1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

... và trách nhiệm hội quan trọng của mình thì báo chí cách mạng Việt Nam mới thực hiện tốt trách nhiệm hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dĩ nhiên, để thực hiện được trách ... mới: Trong hội đang chuyển đổi và mở rộng Đề án kinh tế chính trị TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY giao lưu quốc tế hiện nay, khi các hệ thống giá trị hội cũ đang ... trách nhiệm hội của báo chí, đội ngũ những người làm báo cần thấu hiểu và thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ đặc thù của báo chí. Cũng như mọi nền báo chí trên thế giới, báo chí Việt Nam cũng...
 • 11
 • 635
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

... vâ Cưng nghiïåp Viïåt Nam (VCCI), Bưå Lao àưång - Thûúng binh25TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ - - -    - - - Đề tài triết học Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và ... Đề tài triết học Trách nhiệm hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay 1. Thïë nâo lâ trấch nhiïåm xậ hưåi cadoanh nghiïåp? Àậ cố nhiïìu ... vâ liïn hïå vúái thûåc tiïỵn vêån dng úã Viïåt Nam hiïån nay. TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅPVÂ THÛÅC TIÏỴN VÊÅN DNG ÚÃ VIÏÅT NAM HIÏÅN NAY TRÊÌN ANH PHÛÚNGâ(*)Thûá nhêët, nhû àậ biïët,...
 • 10
 • 533
 • 5
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN VÀ YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

... trách nhiệm hội. Công việc này không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân hay tổ chức, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng, cả hội. /. (*) Thạc sĩ, Viện Triết học, Viện Khoa học hội ... hội cũng như của các cá nhân khác. Bên cạnh đó, khi xét về mặt chủ thể thực hiện trách nhiệm, trách nhiệm hội cũng có nhiều cấp độ biểu hiện. Trách nhiệm hội - đó là trách nhiệm của ... kinh tế, chính trị, hội sẽ làm phong phú và nâng cao vai trò của trách nhiệm như một động lực của sự phát triển hội. Trên thực tế, sự phát triển của trách nhiệm hội, trách nhiệm đạo...
 • 14
 • 479
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

... của doanh nghiệp về trách nhiệm hội; trách nhiệm hội Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC ... nhiệm hội của doanh nghiệp và một số vấn đề thực tiễn đang được đặt ra ở Việt Nam hiện nay. 1. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý luận Thuật ngữ trách nhiệm hội của ... tích nội dung trách nhiệm hội của doanh nghiệp, vai trò của việc thực hiện trách nhiệm hội của các doanh nghiệp và một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi trách nhiệm hội của các doanh...
 • 17
 • 952
 • 3
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA " doc

... lợi nhuận đòi hỏi các doanh nghiệp hiện nay phải nâng cao trách nhiệm hội, thực hiện những vai trò hội mới. Việc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm hội hiện đang diễn ra ở cấp độ cá nhân ... phụ trách. Website Đảng Cộng sản Việt Nam. 20/6/2008. (11) GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn. Kinh tế thị trường và trách nhiệm hội. Trong: Công bằng hội, trách nhiệm hội và đoàn kết hội. ... những vấn đề bản thể của trách nhiệm hội có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm hội, thúc đẩy sự phát triển của thị trường ở nước ta. 2. Quan niệm về trách nhiệm hội Quan...
 • 11
 • 364
 • 0
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

trách nhiệm hội của doanh nghiệp việt nam, thực trạng và đề xuất

... chương trình hỗ trợ về kỹ thuật trách nhiệm hội của doanh nghiệp ở Việt Nam của Ngân hàng thế giới (WB) và Viện khoa học và lao động hội (Viện KHLĐXH). Chương trình ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ TÀI: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG ... vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao trách nhiệm hội dựa trên những nguyên tấc của Hiệp ước toàn cầu tại Việt nam& quot; sẽ do VCCI thực hiện và...
 • 101
 • 1,992
 • 23
Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

Vấn đề trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đọan hiện nay

... vấn đề CSR cũng như việc thực hiện CSR tại Việt Nam, em đã chọn đề tài " vẩn đề về trách nhiệm hội của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot; làm đề ... bản hội. Nội dung chính của cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề then chốt của CSR là bản chất của doanh nghiệp hiện đại, và mối quan hệ ba bên: doanh nghiệp - hội -chính ... Trách nhiệm hội cùa doanh nghiệp- Một sô vân đẽ lý luận và yêu câu đòi mới trong quản lý nhà nước ờ Việt Nam. 6 11. Tạp chí Kinh tể và phát triển, " Trách nhiệm hội...
 • 101
 • 1,608
 • 13
TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY pdf

... là một bộ phận trong triết học thực tiễn của ông. Như chúng ta đã biết, I.Cantơ chia triết học của mình thành triết học thực tiễn và triết học lý luận. Cả hai bộ phận ấy đều đã trải qua một ... học phương Tây, Viện Triết học, Viện Khoa học hội Việt Nam. lực lượng chi phối nó và chi phối cuộc sống của chính bản thân con người, về cuộc sống và cái chết của họ Những lời giải ... Âu, bắt nguồn từ triết học khắc kỷ và triết học hoài nghi của Hy Lạp cổ đại. Triết gia đầu tiên tự gọi mình là “cosmopolitès” hay “công dân của thế giới” là Điơgien, nhà triết học hoài nghi vùng...
 • 79
 • 2,469
 • 25
Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf

Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay.” pdf

... evaluation only. Đề tài: “Những nhân tố tác động đến đói nghèo ở Việt Nam hiện nay. ” lợng chỉ đạt 1500 Calo/ngời/ngày). Do đó khi đánh giá nghèo ở Việt Nam nên phân thành hai ... ở Việt Nam trang 176, NXB Nông nghiệp 2201. Ta thấy chính giá trị bình quân của các tài sản, vận dụng phản ánh mức sống chung của các hộ. Đặc biệt là các hộ đói việc tiếp cận với các loại tài ... VIII. Sự tham gia của nhân dân vào các hoạt động xà hội. 22. Tỷ lệ số thành viên các tổ chức chính trị, xà hội (Đảng, Đoàn thanh niên, phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các hội nghề nghiệp) trên...
 • 51
 • 321
 • 0
LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay pdf

... nghĩa ở Việt Nam hiện nay& quot; làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Khoa học pháp lý Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới các vấn đề khác ... và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu ở thực trạng của pháp luật đối với ký kết hợp đồng ở Việt Nam hiện nay, hiệu lực của hợp đồng, nghĩa vụ và tài sản của ... hệ hợp đồng ở Việt Nam; - Đề xuất định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 4. Đối tượng,...
 • 80
 • 561
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chức năng xã hội của nhà nước việt nam hiện naytài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpvận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện việt nam hiện nayxây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiểnsự cần thiết và những hướng khai thác khi vận dụng học thuyết giá trị thặng dư của c mác trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naytừ quan niệm của c mác về xóa bỏ chế độ tư hữu suy nghĩ về vấn đề sở hữu tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naygiải pháp cơ bản nhằm vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naykhả năng vận dụng kinh nghiệm giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội nhật bản ở việt nam hiện naydân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naynền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayxã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naycách mạng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hien nayxây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayđề tài thực trạng vai trò ngân sách nhà nước ở việt nam hiện nayvận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nayNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP