1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

... nhỏ hơn 10g/lít. Do vậy không cản trở việc xác định Cu. III. Cách tiến hành Cho vào phễu chiết dung tích 100 ml: 10ml nước cất, lấy chính xác 10, 00ml NiSO4 có chứa tối đa 25g Cu thêm 10ml hỗn ... 135Ngay trước khi làm thí nghiệm, lấy chính xác 10, 00ml dung dịch này cho vào bình định mức 100 ml, cho nước cất tới vạch định mức. Ta được dung dịch chuẩn có nồng độ Cu 10g/l. 4. Dung dịch ... W.H.Freeman and Company, NewYork, 1999. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1995. 7. Từ Văn Mặc, Các phương pháp phân tích dùng công cụ, NXB đại học quốc gia Hà Nội,...
 • 10
 • 552
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

... Cd2+, Pb2+, Cu2+ với thể tích thêm là 100 µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm >2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn hình 114 ... từng lượng thể tích xác định dung dịch AgNO3 vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (chuẩn thô) Nhỏ chính xác 1,0ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,1N xuống dung dịch phân tích luôn được ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy...
 • 14
 • 420
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 1 doc

... 5 HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH −2007− Bộ môn Hóa Phân tích − Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Department of Analytical ... hành phân tích định lượng 7 Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản 8khi làm thí nghiệm phân tích định lượngXử lý thống kê các số liệu thực nghiệm 12 Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa ... làm thí nghiệm: - Nắm vững cơ sở lý thuyết của thí nghiệm, hiểu thấu đáo ý nghĩa của từng thao tác thí nghiệm. - Nắm vững cách sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, cách pha chế, chuẩn bị các hóa...
 • 14
 • 1,138
 • 17
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ra sau cùng không ảnh hưởng đến quá trình điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng ... cực phổ của từng dung dịch. Khi đo cho vào cốc điện phân một lượng Na2SO3. 2. Ghi sóng cực phổ của dung dịch phân tích Dung dịch phân tích cũng được chuẩn bị trong điều kiện như khi chuẩn...
 • 14
 • 590
 • 2
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 7 potx

... 91 10, 00ml cho vào bình định mức 100 ml dùng nước cất không có amoni thêm vừa đủ tới vạch lắc đều. Như vậy đã có 100 ml dung dịch NH4+ 25mg/l. − Dung dịch K4NaC4H4O6 10% : Cân 10g ... giá trị ε của phân tử một chất có liên quan chặt chẽ đến các loại liên kết hóa học của nguyên tố có trong phân tử của chất, tức là cấu trúc phân tử. Vì thế phổ hấp thụ quang phân tử vùng UV−Vis ... dung dịch hỗn hợp phân tích - đo tổng độ hấp thụ quang tại λmax1 và λmax2 rồi xác định hàm lượng Mn và Cr có trong dung dịch phân tích. Tính nồng độ các ion theo mg/ml II. Hóa chất - Dung...
 • 14
 • 396
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 6 pot

... vạch/mm có khi tới 2400 vạch/mm) có độ phân giải cao từ 1 tới 0,2nm. 3. Mẫu phân tích: chất phân tích có thể cho tác dụng với một thuốc thử trong môi trường thích hợp nhằm tạo phức chất có độ nhạy ... mẫu phân tích bằng cách kéo dài đường chuẩn cắt trục x tại đâu đó chính là nồng độ mẫu cần tìm. A (4) (2) 0 2 4 6 8 CNồng độ mẫu phân tích (Cx) A của dung dịch mẫu phân tích ... trong phần hóa chất cần thiết) và định phân dung dịch bằng dung dịch chuẩn ZnSO4 cho tới khi nào dung dịch chuyển từ mầu vàng sang mầu đỏ. III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích Al3+...
 • 14
 • 707
 • 3
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

... 1/20 đun khoảng 8 10 phút để phân hủy hoàn toàn HMnO4 (mất mầu đỏ tím, còn lại mầu vàng của H2Cr2O7) Từ buret cho một thể tích dung dịch muối Fe2+ vào mẫu phân tích cho tới mất mầu ... vào dung dịch phân tích một lượng H3PO4 (xem thuyết về định phân bằng phương pháp oxy hóa khử đã học). - Ngoài ra cần tạo môi trường axit khá cao, vì vậy trước khi định phân người ta ... xanh tím. Dừng chuẩn độ, ghi thể tích Hg(NO3)2 tiêu tốn. Tính nồng độ NaCl và độ chuẩn theo chất xác định. III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích NaCl - Dung dịch HNO3 0,2N...
 • 14
 • 1,124
 • 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

... 51III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - Dung dịch KMnO4 cần chuẩn độ - Tinh thể H2C2O4.2H2O tinh khiết phân tích (P.A) - Dung dịch H2SO4 6N - Các dụng cụ cần thiết cho phân tích ... Na2CO3 ngay trong khi định phân. Vì thế, khi phân tích cần: - Pha loãng dung dịch bằng nước không chứa CO2- Định phân ngay khi lấy hỗn hợp - Khi gần kết thúc định phân (với chất chỉ thị phenolphtalein) ... cho phân tích thể tích. Câu hỏi và bài tập 1) Tại sao không thể pha dung dịch KMnO4 có nồng độ định trước theo lượng cân chính xác? 2) Giải thích các điều kiện thí nghiệm: thêm H2SO4,...
 • 14
 • 1,436
 • 10
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 3 potx

... pháp phân tích đã dùng, vì vậy việc tính toán trong phân tích thể tích phải được tiến hành với độ chính xác sao cho phù hợp với việc đo thể tích dung dịch chuẩn bằng buret. Các buret dung tích ... mầu hồng thì kết thúc định phân. Ghi thể tích HCl đã dùng. III. Hóa chất và dụng cụ cần thiết - HCl đặc 38% (d=1,19g/ml) - Na2B4O7.10H2O tinh khiết phân tích (M=381,37) - Dung dịch ... số định phân của chất này vẫn nằm trong bước nhảy pH. II. Cách xác định 1. Pha chế dung dịch chuẩn Na2B4O7Na2B4O7 là chất kết tinh ngậm 10 phân tử nước (Na2B4O7.10H2O)....
 • 14
 • 543
 • 0
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 2 pptx

... HCla .100 0 0 ,106 .100 0N0. 53.16N.Va( ) 100 0 §Vg,125 II. Pha chế dung dịch chuẩn 1. Chất gốc trong phân tích thể tích Dung dịch chuẩn, dung dịch gốc là dung dịch cơ bản trong phân tích ... định mức 22 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Dựa vào bản chất của phản ứng trong phân tích thể tích có thể phân loại các phương pháp phân tích sau: - Phương pháp trung ... dụng cụ hóa học thông thường, trong phân tích thể tích các dụng cụ dùng để đo chính xác thể tích dung dịch có một vai trò rất quan trọng. Dưới đây sẽ giới thiệu ba loại dụng cụ đo thể tích chính...
 • 14
 • 768
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích tài liệu miễn phí cho sinh viên đại học bách khoa hà nộithí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thực hành hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa học 12hướng dẫn thí nghiệm hóa học 10hướng dẫn thí nghiệm hóa học 11hướng dẫn thí nghiệm hóa họcgiáo trình thí nghiệm hóa phân tíchbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam