1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN pot

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

... II:Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền II.1. Thành phần và cấu trúc của DNA, RNA II.1.1. Nucleotide II.1.2. Cấu trúc và đặc điểm của mạch nucleic acid II.1.3. Cấu trúc của DNAII.2. Cấu ... liên kết hydro).14Các dạng của DNA16II.2.2. Chức năng của genĐảm bảo thông tin di truyền được giữ nguyên vẹn để truyền cho thế hệ sau. Nhờ quá trình nhân đôi của ADN. Là khuôn mẫu để ... giữ thông tin di truyền cho hoạt động sống của tế bàoRNA Truyền (phần) thông tin đến các bộ phận khác nhau của tế bào Tạo khuôn tổng hợp proteinProteinTạo enzym truyền tín hiệu...
 • 37
 • 2,073
 • 1
BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN pot

BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN pot

... vật chất di truyền 2•I. DNA là vật chất di truyền •II. Thành phần hóa học và cấu trúc của DNA•III. DNA trong tế bào•IV. Sự sao chép DNA•V. DNA thỏa mãn các yêu cầu của vật chất di truyền Chương ... Gen nhiều nhất.401/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 1101/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 13V. DNA THỖ MÃN CÁC Y/CẦU CỦA VẬT CHẤT DT1. Chứa & truyền đạt thông tin ở dạng bền vững, ... DNA•V. DNA thỏa mãn các yêu cầu của vật chất di truyền Chương 5: BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT DI TRUYỀN201/04/11MaMH: BC vật chất di truyền 3• F. Miescher – sinh hóa học người Thụy Điển phát hiện...
 • 13
 • 751
 • 4
Một số bài tạp trắc nghiệm Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền pot

Một số bài tạp trắc nghiệm Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền pot

... hình thành: Chọn câu trả lời đúng: A. Khi ribôxôm di chuyển đến bộ 3 mã tiếp theo Một số bài tạp trắc nghiệm Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền 1, Đoạn okazaki là: Chọn câu trả lời ... nguyên nhiễm B. Hoạt động nhân đôi của ADN C. Hoạt động phân bào giảm nhiễm D. Hoạt động dịch mã trong tế bào chất 5, Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả: Chọn câu ... Hiện tượng thoái hóa mã là hiện tượng: B. Trước khi tARN của axit amin trước tách khỏi ribôxôm dưới dạng tự do C. Khi tiểu phần lớn và bé của ribôxôm tách nhau D. Khi ribôxôm đi khỏi bộ ba mã...
 • 7
 • 781
 • 7
Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 3 pot

Cấu tạo và tính chất của vật liệu phần 3 pot

... dủng mäüt lỉûc ráút låïn âãø tạch råìiNhiãưu âỉåìng trỉåHçnh 2.9- nh chủp di trỉåüt trãn kênh hiãøn vi âiãûn tỉí di trỉåüt, trong mäüt säú trỉåìng håüpgiäúng nhỉ chùi xu xãú5-Cå chãú trỉåüt ... táûp trung theo hiãûu ỉïng gọcïo chia cho tiãút di ûn máùu)ìng nhiãưu. Giạ trë Kt = Vm / Vo gi l hãû säú táûp trung ỉïng- a : nỉía chiãưu di vãút nỉït dảng enlip -JSsỉïc càng bãư màût ... chiãưu di vng gọc våïi phỉång lỉûc tạc dủng thç ỉïng sút cỉûc âải åí âáưu nhnvãút nỉït s l : Vm = 2Vo( a/Ut)1/2 (2.2) Trong âọ :-Vo: ỉïng sút kẹo danh nghéa (lỉûcke -a :nỉía chiãưu di...
 • 20
 • 291
 • 0
TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN pot

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN pot

... 230.Điều không thuộc bản chất của qui luật phân ly của Men Đen a. mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định. b. mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền qui định. c. ... tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục và ít chịu ảnh hưởng của môi trường. A. phát sinh do ảnh hưởng của môi trường như khí hậu, thức ăn thông qua trao đổi chất. B. di truyền được ... phần của ti thể, lạp thể cũng như một số prôtêin tham gia trong các chuỗi truyền điện tử trong hôháp và quang hợp. C. có khả năng đột biến và di truyền các đột biến đó. D. sự di truyền của...
 • 49
 • 1,408
 • 28
Hệ thống hóa về tính quy luật của hiện tượng di truyền pot

Hệ thống hóa về tính quy luật của hiện tượng di truyền pot

... phân ly, tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồngTỷ lệ 1:1 nghiệm đúng trên số lượng lớn cá thể Di truyền liên kết với giới tínhTính trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn ... gen không alenTrao đổi những đoạn tương ứng của cặp Nhiễm sắc thể tương đồngCác gen liên kết không hoàn toànTăng nguồn biến dị tổ hợp Di truyền giới tínhở các loài giao phối, tỷ ... trạng do gen trên X quy định di truyền chéo, còn do gen trên Y quy định di truyền trực tiếpNhân đôi, phân ly, tổ hợp của cặp nhiễm sắc thể tương đồngGen nằm trên đoạn không tương đồngĐiều...
 • 2
 • 486
 • 6
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông ... được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 là DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus là RNA 160 Một ... hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền là các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền là các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp...
 • 32
 • 641
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

... được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 là DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus là RNA 176 và trên ... Phiên mã Phiên mã ngược Tái bản Hình 5.16 Các kiểu tru và mô hình tái bản DNA theo kiểu bán bảo t t. t của vật chất di bảo tồn được tính ấyền thông tin di truyền (trái), oàn do Watson ... vào DNA của vật chủ và ở trạng thái tiền virus (provirus). Vì vậy, provirus được truyền lại cho các tế bào con thông qua sự tái bản của DNA vật chủ, nghĩa là các tế bào con cháu của vật chủ...
 • 32
 • 534
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

... hiểu thành phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền là các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền là các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ... được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 là DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus là RNA 173 khuôn ... (telomere) của các nhiễm sắc thể. Ví dụ: các đoạn lặp nối tiếp (5'→3') thuộc các microsatellite hay telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền...
 • 32
 • 469
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

... Tái bản của các bộ gene RNA (RNA genomes) 1. Đặc điểm tái bản của các bộ gene RNA virus và hậu quả của chúng Ở các virus có bộ gene RNA, phương thức tái bản của ckhác với các hệ thống tái bản ... http://dir.niehs.nih-gov/dirlmg/repl.htm 155 bản các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử (tái bản, phiên mã và dịch mã). 4. Sơ lược về các đặc tính hóa lý của các nucleic acid 4.1. Các dạng của ... vào DNA của vật chủ và ở trạng thái tiền virus (provirus). Vì vậy, provirus được truyền lại cho các tế bào con thông qua sự tái bản của DNA vật chủ, nghĩa là các tế bào con cháu của vật chủ...
 • 32
 • 638
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bản chất di truyền và phương thức truyền tải genđặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyềntái bản của vật chất di truyềnbản chất của vật chất di truyềnvật chất di truyền của vi rútvật chất di truyền của virusvật chất di truyền của vi khuẩnvật chất di truyền trong vùng nhân của vi khuẩnvật chất di truyền của vi khuẩn và virusvật chất di truyền của vi khuẩn là gìvật chất di truyền của tế bàovật chất di truyền của tế bào nhân sơvật chất di truyền của sinh vậtvật chất di truyền của virus hivvật chất di truyền của hivNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam