1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps

Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps

Phân tích vận dụng quy luật sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 2 pps

... phân phối thông qua phúc lợi xã hội. - Tăng cường hiệu quả quản lý vĩ mô của nhà nước, phát huy mặt tích cực của chế thị trường. Bảo đảm sự bình đẳng về quy n nghĩa vụ trước pháp luật ... nhằm phát huy tác dụng tích cực hạn chế ảnh hưởng teieu cực của chúng với sự phát triển kinh tế - xã hội. chỉ có đường lối, chính sách phân biệt như vậy mới có tác dụng thúc đẩy sự phát ... không chỉ phân biệt các thành phần kinh tế mà nội dung từng thành phần kinh tế càng phải phân biệt. Khi phân tích chính sách của Đảng với nông dân, Lênin chỉ rõ "phải phân biệt phân định...
 • 7
 • 1,262
 • 7
Phân tích và vận dụng quy luật Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 1 pps

Phân tích vận dụng quy luật sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng của Lênin - 1 pps

... chặt chẽ tính chất biện chứng của thế giới thông qua những phạm trù những quy luật chung nhất của thế giới (tự nhiên, xa hội tư duy). Ba quy luật bản của phép biện chứng duy vật có ... động của con người, trong đó, quy luật thống nhất đấu tranh giữa các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn) là hạt nhân của phép biện chứng. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của ... tranh giải quy t mẫu thuẫn bên trong sự vật. Từ đó, phải vận dụng nguyên tắc mâu thuẫn mà ý đồ bản của nó là phải nhận thức đúng đắn mâu thuẫn của sự vật, trước hết là mâu thuẫn bản mâu...
 • 7
 • 1,117
 • 5
Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ TầngVà Kiến Trúc Thượng Tầng

Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Sở Hạ TầngVà Kiến Trúc Thượng Tầng

... xuất. Để có chế, cách thức trong sự phát triển xã hội thì cần phải có CSHT KTTT. Do vậy CSHT KTTT là một vấn đề đặc biệt phải quan tâm. sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng là một ... * * * * * * Bộ GD ĐTTrường ĐH Kinh tế Quốc DânKhoa Triết Học Mác – Lênin TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCĐề tài: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Sở Hạ TầngVà Kiến Trúc Thượng Tầng Giáo Viên Hướng ... chú ý đó? Chắc chắn là do Việt Nam đã đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện ngày càng sâu sắc về Sở Hạ Tầng Kiến Trúc Thượng Tầng xã hội . Trong sự phát triển nền...
 • 30
 • 1,267
 • 3
Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

... đặtra.Vì vậy, trong phạm vi của một bài tiểu luận, em chọn đề tài: Phân tích nộidung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường ... thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 13. Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn của đề tài 14. Cái mới của đề tài 2 5. sở lí luận phương pháp nghiên cứu 2 6. Ý nghĩa của đề tài 2 7. ... mới phát triển kinh tế, đòi hỏi phải giải quy t vấnđề ấy. 3.Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn của đề tài: Mục đích của đề tài: Nắm vững quy luật này là sở để hiểu biết tất cảcác phạm...
 • 33
 • 7,787
 • 33
PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC và vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

... VN DNG QUY LUTNY NH TH NO TRONG GIAI ON HIN NAY 22 1 .2/ Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lợng sản xuất: 1 .2. 1/ Tính chất trình độ của lực ... quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độphát triển của lực lợng sản xuất -quy luật bản nhất của sự vận động phát triểnxà hội.9sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của ... kg (20 00) & 450 kg (20 02) . Việt Nam từ nớc thiếu lơng17Danh mục các tài liệu tham khảo - Giáo trình triết học Mác -LêNin (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia). - Tạp trí triết học (20 02) . - Văn...
 • 22
 • 2,013
 • 17
Phân tích nội dung quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX,Đảng ta nhận thức và vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Phân tích nội dung quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX,Đảng ta nhận thức vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

... VẤN ĐỀ.II. GIẢI QUY T VẤN ĐỀ 2. 1 Nội dung quy luật. 2. 2 Mối quan hệ tác động qua lại sự lặp lại của quy luật. 2. 3 Sự nhận thức của Đảng ta về quy luật . 2. 4 Sự vận dụng của Đảng ta trong ... hoá - hiện đại hoá trớc hết trên sở một cấu sở hữu hợp quy luật gắn liền với một cấu các thành phần kinh tế hợp qui luật, cũng nh cấu một xà hội hợp giai cấp. Cùng với thời lớn, ... chỉ là chủ nghĩa t bản trung bình. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lợng sản xuất là quy luật vận dụng phát triển của xà hội sự tác động qua sự thay...
 • 21
 • 1,180
 • 1
Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đảng ta nhận thức và vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất đảng ta nhận thức vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

... dung 2 I. đặt vấn đề 2 II- giải quy t vấn đề 3II -1 / Khái niệm về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất 3 1- Phơng thức sản xuất 3 2- Lực lợng sản xuất 3 3- Quan hệ sản xuất 7II -2 / Quy luật ... pháp mục tiêu phát triển trong thời gian tới 22 1 - Các giải pháp bản để phát triển nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam 22 2 - Quan điểm phát triển kinh tế - xà hội của nhà nớc ta 27 3 - Mục ... của mình về đề tài " ;Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực l-ợng sản xuất.Đảng ta nhận thức vận dụng quy luật này nh thế nào tronggiai...
 • 27
 • 955
 • 0
PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC và vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

PHÂN TÍCH nội DUNG, QUY LUẬT QUAN hệ sản XUẤT PHÙ hợp với TRÌNH độ PHÁT TRIỂN của lực LƯỢNG sản XUẤT ĐẢNG TA đã NHẬN THỨC vận DỤNG QUY LUẬT này NHƯ THẾ nào TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

... vận dụng quy luật đó trong quá trình đổi mới ở Việt Nam…. 7 1. Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam………………………………… 7 2. Đảng nhận thức vận dụng quy luật như thế nào? 7 2. 1. Nhận thức vận dụng ……….………………………………. ... này của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Nhà nước đã đang vận dụng quy luật đó vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời kì đổi mới. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất ... kìm hãm sự phát triển của LLSX. Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất trình độ của LLSX là quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội. Sự tác động của quy luật này đã đưa xã hội...
 • 13
 • 4,778
 • 15
LUẬN VĂN: Phân tích nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam pptx

... nghiên cứu của Chủ nghĩa C.Mác -Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. LUẬN VĂN: Phân tích nội dung quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập vận dụng quy luật đó vào trong ... phải giải quy t vấn đề ấy. 3.Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn của đề tài: Mục đích của đề tài: Nắm vững quy luật này là sở để hiểu biết tất cả các phạm trù quy luật khác của phép biện ... thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài 1 3. Mục đích, nhiệm vụ, giới hạn của đề tài 1 4. Cái mới của đề tài 2 5. sở lí luận phương pháp nghiên cứu 2 6. ý nghĩa của đề tài 2...
 • 44
 • 2,363
 • 10
Phân tích và vận dụng thực tiễn quy luật lượng chất - 12 pptx

Phân tích vận dụng thực tiễn quy luật lượng chất - 12 pptx

... lượng chất bao giờ cũng phụ thuộc vào những điều kiện nhất định. -Quy luật lượng-chất được vận dụng trong xã hội thể hiện ở mối quan hệ giữa tiến hoá cách mạng. Trong sự phát triển của ... khách quan. Bởi vì. - Kinh tế thị trường định hướng XHCN là kết quả của sự nhận thức vận dụng quy luật vè sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất. ... sự biến đổi về chất. -Quy luật này có chiều ngược lại, chất mới ra đời thì làm biến đổi tốc độ, quy mô lượng mới. Cho nên khi chất mới ra đời phải biết xác định tốc độ, quy mô phát triển về...
 • 5
 • 1,127
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: câu 12 phân tích nội dung quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng đảng ta vận dụng quy luật này trong sự nghiệp đổi mới như thế nàonội dung quy luật cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngquy luat co so ha tang va kien truc thuong tangphân tích mối quan biện chứng giưa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngy nghia quy luat cơ sở hạ tầngkhái niệm đặc điểm tín dụng và tín dụng phát triển cơ sở hạ tầng đô thịnhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện naysự nhận thức và vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng trong giai đoạn hiện naytích cực phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong huy động và phân phối tín dụng phát triển cơ sở hạ tầng đô thịkhái niệm chi nsnn chi nsnn là việc phân phối và sử dụng quỹ nsnn nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất địnhlà việc phân phối và sử dụng quỹ nsnn nhằm đảm bảo thực hiện các chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất địnhgiải pháp đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng1 tổng quan về cơ sở hạ tầng đô thị và nguồn vốn tín dụng phát triển cơ sở hạ tầng đô thịnâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức và cơ sở hạ tầng của bộ phận một cửasử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng và khả năng vật chất cho kinh doanhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP