1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

... đủ của doanh nghiệp về trách nhiệm hội; trách nhiệm hội Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ ... của doanh nghiệp một số vấn đề thực tiễn đang được đặt ra Việt Nam hiện nay. 1. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp: một số vấn đề luận Thuật ngữ trách nhiệm hội của doanh nghiệp ... môi trường những hậu quả tiêu cực về hội do các doanh nghiệp gây ra, vấn đề trách TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH (Tiếp...
 • 17
 • 953
 • 3
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp thực tiễn vận dụng Việt Nam hiện nay " pptx

... binh25TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ - - -    - - - Đề tài triết học Trách nhiệm hội của doanh nghiệp thực tiễn vận dụng Việt Nam hiện nay ... 100 doanh nhênàûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên ViïåtNam tiïu biïíu nùm 2008. Cấc doanh nhênnây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïncẩnh cấc thânh tđch xët sùỉc trong sẫnxët - kinh doanh, ... Trûúác cấc doanh nhên àẩi diïån chogêìn 300.000 doanh nghiïåp cẫ nûúác thamdûå Hưåi nghõ Doanh nhên tiïu biïíu toânqëc 2008, Th tûúáng Chđnh ph NguỵnTêën Dng àậ lûu cấc doanh nhên, doanh nghiïåp...
 • 10
 • 536
 • 5
Đề tài triết học

Đề tài triết học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM " pptx

... tập trung luận giải vấn đề xây dựng hội dân sự trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường. Theo tác giả, trách nhiệm hội Việt Nam ... minh bạch, Đề tài triết học MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 8000, ISPO 14000, bảo đảm trình độ vệ sinh an toàn thực phẩm tốt. Các doanh nghiệp này đã ... chế kinh tế thị trường các thể chế của hội dân sự. 1. Trách nhiệm hội trong điều kiện kinh tế thị trường trách nhiệm hội của doanh nghiệp Hội thảo của chúng ta diễn ra trong...
 • 11
 • 719
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' nâng cao trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững '

... Nâng cao trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững Nguyễn Quang Hùng Hiện nay, Việt Nam đang nghiêng về mô hình thứ ... tiêu tăng trưởng cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, coi nhẹ an sinh hội của người dân. An sinh của Việt Nam đòi hỏi phải được cải thiện, từ số giường bệnh, số phòng học cho đến những ... kinh tế. Trong khi các doanh nghiệp tích cực ưu tiên “kiếm lời” hơn là thực hiện trách nhiệm hội như đã cam kết hứa hẹn, thì nhiều địa phương, đặc biệt chính quyền cấp tỉnh đang hành xử...
 • 3
 • 815
 • 10
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

... nhiệm hội. Trên cơ sở làm rõ một số chức năng, nhiệm vụ cơ bản của báo chí Việt Nam, tác giả đã phân tích luận giải trách nhiệm hội của báo chí trên một số lĩnh vực nhạy cảm bức xúc ... trò trách nhiệm hội quan trọng của mình thì báo chí cách mạng Việt Nam mới thực hiện tốt trách nhiệm hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dĩ nhiên, để thực hiện được trách ... nghiệp, bụi công nghiệp xuất hiện một cách khó kiểm soát. Thời gian qua, vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành một đề tài nóng bỏng của báo giới nó tạo nên dư luận bức xúc trong đời sống xã...
 • 11
 • 635
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

... mặt của đời sống hội con người, thì vấn đề trách nhiệm hội những yêu cầu thực hiện trách nhiệm hội lại càng mang một ý nghĩa quan trọng cần thiết. Giải quyết một cách hợp ... trị, hội sẽ làm phong phú nâng cao vai trò của trách nhiệm như một động lực của sự phát triển hội. Trên thực tế, sự phát triển của trách nhiệm hội, trách nhiệm đạo đức sẽ làm cho ... có vấn đề thực hiện trách nhiệm hội. Việc thực hiện trách nhiệm hội có liên quan mật thiết đến vấn đề phát triển bền vững của đất nước nói chung, của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp...
 • 14
 • 480
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA " doc

... việc thực hiện các vai trò hội của bản thân mình của người khác. Trách nhiệm hội cũng là nhận thức được các cơ hội đảm nhận những vai trò hội mới. Thảo luận vấn đề trách nhiệm ... những vấn đề nảy sinh là một đòi hỏi cấp bách của triết học đạo đức cũng như các khoa học thực chứng. Đối với các nước phát triển, khái niệm trách nhiệm hội của doanh nghiệp đã trở nên phổ ... phát triển của doanh nghiệp. Trong khi đó, những nước kém phát triển, trách nhiệm hội của doanh nghiệp còn là khái niệm khá mới. Vì sao nội dung trách nhiệm hội của doanh nghiệp không...
 • 11
 • 364
 • 0
Tiểu luận quản trị học TRÁCH NHIỆM xã hội của DOANH NGHIỆP

Tiểu luận quản trị học TRÁCH NHIỆM hội của DOANH NGHIỆP

... Tiểu luận Quản trị học GVHD: TS Phan Thị Minh ChâuCHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY-CSRI) Khái niệm về trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR):Có ... chất của vấn đề Trách nhiệm hội  Cần có các nghiên cứu cơ bản, khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp đã thực hiện sẽ thực hiện các bộ quy tắc ứng xử Hình thành kênh thông tin về trách ... tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng theo cách có lợi cho doanh nghiệp cũng như phát triển chung của hội Khác biệt giữa trách nhiệm hội đạo đức trong kinh doanh: Nhóm thực...
 • 10
 • 3,455
 • 11
Đề tài triết học

Đề tài triết học " XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH - CƠ SỞ CHO VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP " doc

... độ thực hiện trách nhiệm hội: 1/ trách nhiệm kinh tế, 2/ trách nhiệm pháp lý, 3/ trách nhiệm đạo đức 4/ trách nhiệm nhân đạo(1). Có thể doanh nghiệp chỉ thực hiện trách nhiệm hội của ... chung của toàn hội. Việc hiểu trách nhiệm hội phương diện thứ hai là phổ biến hơn cả. đây, chúng tôi chỉ đề cập đến trách nhiệm hội của doanh nghiệp góc độ thực hiện trách nhiệm ... phát triển hội. Để thực hiện tốt trách nhiệm hội, cần phải làm sao cho doanh nghiệp nhận thức được trách nhiệm hội của mình. Muốn nhận thức được trách nhiệm hội thì doanh nghiệp phải...
 • 13
 • 713
 • 1
Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3

Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3

... thành của nhân viên khách hàng 1.2. CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CA DOANH NGHIỆP (CSRI) 1.2.1. Tổng quan về chỉ số trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSRI) Chỉ số về Trách nhiệm hội ... chỉ số trách nhiệm hội (CSRI), cũng như các yếu tố cấu thành nên khái niệ m nà y. - Đánh giá việc thực hiện trách hiện trách nhiệm hội của doanh nghiệp thông qua chỉ số trách nhiệm ... yếu của hoạt động hội của doanh nghiệp. Đồng thời giải đáp các câu hỏi : (1) Trách nhiệm hội của doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? (2) Tổ chức phải giải quyết các vấn đề hội...
 • 26
 • 1,868
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđề tài 5 phân tích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nêu bật ý nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại việt namchuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpnghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 293nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpcác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vedantrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiểu luậntrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gìtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ