1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa ba kĩ thuật INVITRO

Nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa ba kĩ thuật INVITRO

Nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa ba thuật INVITRO

... thấy có mối quan hệ tuyến tính chặt chẻ giữa tiêu hoá in vivo với in situ 48 và 72g và in vitro 48g với hệ số hồi qui từ 83-91.5% (p < 0.001). Cũng có mối quan hệ hồi qui tuyến tính giữa tỉ ... Bảng 3. Mối quan hệ tuyến tính giữa 3 phương pháp in vivo, in situ và in vitro để ước lượng tỉ lệ tiêu hóa VCK (%) thức ăn của trâu Tham số Mối Quan Hệ Phương Trình Hồi Qui Hệ Số Hối ... NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ TUYẾN TÍNH GIỮA BA KỸ THUẬT IN VIVO, IN VITRO VÀ IN SITU ĐỂ ƯỚC LƯNG SỰ TIÊU HOÁ THỨC ĂN Ở TRÂU...
 • 4
 • 374
 • 1
Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng

Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập được các số liệu sau đây tại 10 cửa hàng cùng kinh doanh 1 nhóm hàng

... Tinh bột khoai mì tấn 76013Bài thực hành kinh tế lượng sử dụng EviewsĐề bài : Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa doanh số bán ra với chi phí dành cho quảng cáo và giá bán ,người ta thu thập ... Từ bảng trên ta thấy các hệ số tương quan cặp cao là R 12 = R 21 = 0,983469 > 0.8 Có hiện tượng đa cộng tuyến xảy raCâu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson ... Glejser Câu 4 : Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến a) R2 cao, tỷ số t thấp b) Hệ số tương quan cặp cao Câu 5 : Phát hiện hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: b) Phương...
 • 13
 • 962
 • 2
Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố phủ lý  tỉnh hà nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thành phố phủ lý tỉnh hà nam

... lại về nội dung quy hoạch giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng là một nội dung nghiên cứu rất quan trọng nhằm chỉ ra mối quan hệ chủ yếu, có tính bản chất giữa hai loại quy hoạch. ... ñất. Mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch này hình thành một cách khách quan, một nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển. Việc giải quyết ñúng ñắn mối quan hệ này cũng là một yêu cầu khách quan ... tốt mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch này. Khi giải quyết ñúng ñắn mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch, làm cho hai loại quy hoạch có sự thống nhất, ñồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau thì làm tăng tính...
 • 124
 • 558
 • 1
Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất đất và năng suất, chất lượng mía tại huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất đất và năng suất, chất lượng mía tại huyện tân kỳ, tỉnh nghệ an

... ñịnh ñược các phương trình tuyến tính hồi quy tối ưu cho mối quan hệ giữa các tính chất ñất với các chỉ tiêu chất lượng mía với chỉ số AIC thấp nhất. a. Quan hệ giữa tính chất Nhóm ñất phù sa ... lưu ý ñến tính chất của các loại ñất ñể bổ sung dinh dưỡng cho phù hợp. 3.3.2. Quan hệ giữa tính chất ñất và năng suất, chất lượng mía Tân Kỳ: ðể xác ñịnh mối quan hệ giữa các tính chất ... mía do có hệ số góc lớn nhất. Tương quan giữa P2O5 ts và SO42- với năng suất mía là tương quan thuận; trong khi các chỉ tiêu còn lại ñều có tương quan nghịch. b. Quan hệ giữa tính chất...
 • 125
 • 589
 • 1
Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố hà tĩnh, tỉnh hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị tại thành phố hà tĩnh, tỉnhtĩnh

... NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI 2 1.2.1. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài 2 1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu ñề tài 2 Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. TỔNG QUAN CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH VÀ MỐI QUAN ... và mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch ở nước ta qua các thời kỳ 11 Phần 3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 20 3.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... hiện ñề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng ñất và quy hoạch xây dựng ñô thị tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh” là rất cần thiết. 1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI...
 • 106
 • 735
 • 2
Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh gia lai

Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh gia lai

... đến thua lỗ. 10 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.1. Nghiên cứu định tính Thiết kế nghiên cứu đo lường mức độ ảnh hưởng của 5 thành ... kết quả kinh doanh (có hệ số hồi quy lớn nhất). Dấu dương của hệ số beta có ý nghĩa là mối quan hệ giữa yếu tố “Kiểm soát lợi nhuận” và “kết quả kinh doanh” là mối quan hệ cùng chiều. Nghĩa là ... 0.169, mức ý nghĩa<0.05 dấu dương của hệ số Beta có ý nghĩa là mối quan hệ giữa yếu tố “phối hợp chức năng” và “kết quả kinh doanh” là mối quan hệ cùng chiều. Điều đó có nghĩa là khi phối...
 • 26
 • 704
 • 0
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nghèo đói và độ che phủ của rừng huyện easup, tỉnh đăck lăck

Nghiên cứu mối quan hệ giữa nghèo đói và độ che phủ của rừng huyện easup, tỉnh đăck lăck

... EaSúp, tỉnh ðăkLăk” ñể nghiên cứu trong thời gian thực tập tốt nghiệp của mình. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng nghèo ñói và mối quan hệ của nghèo ñói với ... nghèo và tăng ñộ che phủ rừng. 1.3 ðối tượng nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng nghèo ñói, ñộ che phủ rừng và mối quan hệ của chúng ở huyện EaSúp, tỉnh ðăkLăk Trường ... ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  BÙI THỊ BÍCH GIAO NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHÈO ðÓI VÀ ðỘ CHE PHỦ CỦA RỪNG Ở HUYỆN EASÚP, TỈNH ðĂKLĂK LUẬN VĂN...
 • 135
 • 736
 • 1
NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA TINH THẦN lạc QUAN, hài LÒNG NHU cầu cơ bản, nỗ lực TRONG CÔNG VIỆC và LÒNG TRUNG THÀNH của NHÂN VIÊN SALE MARKETING

NGHIÊN cứu mối QUAN hệ GIỮA TINH THẦN lạc QUAN, hài LÒNG NHU cầu cơ bản, nỗ lực TRONG CÔNG VIỆC và LÒNG TRUNG THÀNH của NHÂN VIÊN SALE MARKETING

... TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TINH THẦN LẠC QUAN, HÀI LÒNG NHU CẦU CƠ BẢN, NỖ LỰC TRONG CÔNG VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ... ĐỀ TÀI1 – Mục tiêu nghiên cứu : khám phá vai trò của tinh thần lạc quan và hài lòng nhu cầu cơ bản đối với nỗ lực trong công của nhân viên sale-marketing. Đồng thời, nghiên cứu cũng điều tra ... v23 < 0.3 (giá trị kinh nghiệm) nên chúng ta sẽ loại bỏ 2 quan sát này khỏi biến độc lập Tính Lạc Quan. • Kết quả chạy lại Cronbach’s Alpha sau khi loại bỏ v22 và v23 :Item-Total StatisticsScale...
 • 19
 • 1,789
 • 0
Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế của người dân địa phương và hoạt động bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long, tỉnh ninh bình

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế của người dân địa phương và hoạt động bảo tồn ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long, tỉnh ninh bình

... tồn và mối quan hệ qua lại giữa hoạt động sinh kế của người dân địa phương và công tác bảo tồn chưa được nghiên cứu đầy đủ, luận văn chỉ nghiên cứu được một phần sự tương tác qua lại giữa các ... hay vườn thực vật. o Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Sự đánh đổi giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển là một sự lựa chọn khó khăn do mối quan hệ phức tạp giữa con người với thiên ... la.Online:http://www.thiennhien.net/2012/09/10/van-de-chia-se-loi-ich-trong-bao-ton-xung-quanh-cau-chuyen-sao-la/( 10/09/2012). Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh kế của người dân địa phương và hoạt...
 • 15
 • 665
 • 0
bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)

bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường (khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam)

... số mà khoa học thuật phát triển. Hai quan điểm này chỉ dựa trên quan điểm thuần tuý về mặt kỹ thuật để giải thích mối quan hệ giữa dân số vàphát triển trong đó có mối quan hệ giữa dân số và ... làm,nhà ở, giáo dục Mối quan hệ giữa dân số và môi trờng rất phức tạp, nó vừa là mối quan hệ trực tiếp vừa là mối quan hệ gián tiếp thông qua các nhân tố trung giankhác. Mối quan hệ này đợc thể hiện ... lợng cuộc sống. Mối quan hệ dân số môi trờng là mối quan hệ qua lại, nhiều chiều, liêntục, vừa mang tính chất định tính, vừa mang tính chất định lợng.Để làm rõ hơn mối quan hệ giữa dân số và...
 • 46
 • 1,170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc tính của đất và sinh trưởng cây trồngứng dụng mô hình var trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở việt namkhái niệm đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa xã hội học và luật học chức năng xã hội họcnghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp việt nambước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa môi trường và phát triển trong quy hoạch khai thác vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơnnghiên cứu mối quan hệ giữa teaflavin và tearubigin trong chè đen theo phương pháp otd đến chất lượng chènghiên cứu mối quan hệ giữa việc chới game với các vấn đề hành vi trên lớ của học sinh trung học cơ sởnghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở việt nam tiếp cận theo mô hình varlà sự đánh giá các thông tin tài chính của đõn vị thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông tin tài chính với nhau và với các thông tin phi tài chínhmô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng và chất lượng dịch vụmô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng và chi phí sử dụngnghiên cứu mối quan hệ giữa lượng và chấthướng nghiên cứu mối quan hệ kinh tế xã hội sử dụng kết hợp giữa mô hình phân tích nhân tố và không gian hóa bằng hệ thống thông tin địa lý gisứng dụng phân tích thành phần chính và hệ thông tin địa lý gis trong nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnhnghiên cứu mối quan hệ giữa sinh khối lượng cacbon hấp thụ với các nhân tố điều tra rừng chủ yếu và xây dựng bảng tra lượng co2 hấp thụchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ