1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

... KMnO 4 oxy hóa H2C2O 4 theo phản ứng: 5H2C2O 4 + 2KMnO 4 + 3H2SO 4 = 2MnSO 4 + K2SO 4 + 10CO2↑ + 8H2O C2O 4 2− − 2e = 2CO2MnO 4 − + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O ... H2C2O 4 Ca2+ + C2O 4 2− = CaC2O 4 ↓ Lọc lấy kết tủa CaC2O 4 , rửa sạch rồi hòa tan trong H2SO 4 CaC2O 4 + H2SO 4 = CaSO 4 + H2C2O 4 Chuẩn độ H2C2O 4 tạo ra bằng ... 14HNO3 = 3Mn(NO3)2 + 3H2SO 4 + 8NO↑ + 4H2O Mn3C + 8HNO3 = 3Mn(NO3)2 + C + 2NO↑ + 4H2O 2Mn(NO3)2 + 5(NH 4 )2S2O8 + 8H2O = 2HMnO 4 + 5(NH 4 )2SO 4 +4HNO3...
 • 14
 • 1,426
 • 10
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ra sau cùng không ảnh hưởng đến quá trình điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng ... ĐIỆN PHÂN KHỐI LƯỢNG XÁC ĐỊNH ĐỒNG I. Cơ sở phương pháp Điện phân dung dịch CuSO 4 Catot (−) Cu2+Cu2+ + 2e = Cu↓ Anot (+) SO 4 2−, H2O 2H2O − 4e =4H+ + O2↑ Khi điện phân...
 • 14
 • 586
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

... 100ml dung dịch NH 4 + 25mg/l. − Dung dịch K 4 NaC 4 H 4 O6 10% : Cân 10g tinh thể K 4 NaC 4 H 4 O6 pha vào 90ml nước cất không có amoni. − Thuốc thử Nessler: Cân 45 ,5g HgI2 và 35g ... sắt có trong mẫu nước phân tích. III. Hóa chất và dụng cụ - Dung dịch Fe2+ 40 µg/ml: cân chính xác 0,2810g FeSO 4 .(NH 4 )2SO 4 .6H2O vào cốc khô, thêm 1ml H2SO 4 đặc rồi khuấy đều, ... chuẩn KMnO 4 0,01N khi pha cho thêm ~5ml H2SO 4 +5ml H3PO 4 . - Dung dịch chuẩn K2Cr2O7 0,05N khi pha cho thêm ~5ml H2SO 4 +5ml H3PO 4 . - Dung dịch hỗn hợp phân tích KMnO 4 +K2Cr2O7...
 • 14
 • 390
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

... mẫu phân tích bằng cách kéo dài đường chuẩn cắt trục x tại đâu đó chính là nồng độ mẫu cần tìm. A (4) (2) 0 2 4 6 8 CNồng độ mẫu phân tích (Cx) A của dung dịch mẫu phân tích ... (1200−1800 vạch/mm có khi tới 240 0 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất ... Ghi thể tích dung dịch Complexon III tiêu tốn, tính độ cứng chung của nước. III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch complexon III 0,05N - Dung dịch đệm NH 4 OH+NH 4 Cl (27g NH 4 Cl+70ml NH 4 OH...
 • 14
 • 704
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

... ion kim loại trong phức. Cơ chế chuyển màu: ++ 144 444 4 244 444 43nMe dungdÞch ®Öm pH + CTKL Phức chất [CTKL + Men+] + H2Y2- = MeY (4- n)- + 2H+ + CTKL tự do Màu A Màu B Chất chỉ ... pháp phân tích đã dùng, vì vậy việc tính toán trong phân tích thể tích phải được tiến hành với độ chính xác sao cho phù hợp với việc đo thể tích dung dịch chuẩn bằng buret. Các buret dung tích ... mầu hồng thì kết thúc định phân. Ghi thể tích HCl đã dùng. III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - HCl đặc 38% (d=1,19g/ml) - Na2B 4 O7.10H2O tinh khiết phân tích (M=381,37) - Dung dịch...
 • 14
 • 535
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập 2, Đào Hữu Vinh, Từ Vọng Nghi (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1976. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập ... W.H.Freeman and Company, NewYork, 1999. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1995. 7. Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích dùng công cụ, NXB đại học quốc gia Hà Nội, ... cho phân tích hóa học, Nguyễn Trọng Biểu, Mai Hữu Đua, Nguyễn Viết Huệ, Lê Ngọc Khánh, Trần Thanh Sơn, Mai Văn Thanh (dịch) , NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 74. 10. Bùi Long Biên, Hóa...
 • 10
 • 545
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... Cu2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm >2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn hình 1 14 Bài 43 PHƯƠNG ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... chuẩn với thể tích thêm là 100µL (nồng độ của dung dịch được nhập vào trang tính toán) - Số lần thêm lớn hơn 2, thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích lên trên...
 • 14
 • 413
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

... oxi hóa bởi oxi của không khí thành Cr3+. Cr + H2SO 4 = CrSO 4 + H2↑ 4CrSO 4 + 2H2SO 4 + O2 = 2Cr2(SO 4 )3 + H2O 4Cr + 6H2SO 4 + O2 = 2Cr2(SO 4 )3 + 2H2O + 4H2↑ ... H2O IO− là chất oxi hóa mạnh hơn I2 nó oxi hóa được Na2S2O3 S2O32− + 4IO− + 2SO 4 2− = 4I− + 2SO 4 − + H2O Do phản ứng phụ này, kết quả phân tích sẽ không chính xác. ... Sau đó oxi hóa Cr3+ thành Cr2O72− bằng (NH 4 )2S2O8 có AgNO3 làm xúc tác. Cr2(SO 4 )3 + 3(NH 4 )2S2O8 + 7H2O = H2Cr2O7 + 6H2SO 4 + 3(NH 4 )2SO 4 Cơ chế xúc...
 • 14
 • 1,123
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

... =981H PO + 2NaOH = Na HPO + 2H OM 2 49 2K Fe(CN) + 2CuSO = Cu Fe(CN) + 2K SOM 378 4 94, 5 44 ngngng=→=→ = ==→ = = =§§§ 4 4 4 4 4 24 2 43 4 24 2KMnOFeSO10FeSO +2KMnO +8H SO Fe ... đó tham gia. =M§n (n: số điện tích hay số e của một phân tử tham gia trao đổi trong phản ứng) Ví dụ: [] [][] 34 34 46 34 24 2HPO 34 2 4 2HPO 46 4 62KFe(CN)H PO + NaOH = NaH PO + ... định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - Phương pháp trung...
 • 14
 • 763
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Department of Analytical ... II: 2 2Phân tích bằng phương pháp thể tích Dụng cụ dùng để đo thể tích dung dịch 22 Tính toán và pha chế dung dịch trong phân tích thể tích 26 Chất chỉ thị 33 Các bài thí nghiệm 41 Bài 4: Pha ... hành phân tích định lượng 7 Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản 8khi làm thí nghiệm phân tích định lượngXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm 12 Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa...
 • 14
 • 1,126
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI