1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh văn thương mại >

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1 doc

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pdf

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pdf

... holiday? 21. Translate into English. Nam là thợ máy. Anh ấy sửa xe ô tô ở một gara. Anh ấy ngủ dậy lúc sáu rưỡi và đi làm bằng xe ô tô. Anh ấy không ăn sáng và làm việc từ tám giờ đến sáu giờ ... discos. 18 . Translate the text into your language. Anh trai tôi là kỹ sư viễn thông. Văn phòng làm việc của anh ấy ở trên tầng sáu. Trong văn phòng có máy điện thoại, máy vi tính, một cái bàn ... trees (14 )……… his window. He works (15 )……… nine o’clock (16 )……… a quarter to one, and then goes to lunch. Then he starts work again (17 )……… two and stops (18 )……… five. On his way back (19 )………...
 • 13
 • 539
 • 0
sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1 doc

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1 doc

... Æ……………………………………………………… ……………………………………………………………… 3Giới thiệu môn học HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG =====  ===== SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH (A1) Biên soạn : Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT Ths. LÊ ... mean 18 Unit 2: People 21. Write the name of these numbers. 10 0 12 58 95 83 32 10 76 17 14 2 29 70 40 61 11 22. Write the questions. Example: Spain. ÆWhere are you from? 1. It’s near ... the kitchen (8) ………… (9)…………a big (10 ) ………… and a dishwasher. (11 ) ………… (12 ) ………… (13 ) …………colour (14 ) ………… in the (15 )………… (16 )………… 2. Jenny lives in a small flat. Write about Jenny’s flat....
 • 21
 • 477
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 10 doc

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 10 doc

... 2000. 12 . Xuân Bá. Bài tập các thì và mạo từ tiếng Anh. Nhà xuất bản thế giới. 2002. 13 . Xuân Bá. Bài tập luyện viết tiếng Anh. Nhà xuất bản thế giới. 2002. Đáp án 11 55. She said that ... HOME… 10 1 UNIT 6. HEAVY SNOW HAS BEEN FALLING… 10 6 UNIT 7. MARY SAID THAT… 11 0 UNIT 8. IF I WERE YOU,… 11 6 UNIT 9. HOW ABOUT THURSDAY? 11 9 UNIT 10 . HE ASKED ME IF 12 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 5 ... 2000. 4. Đỗ Văn Thảo. 225 bài tập tiếng Anh chuyên đề công nghệ thông tin. Nhà xuất bản giáo dục. 2000. 5. Doof, A. et al. Meaning into words. Cambridge University Press. 19 85. 6. Gray, J. Starting...
 • 12
 • 842
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 ppsx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 ppsx

... American beer. Exercise 13 1. wish 2. apply 3. post 4. manager 5. advertised 6. am 7. old 8. experience 9. several 10 . experience 11 . forward 12 . faithfully Đáp án 11 14. If you drive after ... Yes, I’ve been working there for ten years. Đáp án 11 22. When Tim was 15 years old, he was a very fast runner. He could run 10 0 metres in 11 seconds. 3. I have (got) plenty/ much time. ... she was using it. Đáp án 11 0 1. b 2. c 3. e 4. d 5. a Exercise 24 1. e 2. d 3. c 4. b 5. a Exercise 25 1. since 2. since 3. for 4. since 5. for Exercise 26 1. matter 2. feeling...
 • 13
 • 831
 • 1
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 8 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 8 potx

... nước Anh. Nó được ấn hành năm 18 40. Trước đó người ta trả tiền các bức thư mà người ta nhận cho người bưu tá và người bưu tá không đưa thư cho những ai không trả tiền anh ta. Một thày giáo người ... sharp knife 10 . expensive hotels Exercise 13 1. get some milk 3. get a doctor Đáp án 96 1. at 2. for 3. on 4. off , down 5. to 6. up, away 7. back 8. on , out 9. out of 10 . down Exercise ... open this bottle. UNIT 4. ARE YOU SURE YOU'LL BE ALL RIGHT? Exercise 1 1. was 2. is 3. is 4. is Đáp án 10 1 1. She'll probably say nothing. 2. I expect she'll go to London....
 • 11
 • 939
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 7 ppsx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 7 ppsx

... fishing village. …………………………………………………………………………………… Đáp án 88Exercise 4 1c 2k 3i 4b 5f 6n 7a 8l 9e 10 h 11 j 12 d 13 m 14 g Exercise 5 1. Can her little girl dance? 2. Is the room expensive? ... Monday is fine for me. Sunday this evening 11 .00 Saturday evening Tuesday tomorrow evening Đáp án 87ĐÁP ÁN UNIT 1. WHO'S WHO? Exercise 1 1. No, I don't. 2. No, I can't. ... interesting? 9. Can Jake run very fast? 10 . Is her new boyfriend very intelligent? Exercise 6 1. is 4. has 7. is 10 . is 2. is 5. has 8. is 11 . has 3. is 6. is 9. is 12 . is Exercise 7 2. I did...
 • 13
 • 771
 • 1
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 6 pdf

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 6 pdf

... Answer these questions using the words in the brackets. 1. Are you going to catch the 10 .30 train? (we / arrive too early) No. If we caught the 10 .30 train, we would arrive too early. 2. Is he going ... Exercise 1. Ann is going holiday. You have to write sentences about her holiday plans. Use the words in brackets to write your sentences. Example: go/Scotland - She is going to Scotland. 1. leave ... underlined parts. 1. Tom said that Paris was more lively than London. 2. Jim looked better yesterday. Unit 8: If weew you… 68UNIT 8. IF I WERE YOU,… Exercise 1. In this exercise...
 • 13
 • 1,072
 • 2
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 5 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 5 potx

... into English. 1. Tôi e rằng tôi không thể đến dự bữa tiệc của bạn vào tuần tới. 2. Khi Tim 15 tuổi, anh ấy là một người chạy rất nhanh. Anh ấy có thể chạy 10 0 mét trong 11 giây. 3. Tôi ... ……………… round the world. (stop / travel) Exercise 12 . Translate into English. 1. Keith đã đổi ý: anh ấy sẽ không đi nghỉ ở Mỹ, thay vào đó anh ấy sẽ đi Hy Lạp. Unit 7: Mary said that… 624. ... Dear sir, I (1) to (2) for the (3) of Sales (4) (5) in the Guardian of 22 May. I (6) 36 years (7) and have (8) of selling in (9) firms. I also have (10 ) in marketing. I look (11 ) to hearing...
 • 14
 • 616
 • 1
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 4 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 4 potx

... headache?” “It’s getting………………………… (worse / worst)”. Exercise 10 . Translate into English. 1. Tiếng Anh của bạn tốt hơn tiếng Anh của tôi rất nhiều. .……………………………………………………………………………… 2. Nơi ... Exercise 16 . Fill in the blanks using apropriate words, each blank use ONE word only. 1. Ask him to phone me as soon ……………… possible, please. Unit 5: I was getting ready to come home… 41 1. Her ... 6. don’t want won’t know Exercise 11 . Translate the dialogue into English. 1. Tôi nghĩ người phục vụ đã quên chúng ta rồi. Chúng ta đã đợi đây hơn nửa tiếng và không ai tới phục vụ chúng...
 • 13
 • 531
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pptx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pptx

... một ít bánh mì được không? 5. Tôi sẽ đi mua sắm. Nếu anh muốn mua bất cứ thứ gì tôi có thể mua cho anh. Exercise 11 . Put "will" or "going to" in the space. 1. A: This ... a sweater. 8. Have you got any thing in blue? Exercise 15 . Translate these sentences into English. 1. John đang lái xe một cách thận trọng dọc theo con đường nhỏ hẹp. …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… Exercise 10 . Translate these sentences into English. 1. Bạn hãy lên xe buýt ở ngoài nhà ga, và hãy xuống ở phố Park. 2. Nếu bạn làm việc quá nặng nhọc bạn sẽ bị mệt. Unit...
 • 12
 • 665
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: học viện công nghệ bưu chính viễn thông phía bắchọc viện công nghệ bưu chính viễn thông việt namhọc viện công nghệ bưu chính viễn thông tphcm 2012học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2013học viện công nghệ bưu chính viễn thông phía namhọc viện công nghệ bưu chính viễn thông nv2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015