1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 TRƯỜNG THPT HUY TẬP docx

... 2/9Aaa : 1/9 aa : 1/9AA : 1/9 Aa C)½ A : ½a D)1/3AA : 1/3 Aa : 1/3aa 1 BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH, CĐ MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ: 8 Câu 1: Khi xẩy ra đột biến gen cấu trúc mã hoá cho một prôtêin co 200 axit ... bội C)Cây tứ bội không mất khả năng sinh sản, cây tam bội hầu như mất khả năng sinh sản D)Cây tứ bội thường không có hạt Câu 28: Nhân tố nào đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh ... gốc chung của toàn bộ sinh giới B)Chưa giải thích thành công sự hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật trong điều kiện tự nhiên C)Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ...
 • 25
 • 457
 • 0
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P1

... 1 Đề số 41 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Khác với liên kết gen, hoán vị gen sẽ ... AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. Câu 12: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm ... tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa...
 • 4
 • 910
 • 25
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P2

... 2764. D. 164. Câu 38: Chức năng của tARN là A. cấu tạo riboxôm. B. lưu giữ thông tin di truyền. 1 Đề số 42 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu ... AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. Câu 11: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, ... của môi trường. Câu 10: Nếu thế hệ F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa...
 • 4
 • 514
 • 14
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P3

... : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. Câu 21: Ở người gen M qui định máu đông bình thường, gen m qui định máu khó đông. ... 0, 41 xám, dài: 0,41 đen, dài; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, cụt. 1 Đề số 43 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Một prôtêin bình thường có 400 axit ... F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa...
 • 4
 • 583
 • 19
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P4

... Câu 35: Thành phần hóa học của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân chuẩn là A. ADN và prôtêin dạng histôn. B. ADN và prôtêin không phải dạng histôn. C. ADN, ARN và prôtêin dạng phi histôn. D. ADN, ... 25. D. 27. Hết 2C. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. Câu 13: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm sắc thể tương ... thông tin di truyền. B. vận chuyển axit amin. C. truyền thông tin di truyền. D. cấu tạo riboxôm. Câu 40: Ở cà chua (2n = 24 nhiễm sắc thể), số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là: A. 36. B. 48. ...
 • 4
 • 441
 • 10
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P5

... phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là A. quá trình tự nhân đôi nhiễm sắc thể bị rối loạn. 1 Đề số 45 Đề thi môn: Sinh học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Câu 1: Thành ... bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. B. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 ... 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. D. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. Câu 4: Trong các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay...
 • 4
 • 546
 • 9
Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6

Đề thi trắc nghiệm ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học - P6

... TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 104 Họ, tên thí sinh: ... AAAA : 8 AAa : 18 AAAa : 8Aaaa : 1aaaa. C. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. D. 1aaaa : 8AAAA : 8Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA. Câu 32: Thể đột biến mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 cặp nhiễm ... F1 tứ bội là: ♂ AAaa x ♀ AAaa, trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ F2 sẽ là: A. 1aaaa : 18 AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1 AAAA. B. 1 AAAA : 8 AAa : 18 AAAa...
 • 4
 • 599
 • 11
ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP docx

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 TRƯỜNG THPT HUY TẬP docx

... http://kinhhoa.violet.vn 1 ĐỀ THI THỬ MÔN SINH 2009 – 2010 ĐỀ SỐ: 5 Bài 1: Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, ở thế hệ xuất phát P có thành phần kiểu gen 0,64AA + 0,32 Aa ... mARN gồm hai loại ribônuclêôtit A và U thì số loại bộ ba phiên bản mã trong mARN có thể là: A. 8 loại B. 6 loại C. 4 loại D. 2 loại; Bài 52: Trường hợp cơ thể sinh vật có bộ NST tăng thêm 1 ... truyền nhân tố giới tính; Bài 26: Trường hợp cơ thể sinh vật bị mất hẳn một cặp NST tương đồng nào đó, Di truyền học gọi là: A. Thể khuyết nhiễm B. Thể không nhiễm C. Thể đơn nhiễm D. Thể...
 • 21
 • 314
 • 0
Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1

... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0________________________________________________________________________________Câu I.1) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm sốy=x-x+1x-12.2) ... giácsin x(tgx + 1) = 3sinx(cosx - sinx) + 32Câu IVa.Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đềcác vuông góc, cho elipE) :x9+y422=1,...
 • 2
 • 521
 • 4
Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2

... nhất, thì AM vuông góc với tiếp tuyến tại M của parabol (P).Câu IVa.Cho hai số nguyên dỷơng p và q khác nhau.Tính tích phân I =02cospx cosqx dx.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng...
 • 2
 • 534
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang ôn luyện thi đh cđ môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề ôn thi tốt nghiệp môn sinhđề ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM