Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx

ngân hàng đề thi tổ chức quản lý ngành điện

ngân hàng đề thi tổ chức quản lý ngành điện
... dung cơ bản: - 1. Tính phổ biến của thi t bị điện. Hầu nh toàn bộ sản phẩm công nghiệp đều đợc tạo ra với sự tham giacủa các thi t bị điện. - 2. Xu hớng phát triển của thi t bị điện. Do trình ... khí hoá và tự động hoá ngày càng cao nên việc sửdụng thi t bị điện ngày càng rộng rÃi, công suất, mức độ phức tạp của thi t bị điện ngày càng tăng. - 3. Tính chất hỏng hóc của thi t bị điện. Ngoài ... dụng của thi t bị một cách chủ động có kế hoạch. 2- Hạn chế các sự cố bất thờng tới mức thấp nhất. 3- Tăng tuổi thọ làm việc cho các thi t bị máy móc. 4- Giảm các thi t hại do ngừng máy. 5- Giảm...
 • 25
 • 525
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG potx

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG potx
... lượng dịch vụ viễn thông? Để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông cần có những biện pháp gì? Câu 3 . Anh (chị) hãy cho biết thế nào là tiền lương? Hãy trình bày tiền lương tối thi u và hệ ... tối thi u và hệ thống thang bảng lương của viễn thông? Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày trình tự, nội dung kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp viễn thông? Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày ... định mức là 1,10, các thông số khác trong bảng: theo số liệu sau : Thông số PA I PA II PA III 1. Tổng vốn đầu tư ban đầu (Triệu USD) 2. Thu nhập hàng năm 3. Chi phí hàng năm 4. Giá trị còn...
 • 5
 • 590
 • 1

Ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh viễn thông ppt

Ngân hàng đề thi hết học phần quản trị kinh doanh viễn thông ppt
... NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG (60 tiết – 4 tín chỉ) LOẠI 1 ĐIỂM Câu 1 Anh (chị) hiểu thế nào là kinh doanh Viễn thông? Kinh doanh viễn thông ... vụ viễn thông nào? Câu 8 Thông tin có vai trò gì trong quản trị kinh doanh viễn thông ? để phát huy được vai trò thông tin cần đáp ứng những yêu cầu nào? HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN ... trong viễn thông Câu 6 Anh (chị) hãy giải thích vì sao nói Quản trị kinh doanh Viễn thông là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề? Câu 7 Anh (chị) hiểu thế nào là dịch vụ viễn thông? ...
 • 5
 • 310
 • 0

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thương mại điện tử - đh ngoại thương
... 0 S 3 l3"=GXR%K*LU% 3 4,KXR% 3 4, 3 nL3<=,XR%K*LU% 3 4, 3 nL3<'!5Yf3 ... maK*LML3b^0!ML3bMGML3b!];BML3b)J ,.(]L3b$)$ - +L3b$)]L3b./ 3 706,":6 3 Y,(,P36G5=^*&, ... :.$6.*&'!n!H*LB!7X#%EJ  3 3 =:6U 3 3 … - Y* 3  G.K1B2! .3 Y*2 3  GbDk"!D0...
 • 67
 • 1,994
 • 0

Ngân hàng đề thi môn học cơ sở điều khiển tự động

Ngân hàng đề thi môn học cơ sở điều khiển tự động
... trưng: 012 53 234 =++++ ssss. Tính phần tử “?” trong bảng Routh 1 5 1 0 3 2 0 0 ? 1 0 a. 13/ 3. b. 14 /3. c. 11 /3. d. 16 /3. 120. Cho hệ thống có phương trình đặc trưng: 012 532 234 5=+++++ ... đạo nghiệm số của hệ thống bắt đầu tại: a. 0, -4 +j2, -4 -j2. b. -1 , -2 +j2, -2 -j2. c. 0, -2 +j2, -2 -j2. d. 0, -4 +j3, -4 -j3. 149. Cho hệ thống điều khiển như hình: Trong đó : )208()()()(2++==sssKsRsYsG ... =1. Quỹ đạo nghiệm số của hệ thống bắt đầu tại: a. 0, -1 , -5 . b. -1 , -2 +j2, -2 -j2. c. -1 , -5 , -2 -j2. d. -5 , -2 +j2, -2 -j2. 140. Cho hệ thống điều khiển như hình: Trong đó : )84)(1()5()()()(2++++==ssssKsRsYsG...
 • 70
 • 1,602
 • 10

hướng dẫn sử dụng bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện công nghiệp khóa 2

hướng dẫn sử dụng bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề điện công nghiệp khóa 2
... dụng ngân hàng đề như sau:I. HƯỚNG DẪN CHUNG1. Số lượng và mã đề thi - 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã ĐCN – LT X (X= 01 ÷ 50) - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết có ký hiệu mã DA LT- ĐCN ... soạn của đề thi đó.Chuyên gia trưởngVũ Ngọc Chuyên 3/ 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2011HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT ... NGHỀ KHÓA 2NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Theo sự chỉ đạo của Tổng cục dạy nghề về việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008 - 20011) theo ngân hàng đề thi chung. Nhóm chuyên...
 • 3
 • 2,280
 • 10

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thươg mại điện

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thươg mại điện
... thanh toán B2B phổ biến hiện nay là : séc điện tử, thẻ mua hàng điện tử, thư tín dụng điện tử, chuyển tiền điện tử, chuyển lợi nhuận điện tử, tín dụng điện tử Câu 20: Các phương thức thanh toán ... mô hình gì1. Chợ điện tử của người bán2. Thương mại điện tử phối hợp 3. Chợ điện tử nhiều-một4. Chợ điện tử nhiều-nhiềuCâu 5: Chỉ ra yếu tố không phải đặc điểm của chợ điện tử của người bán1. ... Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Thươg mại điện tử Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Thươg mại điện tử của trường đại học Ngoại Thương(Có kèm đáp...
 • 44
 • 874
 • 4

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính khóa 3

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính khóa 3
... )M="&'V\q[O[B%C;@N\q@M="'Z=\q[O'[SBM• Đối với đề thi thực hành thì thang điểm chấm là 100 điểm nhưng sau khi chấm xongthì qui đổi về thang điểm 10.• Khi đề thi có sai sót, đề nghị Trường bốc thăm đề thi phải báo cáo với ... /0*12/1 3 435 '6%&'7%&'( )$*+,( /0*1218 3 435 '6%&'79:;<=,><?@( A+BCD-E - %C;""DEFG'H,<?DI,)J,KE""#$DI,)J,K""D<LM,E ... hiện chỉnh sửa trước khi tổ chức thi với đề thi được chọnBGHT:BKAU8V:MCl - 1)1<b,.111<=.f1.>8D-f1$'^]OBO^BO]BOYa$a,}BWA<;BTMCl~.j1<=.f1.>8D-f1$'6X]OBYGBGXBO6a$I]X}B/:*fJ1<=.f.>f_-f1$'^Y]BOYB6^B]Ya$IO'6Y}BCQ*Q`|1<=.f1C8#.!*-f1$'^6^BZZB'&BYYa$I,}...
 • 6
 • 559
 • 0

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính khóa 3

hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính khóa 3
... /0*12/1 3 435 '6%&'7%&'( )$*+,( /0*1218 3 435 '6%&'79:;<=,><?@( A+BCD-E - %C;""DEFG'H,<?DI,)J,KE""#$DI,)J,K""D<LM,E ... !YB *Q !&B -  !XB -  !GB - "D#]B \,[^B - M6'B -  \)"_Q\6 ... •€K81<=.ff_-f1$'^6ZB^GB^6BZ]a$\II}B/:€K1<b1<=.f1:`1D1  :-f1$'^]ZB6'BY'BY6a$I}B&<$6B /\T !ZB -  !OB -  !YB - "D#&B...
 • 6
 • 1,090
 • 1

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx

Ngân hàng đề thi Điện tử tương tự ngành điện tử viễn thông - 3 ppsx
... phần tử lọc là: a Điện cảm. b Điện trở và tụ điện. c Điện cảm và tụ điện. d Tụ điện. 252/ Mạch chỉnh lưu tải cảm tính là mạch mà phần tử lọc là: a Điện cảm và tụ điện. b Điện ... 32 c ˆˆtsUU d ˆˆstUU 234 / Mức lượng tử Q trong mạch chuyển đổi A/D dùng phương pháp song song là: a Điện áp trên điện trở 2R. b Điện áp trên điện trở R. c Điện ... Dòng điện ra lớn khi áp vào nhỏ. b Điện áp ra lớn khi điện áp vào nhỏ. c Dòng điện ra nhỏ khi điện áp vào nhỏ. d Dòng điện ra lớn khi dòng vào nhỏ. 42289/ Với điện áp ra của mạch điện...
 • 14
 • 482
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi điện tử số ptitngân hàng đề thi điện tử sốngân hàng đề thi môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng đề thi môn tư pháp quốc tếngân hàng đề thi điện công nghiệpngân hàng đề thi tổ chức quản lý ngành điệnngân hàng đề thi môn điện tử tương tựngân hàng đề thi trắc nghiệm môn điện tử sốngân hàng đề thi môn điện tử sốngân hàng đề thi tư tưởng hồ chí minhngân hàng đề thi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng đề thi cơ sở đo lường điện tửngân hàng đề thi môn điện tử cơ bảnngân hàng đề thi môn lý thuyết trường điện từ và siêu cao tầndap an trac ngiem ngan hang de thi tu tuong ho chi min hBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam