1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

... mẫu phân tích bằng cách kéo dài đường chuẩn cắt trục x tại đâu đó chính là nồng độ mẫu cần tìm. A (4) (2) 0 2 4 6 8 CNồng độ mẫu phân tích (Cx) A của dung dịch mẫu phân tích ... vạch/mm có khi tới 2400 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất có độ nhạy ... HHÓÓAA LLÝÝ CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Phương pháp phân tích đo quang là phương pháp phân tích công cụ dựa trên việc đo những tín hiệu bức xạ điện từ và tương tác của...
 • 14
 • 704
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ra sau cùng không ảnh hưởng đến quá trình điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng ... Hình 30: Đồ thị chuẩn Trong phân tích, sử dụng dòng giới hạn (Igh) để xác định nồng độ theo phân tích Inkovitch: Igh = 60 5.n.D1/2.m2/3 .t1 /6 .C n: điện tích của ion kim loại (thực...
 • 14
 • 585
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

... giá trị ε của phân tử một chất có liên quan chặt chẽ đến các loại liên kết hóa học của nguyên tố có trong phân tử của chất, tức là cấu trúc phân tử. Vì thế phổ hấp thụ quang phân tử vùng UV−Vis ... dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa chất - Dung ... lượng mà phân tử đã hấp thụ được từ nguồn sáng (chùm sáng) và tác động vào chúng theo biểu thức: ∆Ee = E* − E0 = ν.h = (h.c)/λ Song trong quá trình phân tử bị kích thích, tức là phân tử...
 • 14
 • 390
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

... 51III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ - Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích (P.A) - Dung dịch H2SO4 6N - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích ... Na2CO3 ngay trong khi định phân. Vì thế, khi phân tích cần: - Pha loãng dung dịch bằng nước không chứa CO2- Định phân ngay khi lấy hỗn hợp - Khi gần kết thúc định phân (với chất chỉ thị phenolphtalein) ... cho phân tích thể tích. Câu hỏi và bài tập 1) Tại sao không thể pha dung dịch KMnO4 có nồng độ định trước theo lượng cân chính xác? 2) Giải thích các điều kiện thí nghiệm: thêm H2SO4,...
 • 14
 • 1,426
 • 10
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

... pháp phân tích đã dùng, vì vậy việc tính toán trong phân tích thể tích phải được tiến hành với độ chính xác sao cho phù hợp với việc đo thể tích dung dịch chuẩn bằng buret. Các buret dung tích ... H2SO4 96% và nước cất để được dung dịch H2SO4 30%. 30 96 30 66 0 Như vậy nếu trộn 30 gam dung dịch H2SO4 96% với 66 gam nước ta sẽ có dung dịch H2SO4 30% * Tính theo tỷ trọng ... HNO3Cd2+, Co2+5 -6; đệm urotropin Xanh → Vàng Cu2+11,5; NH3Xanh → Không mầu hoặc xám Fe2+4,5 -6, 5; đệm urotropin Hg2+ 6; đệm urotropin In3+3-4; đệm axetac Mn2+ 6- 6,5; đệm urotropin...
 • 14
 • 535
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... thể bỏ qua. Hệ số phân bố của KL Men+ là D. 1 36 TTÀÀII LLIIỆỆUU TTHHAAMM KKHHẢẢOO 1. G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập ... analysis, 6 th Edition, Prentice Hall, 2000. 5. Daniel C.Harris, Quantitative Chemical Analysis, 5th edition, W.H.Freeman and Company, NewYork, 1999. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB ... Vinh, Từ Vọng Nghi (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 19 76. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập 2, Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu (dịch), NXB Đại học và trung...
 • 10
 • 545
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích lên trên màn hình 121 Hình 37: Ví dụ về một thiết bị chuẩn độ tự động sử dụng trong các phòng phân tích II. Cách tiến hành ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... từng lượng thể tích xác định dung dịch AgNO3 vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (chuẩn thô) Nhỏ chính xác 1,0ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,1N xuống dung dịch phân tích luôn được...
 • 14
 • 413
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

... nhỏ K3[Fe(CN) 6 ] để tạo với K4[Fe(CN) 6 ] cặp oxi hóa- khử: [Fe(CN) 6 ]3−/[Fe(CN) 6 ]4− có thế oxy hóa khử tính theo công thức: −−+=4 6 3 6 ])CN(Fe[])CN(Fe[lg059,0 36, 0E Đối ... III. Hóa chất và dụng cụ - HCl đặc và HCl 6M, Tinh thể KCl, NaHCO3, axit tactric - Chất chỉ thị phenolphthalein, hồ tinh bột, NaOH 6M, dung dịch chuẩn I2 0,05M 64 ) Bị vi khuẩn phân ... rất nhỏ, nhỏ hơn 0,76V nên [Fe(CN) 6 ]3− không tác dụng với chất chỉ thị. - Trong quá trình định phân lượng [Fe(CN) 6 ]4− giảm dần. EFeri/Fero tăng dần, khi [Fe(CN) 6 ]4− tác dụng hết...
 • 14
 • 1,123
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

... Hình 16: Hấp bình định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: ... 0,1 06. 1000N0. 53. 16 N.Va( )§1000 §Vg,125 II. Pha chế dung dịch chuẩn 1. Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích thể tích, ... thúc thí nghiệm ghi khối lượng m1. Tính khối lượng : 24SO−2410 96 ().233,33SOmmm−=− Tính hàm lượng /lít. 24SO−III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch phân tích (H2SO4)....
 • 14
 • 763
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Department of Analytical ... thoại: (+84) 04. 869 22 06 E.mail: hpt@mail.hut.edu.vn Bản gốc Hướng dẫn thí nghiệm Hóa Phân tích năm 1992, 19 96: Trần Bính, Nguyễn Ngọc Thắng Bản năm 2007 bổ sung các bài: 35, 36, 37,42,43 do GS.TSKH. ... thépChương II: 2 2Phân tích bằng phương pháp thể tích Dụng cụ dùng để đo thể tích dung dịch 22 Tính toán và pha chế dung dịch trong phân tích thể tích 26 Chất chỉ thị 33 Các bài thí nghiệm 41 Bài...
 • 14
 • 1,126
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)