1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... 2()ixx− 1 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 2 7,70 0,0586 0,0034 31 3 7,78 0 ,13 86 0, 019 202 4 7,75 0 ,10 86 0, 011 788 5 7,76 0 ,11 86 0, 014 059 6 7,05 -0,5 914 0,349788 7 7,70 0,0586 0,0034 31 Ta nhận thấy ... 2()ixx− 1 29,22 -0,00285 714 3 0,00000 816 3 2 28,82 -0,40285 714 3 0 ,16 2293878 3 28,94 -0,28285 714 3 0,08000 816 3 4 29,02 -0,20285 714 3 0,0 411 510 20 5 29,56 0,33 714 2857 0 ,11 3665306 6 29,22 -0,00285 714 3 ... Số 1 Đại Cồ Việt − Hà Nội. Phòng 411 − Tòa nhà C1 − ĐH Bách Khoa Hà Nội Điện thoại: (+84) 04. 8692206 E.mail: hpt@mail.hut.edu.vn Bản gốc Hướng dẫn thí nghiệm Hóa Phân tích năm 19 92, 19 96:...
 • 14
 • 1,126
 • 17
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 74. 10 . Bùi Long Biên, Hóa học phân tích định lượng, NXB Khoa học và kỹ thuật, 20 01. 12 7Lấy 15 0ml dung dịch HCl 1, 5N cho vào cốc lớn, thêm nước cất ... qua. Hệ số phân bố của KL Men+ là D. 13 6 TTÀÀII LLIIỆỆUU TTHHAAMM KKHHẢẢOO 1. G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập 2, ... chuyên nghiệp, Hà Nội 19 76. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập 2, Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 19 89 -19 92. 3. Douglas A....
 • 10
 • 545
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... dùng trong chuẩn độ điện thế 050 10 0 15 02002503003500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V (ml)E (mV)0 10 0200300400500600 012 345678 910 111 213 1 415 V (ml)∆E/∆VHình 33: Đồ thị ... Điện phân tích góp làm giàu là 40,0s ở điện áp 11 50mV * Không khuấy 15 ,0s * Quét thế với Uđầu= 11 50mV; Ucuối= +15 0mV, tốc độ quét 13 ,33mV/s; thời gian quét tương ứng là 98,1s 11 6 ... 0,1M lên trên buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1, 0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích...
 • 14
 • 413
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... của dung dịch ZnCl2 mẫu phân tích. III. Hóa chất cần thiết - ZnCl2 0 ,10 M. - Gielatin 0 ,1% . - NH4OH 1M + NH4Cl 1M. - Bột Na2SO3. Bài 41 XÁC ĐỊNH Cd2+ TRONG DUNG ... 10 6 III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích CuSO4 - Dung dịch H2SO4 6N - Dung dịch HNO3 6N và 1/ 1 - Điện cực Pt, cốc thủy tinh 10 0, 250ml, ống đong… Câu hỏi và bài tập 1) ...
 • 14
 • 585
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

... H2SO4 0,1M hoặc dung dịch NaOH 0,1M. - Dung dịch Na2SO4 0,05M có pH=4. Cân 16 ,1g Na2SO4 .10 H2O hoặc 7,1g Na2SO4 khan hòa tan vào 1lít nước cất. Thêm từng giọt H2SO4 0,1M hoặc ... II. Cách tiến hành 1. Xây dựng đường chuẩn Chuẩn 5 bình định mức dung tích 25ml cho vào đó các loại hóa chất sau ml Bình B1 B2 B3 B4 B5 Cl− 2,5 mg/ml 0 0,5 1, 0 1, 5 2,0 Phèn amoni sắt(III) ... dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa chất - Dung...
 • 14
 • 389
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

... thụ quang của dung dịch 1 là A 1 , dung dịch 2 là A2. ==+=+∑ 01 0 1 12 12 1 2I.I I IAlglglgAAI.I I I vậy độ hấp thụ quang có tính chất cộng tính. Nếu 1 dung dịch có nhiều chất ... vạch/mm có khi tới 2400 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất có độ nhạy ... Add = ∑ Acác chấtAdd = Achất phân tích +Atạp chấtVì vậy muốn đo Achất phân tích ta phải tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của tạp chất bằng cách chuẩn bị 1 mẫu trắng (dung dịch trống). =−=®o...
 • 14
 • 704
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

... khoảng 1 giờ sau đó làm nguội tới nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm. Cân chính xác trên cân phân tích ~1, 0000g mẫu (chứa 1, 5−2mmol antimon) cho vào bình nón 500ml. Thêm khoảng 0,3g KCl và 10 ml ... Dung dịch H2SO4 1: 1 - Dung dịch NaCl 0,1N - Dung dịch hỗn hợp arsenit nitrit: đun nóng 12 5ml NaOH 16 % + 6,6g As2O3 + 500ml nước. Trung hòa dung dịch bằng H2SO4 1: 2 (thử với giấy ... quả phân tích bị thấp. Điều này được loại trừ bằng cách thêm axit tactric để tạo thành phức (SbOC4H4O6−), phức này dễ dàng bị oxy hóa bằng iot. II. Cách tiến hành Sấy khô mẫu tại 11 0oC...
 • 14
 • 1,123
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

... H2SO4 đặc sau đó pha loãng thành 1lít. - Dung dịch HCl 1/ 1 - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích thể tích Câu hỏi và bài tập 1) Thêm dung dịch HCl 1: 1 vào dung dịch FeCl3 và đun gần sôi ... 51 III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ - Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích (P.A) - Dung dịch H2SO4 6N - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích ... mẫu phân tích. (ĐS: 0,3962g) 52 II. Cách xác định Cân chính xác một lượng đá vôi cho mẫu vào cốc cỏ mỏ dung tích 10 0ml tẩm ướt mẫu bằng vài giọt nước, cho từ từ dung dịch HCl 1: 1 vào...
 • 14
 • 1,425
 • 10
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

... V 1 ml dung dịch nồng độ C 1 để được V2 ml dung dịch nồng độ C2. Ví dụ: Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCl 12 M để được 250ml dung dịch HCl 0,1M. 11 2 2 11 0 ,1. 250 12 . 0 ,1. 250 2,085 12 CV ... (d =1, 84) để pha 1lít dung dịch H2SO4 5% (d =1, 00)? 22 12 1 11 .5 .1, 00. .10 00 27,73. 98 .1, 84CdVVVCd=→= =ml) c. Trộn hai dung dịch cùng một chất có nồng độ khác nhau Nếu trộn V 1 ... Nồng độ được biểu thị theo %khối lượng 22 11 1 2 22 1 2 11 .. . . . ..CdCdV CdV V VCd=→= C 1 , C2; d 1 , d2; V 1 , V2: nồng độ, tỷ trọng, thể tích dung dịch đặc và dung dịch loãng cần...
 • 14
 • 534
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

... HCla .10 00 0 ,10 6 .10 00N0. 53 .16 N.Va( ) 10 00 §Vg ,12 5 II. Pha chế dung dịch chuẩn 1. Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích ... cất. Hình 16 : Hấp bình định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: ... 24 2KMnOFeSO 10 FeSO +2KMnO +8H SO Fe (SO ) +2MnSO +K SO +8H OM158 5 31, 655M152 1 152 11 ngng⇔=→ = = ==→ = = =§§ 2. Một số cách biểu diễn nồng độ - Nồng độ thể tích của một chất...
 • 14
 • 763
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM