1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

... 55 Giai đoạn ngư i hoá thạch nào đã đánh dấu cho việc chuyển từ giai đoạn tiến hoá sinh học sanggiai đoạn tiến hoá xã h i: A) Ngư i t i cổ PitêcantrôpB) Ngư i hiện đ i CrômanhônC) Ngư i t i ... di truyền học Chương III : Biến dị :11 câu.* Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : 9 câu* Chương V : Di truyền học ngư i : 2 câu.Sự phát sinh và phát triển sự sống Chương I ... phần não ph i 7mmĐáp án CCâu 25 Thể tích hộp sọ của Pitêcantrôp:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu h i thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm...
 • 26
 • 629
 • 1
Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 1 pdf

... giảm phânIV.Thay cặp nuclêôtít V.Đảo đoạn NSTVI.Thêm cặp nuclêôtítVII.Mất đoạn NST A. I, II,III,IV,VIB. II,IV,VIC. II,III,IV,VID. I, V,VIICâu 4 : Đột biến gen là những biến đ i A. kiểu ... sự biến đ i trong kiểu gen,thường biến là sự biển đ i ở kiểu hình.ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu h i thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm ... di truyền học Chương III : Biến dị :11 câu.* Chương IV : Ứng dụng di truyền học vào chọn giống : 9 câu* Chương V : Di truyền học ngư i : 2 câu.Sự phát sinh và phát triển sự sống Chương I...
 • 15
 • 582
 • 5
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

... đằng đu i& quot;. Vận dụng công thức của C.Mác: sự gi i phóng của giai cấp công nhân ph i là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân, Ngư i đưa ra luận i m: "Công cuộc gi i phóng anh ... hợp v i chế độ xã h i m i xã h i chủ nghĩa. quan hệ sản xuất không ph i giản đơn. Nó ph i thông qua nhận thức và hoạt động c i tạo xã h i của con ngư i. Trong xã h i có giai cấp ph i thông qua ... đồng th i hai chiến lược cách mạng do Đ i h i Đảng toàn quốc lần III xác định? Vị trí, m i quan hệ giữa hai chiên lược cách mạng ấy?Trong diễn văn khai mạc Đ i h i, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu...
 • 17
 • 593
 • 5
Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

Đề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học pot

... tế bào sơ khai Các loa i hiện nay Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Th i tiến hóa ( gi i phẩu – ph i sinh học – địa lý sinh vật học sinh học phân tử) ... tho i hóa  ý nghĩa * Bằng chứng ph i sinh học :Trường THPT Quang Trung ĐT: 098363615011 Đề cương ôn tập sinh học 12 năm học 2008-2009 Th.S. Lê Hồng Th i ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ÔN THI TỐT NGHIỆP ... t i và phát triển.* Ổ sinh th i : :Là không gian sinh th i mà ở đó tất cả các nhân tố sinh th i của m i trường nằm trong gi i hạn sinh th i cho phép lo i đó tồn t i và phát triển lâu d i Phân...
 • 17
 • 716
 • 8
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

... của m i đ i giày như sau: Giày lo i A:1.000/đ i, giày lo i B: 500/đ i Câu 16: a(2 i m), Anh hay chị hãy trình bày kh i niệm, i u kiện ghi nhận doanh thu bánhàng?b(1 i m), T i một công ty ... giá thực tế t i th i i m chi tiền là20/USD. T i sản đã đưa vào sử dụng.6. Chi tiền mặt 10.000 mua tr i phiếu ngắn hạn và 30.000 mua tr i phiếu d i hạn .7. Thanh lý một phương tiện vận t i ... t i khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh? VI. Kế toán hoạt động đầu tư t i chính, hoạt động khác27II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau:1. Ngày 3: Mua 500 kg vật liệu A nhập kho, giá...
 • 34
 • 1,485
 • 3
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

... Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009- Chi sự nghiệp. + Chi sự nghiệp kinh tế, bao gồm các khoản: chi về sự nghiệp giao thông, sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp thủy l i, sự nghiệp ... ngư i dân bi thất nghiệp và nền kinh tế bị suy th i. Trang 12 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009Chi phí SX trực tiếp là toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp ph i bỏ ra dể trực tiếp ... cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Trang 18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 20091. BẢO HIỂM KINH DOANHa. Kh i niệm.Bảo hiểm kinh doanh là các quan hệ kinh tế gắn liền v i việc huy...
 • 23
 • 1,453
 • 10
Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

... ng i v nhớ về những kỷ niệm kháng chiến. - N i nhớ về thi n nhiên Việt Bắc : + Thi n nhiên Việt Bắc hiện lên v i vẻ đẹp đa dạng theo th i gian, không gian khác nhau (sơng sớm nắng chiều, ... Việt là một chiến sĩ Gi i phóng quân, xuất thân từ một gia đình nông dân có m i thù sâu nặng v i Mĩ-nguỵ: ông n i và bố Việt đều bị giặc giết h i; mẹ Việt vừa ph i vất vả nu i con vừa ph i ... Hờ-minh-uờ(1899-!961) sinh ti bang Ilinoi trong mt gia ỡnh trớ thc. Sau khi tt nghip trung hc ,ụng i lm phúng viờn.Nm 19 tui ,ụng tham gia Chin tranh th gii th nht chin trng Italia sau ú b thng...
 • 62
 • 668
 • 2
Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

... b i ancol metylic và α- amino axit A. Tỉ kh i h i của X so v i H2 là 51,5. Amino axitA làA. Axit α- aminocaproic B. AlaninC. Glyxin D. Axit glutamic3.32. Glyxin có thể tác dụng v i ... Protit luôn chứa nitơ B. Protit có kh i lượng phân tử lớn hơnC. Protit luôn chứa chức hiđroxyl D. Protit luôn là chất hữu cơ no3.90. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong ... số ngư i không hút thuốc lá. Chấtgây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá làA. Aspirin B. Moocphin C. Cafein D. Nicotin3.89. Một trong những i m khác nhau của protit so v i lipit và glucozơ...
 • 187
 • 1,393
 • 11
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

... c_+dT,-5+EA&dAE€89=GE89=H$/ i m•f]W!2u* i #2d‹r%$> 3i #2u.r%$2*#?S i %$.sd#2uW%$/f7d*xE"bR0]R]7L'J6`_P+W0'r +i, I 2'J'cV'G'Z!-"^&W1y+cKfSeTt+U#BC<8B<89=C%$\8<89=8$5+"bTpdc,-+dO+`+r\+}j‰m\rWRT!@]$.dl$7d*x,-5'}+dO+R]O=ME_$+dc\#89=F%, I 2'J'cV'Q:P]VL ... e•\,t`'S5jW i jTtadUx i }A0Q$RVQp$+RQRfR\,3S=T <F1Q 4I ?UF?FE>2@VW=FAQ 4I /'(3X0p??13:]056[:E496kCD-7]p[]\rW+SW$Q\mf]t2q&Wb`!L5t/[ i \]R,L5t/RQ$\TQ\]R,L2r`'WtE5+,e]k]+,AQ7q9A7d9D-d0:<8C<89G:$Q\ i 0f8B,CCC/e\0'0$d]0}+p]t2q,-5+q\y+c$/&d„]O$w'W†0^f]Rr!L"V\88<89G:$r+k‚"p.s$"p i, L ... -+d\+}dM.smNm2]5+6,d08:<8<89=C$WQ i jR5vR02]5+6$FAi!.r5R0$2uJ\$W@tf0t1‚"d0 i sj_c0\s'V$t\$S\`/0Tr$dc`/0T\j$4-7e+d+f+dv2]5+6$2f$5+5+2f&d500,:,d5`3cD-?[k i S\`/0Tr$dcˆ0'Q/S$dcQp&„+$r+fORrR$Uxd0€,-Œ2f! i dR=CCAi,-Œ500!FBCCx`/0Tr,-Œ5+5+2f!}\9CG,Ew9<6u0D-*\xyT&d`\QWR1n,-3d0cV`/0T0.uKt,-.\O'W\+}R\jT0}w]•uQp]],-d0BC<8B<89=C$1y+cKfSeTt+U,!,F1JaF-bQc=CW\R6(0/(0)80M\9:c96D-5wV...
 • 23
 • 1,041
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2011đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 12đề cương ôn thi tôt nghiệp thpt sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết họcđề cương chi tiết ôn thi tốt nghiệp môn sinh học potđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tốt nghiệp môn toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ