ RAM b Reset lại hoạt động của hệ thống c Chuyển bank thanh...
 • 8
 • 367
 • 0

Ngân hàng Đề thi hệ thống thông tin kinh quản ppsx

Ngân hàng Đề thi hệ thống thông tin kinh quản lý ppsx
... 44/ H thông tin điu hành (EIS) làm tha mãn nhu cu thông tin ca cp qun nào sao đây a Cp qun vn hành b Cp qun trung gian c Cp qun cao nht d C 3 cp qun còn ... b H thng thông tin qun MIS c H thông tin điu hành EIS d H thng x tác nghip TPS 47/ Mi quan h gia h thng x giao dch TPS và h thng thông tin qun MIS là ... khách hàng + qun mi quan h vi khách hàng b Thu hút khách hàng + qun khách hàng c Hiu khách hàng + thu hút khách hàng d Thu hút khách hàng + duy trì mi quan h vi khách hàng...
 • 29
 • 289
 • 1

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc

Tài liệu NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông doc
... 1 NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông Số tín chỉ: 3 CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 1/ Cho hệ thống ... đích học tập. 8 a 31 3 13 121XWWWXW−==− b 31 3 13 121XWWWXW+==− c 31 3 13 121XWWWXW==− d 31 3 13 121XWWWXW==+ 33 / Biến đổi Laplace của ()11pp+? ... 121WWWpWW WW=++ 38 / 31 XX trong hình trên bằng bao nhiêu? a 3 1 13 121XWWXW==− b 31 3 13 121XWWWXW==+ c 33 13 121XWWXW==− d 31 3 13 121XWWWXW==−...
 • 53
 • 1,619
 • 22

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx
... phần tử lọc là: a Điện cảm. b Điện trở và tụ điện. c Điện cảm và tụ điện. d Tụ điện. 252/ Mạch chỉnh lưu tải cảm tính là mạch mà phần tử lọc là: a Điện cảm và tụ điện. b Điện ... 5kΩ 0,2Vdc -2 Vdc a 5kW b 50W c 500W d 50kW 291/ Với các thông tin trong mạch điện như hình vẽ thì 1Rbằng: _ + R1 36 -0 ,2Vdc -2 Vdc a 36 0W b 3, 6kW c ... Dòng điện ra lớn khi áp vào nhỏ. b Điện áp ra lớn khi điện áp vào nhỏ. c Dòng điện ra nhỏ khi điện áp vào nhỏ. d Dòng điện ra lớn khi dòng vào nhỏ. 42289/ Với điện áp ra của mạch điện...
 • 14
 • 482
 • 1

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 5 docx

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 5 docx
... đại điện áp nhỏ b Điện áp ra cùng pha so với điện áp vào c Hệ số khuếch đại điện áp và dòng điện lớn. d Điện trở vào lớn. 38 3/ Tầng khuếch đại CC có a Điện trở vào nhỏ và điện ... các thông tin trong mạch điện, hệ số khuếch đại uK của mạch là: _ + 100kΩ UV 25kΩ_ + 150kΩ50kΩUr a - 16. b +16. c - 8. d - 7. 39 7/ Với các thông tin trong ... 24 c -8 0 d 80 39 9/ Với các thông tin trong mạch điện, nếu điện áp vào là 0,2V thì điện áp ra là: _+100kΩ UV20 kΩ _+150kΩ5 0kΩ Ur a -3 ,0V b -2 ,0V ...
 • 12
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi hệ thống thông tin quản lýngân hàng câu hỏi thi ngành điện tử viễn thôngngân hàng đề thi công chức môn tin họcngân hàng đề thi trắc nghiệm kế toán quản trịđề thi liên thông ngành điện tử viễn thôngđề thi tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thôngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ