1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đề tài triết học " Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay " pptx

Đề tài triết học

Đề tài triết học " Trách nhiệm hội của doanh nghiệp thực tiễn vận dụng Việt Nam hiện nay " pptx

... Viïåt Nam (VCCI), Bưå Lao àưång - Thûúng binh25TRẤCH NHIÏÅM XẬ HƯÅI CA DOANH NGHIÏÅP VÂ - - -    - - - Đề tài triết học Trách nhiệm hội của doanh nghiệp thực tiễn vận dụng ... vận dụng Việt Nam hiện nay 1. Thïë nâo lâ trấch nhiïåm xậ hưåi ca doanh nghiïåp? Àậ cố nhiïìu cấch àõnh nghơa ca cấchổc giẫ khấc nhau vïì Trấch nhiïåm xậ hưåica doanh ... niïåm Ngây Doanh nhên Viïåt Nam (13/10/2008) cng àậ cố 100 doanh nhênàûúåc trao tùång danh hiïåu Doanh nhên Viïåt Nam tiïu biïíu nùm 2008. Cấc doanh nhênnây cng vúái cấc doanh nghiïåp ca hổ, bïncẩnh...
 • 10
 • 536
 • 5
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CẤP BÁCH " potx

... nhiệm hội của doanh nghiệp một số vấn đề thực tiễn đang được đặt ra Việt Nam hiện nay. 1. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý luận Thuật ngữ trách nhiệm hội của ... đủ của doanh nghiệp về trách nhiệm hội; trách nhiệm hội Đề tài triết học TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ ... trò của việc thực hiện trách nhiệm hội của các doanh nghiệp một số vấn đề đặt ra trong việc thực thi trách nhiệm hội của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo tác giả, việc các doanh nghiệp...
 • 17
 • 953
 • 3
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA CÁ NHÂN YÊU CẦU NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

... đó, khi xét về mặt chủ thể thực hiện trách nhiệm, trách nhiệm hội cũng có nhiều cấp độ biểu hiện. Trách nhiệm hội - đó là trách nhiệm của cá nhân đối với hội (đối với gia đình, tập ... nhân khác như C.Mác đã nói, “trong tính hiện thực của nó bản chất con người là sự phát triển trách nhiệm hội nói chung, trách nhiệm hội của cá nhân nói riêng. Việt Nam hiện nay, khi ... vấn đề thực hiện trách nhiệm hội. Việc thực hiện trách nhiệm hội có liên quan mật thiết đến vấn đề phát triển bền vững của đất nước nói chung, của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp...
 • 14
 • 480
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

... trò trách nhiệm hội quan trọng của mình thì báo chí cách mạng Việt Nam mới thực hiện tốt trách nhiệm hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Dĩ nhiên, để thực hiện được trách ... chất tinh thần của nhân dân. Trách nhiệm cổ vũ các nhân tố mới: Trong hội đang chuyển đổi mở rộng Đề án kinh tế chính trị TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY giao ... lẫn nhau hiện nay, trách nhiệm hội là một vấn đề đang đặt ra với mỗi cá nhân, tổ chức. Báo chí cách mạng Việt Nam là một bộ phận của công tác văn hóa - tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt những...
 • 11
 • 635
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA " doc

... việc thực hiện các vai trò hội của bản thân mình của người khác. Trách nhiệm hội cũng là nhận thức được các cơ hội đảm nhận những vai trò hội mới. Thảo luận vấn đề trách nhiệm ... phát triển của doanh nghiệp. Trong khi đó, những nước kém phát triển, trách nhiệm hội của doanh nghiệp còn là khái niệm khá mới. Vì sao nội dung trách nhiệm hội của doanh nghiệp không ... phụ trách. Website Đảng Cộng sản Việt Nam. 20/6/2008. (11) GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn. Kinh tế thị trường trách nhiệm hội. Trong: Công bằng hội, trách nhiệm hội đoàn kết hội. ...
 • 11
 • 364
 • 0
Đề tài triết học

Đề tài triết học " LÝ LUẬN XÂY DỰNG HỘI HÀI HOÀ CỦA TRUNG QUỐC CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VIỆT NAM HIỆN NAY " pptx

... nghĩ của mình về lý luận xây dựng hội hài hoà của Trung Quốc một số điểm tương đồng của nó với đường lối đổi mới Việt Nam hiện nay. 1. Về tư tưởng hài hoà lý luận xây dựng hội ... tiêu hội trong phạm vi cả nước, từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ công bằng hội ngay trong từng bước từng chính sách phát triển, thực hiện tốt các chính sách hội ... xây dựng hội hài hoà của Trung Quốc có giá trị gợi mở nhất định đối với công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay. Thuật ngữ “hài hoà” xuất hiện từ rất sớm trong các hệ thống triết học thời...
 • 11
 • 1,802
 • 0
Tiểu luận quản trị học TRÁCH NHIỆM xã hội của DOANH NGHIỆP

Tiểu luận quản trị học TRÁCH NHIỆM hội của DOANH NGHIỆP

... luận Quản trị học GVHD: TS Phan Thị Minh ChâuCHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY-CSRI) Khái niệm về trách nhiệm hội của doanh nghiệp (CSR):Có ... chất của vấn đề Trách nhiệm hội  Cần có các nghiên cứu cơ bản, khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp đã thực hiện sẽ thực hiện các bộ quy tắc ứng xử Hình thành kênh thông tin về trách ... tạo phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng theo cách có lợi cho doanh nghiệp cũng như phát triển chung của hội Khác biệt giữa trách nhiệm hội đạo đức trong kinh doanh: Nhóm thực...
 • 10
 • 3,455
 • 11
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR ở việt nam

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp CSR một số vấn đề lý luận yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR việt nam

... kinh tế hội khi nhìn nhận bản chất hoạt động của doanh nghiệp. người quản lý với tư cách là người thác quản doanh nghiệp cần thực hiện các trách nhiệm hội của doanh nghiệp vì ... thức trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. (ii) Trách nhiệm tuân thủ pháp luật chính là một phần của bản “khế ước” giữa doanh nghiệp hội. Nhà nước có trách nhiệm “mã hóa” các quy tắc hội, ... thuộc vào trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp. (iv) Trách nhiệm từ thiện là những hành vi của doanh nghiệp vượt ra ngoài sự trông đợi của hội, như quyên góp ủng hộ cho người yếu thế, tài...
 • 16
 • 1,871
 • 5
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cảm nhận của khách hàng– nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền bắc việt nam

Trách nhiệm hội của doanh nghiệp cảm nhận của khách hàng– nghiên cứu định tính trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền bắc việt nam

... của doanh nghiệp 2.1. Khái niệm trách nhiệm hội doanh nghiệp Có nhiều định nghĩa về trách nhiệm hội của doanh nghiệp đã được đưa ra, khởi đầu là định nghĩa của McGuire (1963). Trách nhiệm ... động trách nhiệm hội doanh nghiệp. Đasố khách hàng đều cảm nhận việc thực hiện trách nhiệm hội của doanh nghiệp trong ngànhlà tương đối tốt, các hệ quả của nó có được gồm danh tiếng của ... McGraw-Hill.Nguyễn Đình Cung Lưu Minh Đức (2008), Trách nhiệm hội của Doanh nghiệp- một số vấn đề lí luận yêucầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với trách nhiệm hội Việt Nam , Tạp chí Kinh...
 • 8
 • 1,195
 • 9
BÁO CÁO

BÁO CÁO " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - NHẬN THỨC PHẢN ỨNG NGƯỜI TIÊU DÙNG " ppt

... Vấn đề nghiên cứu Doanh nghiệp ngày càng đối mặt với vấn đề nan giải: vừa kiếm lợi nhuận trong khi vẫn thể hiện trách nhiệm với hội. Trách nhiệm hội đã trở thành vấn đề sống còn của tất ... ứng của người tiêu dùng tính chất nào của CSR (tự nguyện hay bắt buộc) tác động mạnh hơn. Đó là lý do hình thành đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng trách nhiệm hội của doanh - Nhận thức phản ... NguyễnĐình Cung, Lưu Minh Đức. Trách nhiệm hội của doanh nghiệp CSR – một số vấn đề lí luận yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR Việt Nam Tiếng Anh [3] Andel, Walter...
 • 6
 • 1,346
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề tài 5 phân tích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nêu bật ý nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptài liệu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệphoạch định mục tiêu có quan hệ gì với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại việt namchuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpnghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 293nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpcác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpđạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với môi trườngtrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vedantrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiểu luậntrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gìNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM