1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" doc

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

... tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới. Việc nghiên cứu thiết kế thực nghiệm một kiểu máy lạnh hấp phụ NLMT trong điều ... Bách khoa, Đại học Đà Nẵng TRẦN NGỌC LÂN Sở Khoa học Công nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ ... trọng trong vấn đề tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thực nghiệm mẫu máy lạnh hấp phụ sử dụng NLMT với cặp môi chất là...
 • 6
 • 4,991
 • 40
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch.ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN Nhióỷt - ióỷnCN ... 99N2 Trang21Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch.ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN Nhióỷt - ióỷnCN ... 99N2 Trang46Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lThiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch.ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN Nhióỷt - ióỷnCN...
 • 104
 • 1,234
 • 0
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... soùt. Kờnh mong nhỏỷn õổồỹc chố baớo cuớa caùc quờ Thỏửy Cọ trong Khoa Nhỏn õỏy, em xin chỏn thaỡnh caớm ồn thỏửy cọ trong khoa KHOA CNG NGH NHIT IN LANH õaợ daỷy baớo trong suọỳt 5 nm hoỹc ... tråìi cọ nhiãût âäü tháúp, nãn âãø tàng hiãûu sút lm lảnh, ta dng nỉåïc giãúng khoan âãø gii nhiãût (nỉåïc giãúng khoan cọ nhiãût âäü ln äøn âënh v cọ nhiãût âäü tháúp hån so våïi cạc ngưn nỉåïc ... thuyớ nng .v v. vaỡ õỷc bióỷt laỡ sổớ duỷng nng lổồỹng mỷt trồỡi. Theo tờnh toaùn cuớa caùc nhaỡ khoa hoỹc haỡng nm mỷt trồỡi truyóửn cho traùi õỏỳt mọỹt lổồỹng nng lổồỹng gỏỳp 10 lỏửn so vồùi...
 • 108
 • 1,270
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG Ở HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ " pptx

... sử dụng hợp lý lãnh thổ. 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ Để việc đề xuất sử dụng lãnh thổ nghiên cứu chính xác và có cơ sở khoa học, nhóm tác giả đã dựa vào các ... vậy, các yếu tố trên đây sẽ là cơ sở khoa học vững chắc phục vụ cho việc đề xuất sử dụng hợp lý lãnh thổ nghiên cứu. 3 môi trường của các loại hình sử dụng; phân tích hiện trạng và định hướng ... tác dụng môi trường của các loại hình sử dụng: Các chỉ tiêu được lựa chọn bao gồm: khả năng chống xói mòn; mức độ cải tạo và bồi dưỡng đất; tác dụng điều tiết nước mặt và nước ngầm; khả năng...
 • 17
 • 568
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG GHRP-2 ĐỐI VỚI LỢN LÊN CÁC CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT THỊT XẺ " pptx

... riêng, việc nghiên cứu ảnh hưởng của GHRP-2 lên các chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt xẻ là rất cần thiết. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng dưới da ... của việc sử dụng dưới da GHRP-2 lên các đặc tính lý hóa 54 liên quan đến phẩm chất thịt giữa lô thí nghiệm và lô đối chứng trong nghiên cứu này. Kết quả này chứng tỏ việc sử dụng dưới ... các kết quả cho thấy hàm lượng protein trong cơ tăng, hàm lượng lipid giảm bởi việc sử dụng GHRP-2. Kết quả này cùng với kết quả ở bảng 1 khẳng định GHRP-2 có tác dụng nâng cao sự sinh trưởng...
 • 14
 • 581
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG BÃ SẮN Ủ CHUA ĐỂ VỖ BÉO BÒ THNT " doc

... 3,91 Năng lượng thô thu nhận (MJ/ngày) 72,2 78,4 70,7 75,5 65,5 ns 9,26 Tỷ lệ tiêu hóa năng lượng thô (%) 53,3 58,2 53,0 50,9 44,9 P<0,01 2,63 10 Bảng 5: Lượng chất hữu cơ, năng lượng ... (% DM) 0,6 0,3 0,5 0,4 Năng lượng thô (MJ/kg DM) 16,8 16,8 16,7 17,1 HCN (mg/kg DM) 46 37 33 77 5 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 49, 2008 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG BÃ SẮN Ủ CHUA ĐỂ VỖ ... tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến chất hữu cơ và năng lượng khu phần (P<0,05) và không ảnh hưởng một cách đáng kể đến lượng chất hữu cơ thu nhận hoặc năng lượng thu nhận hoặc tăng trọng của bò ở...
 • 7
 • 561
 • 1
báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế'

... năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao. Xét về mặt hiệu quả, đất ven sông là loại đất đạt hiệu quả cao nhất, vì đây là đất phù sa, trên loại đất này bà con sử dụng một số giống cho năng ... khoai lang và lạc là có chiều hướng giảm. Trong thời gian tới, để nâng cao năng suất, sản lượng các cây trồng, huyện cần vận động bà con nông dân đầu tư thâm canh, áp dụng các biện pháp khoa ... quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiếp thu và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nói riêng và ngành...
 • 8
 • 589
 • 0
báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '

... nước nóng nên sử dụng tổ hợp máy lạnh và bơm nhiệt sẽ cho hiệu quả cao về tiết kiệm năng lượng; - Đối với các công trình có công suất lạnh rất lớn trên 10.000TR nên sử dụng máy lạnh hấp thụ trong ... kiệm năng lượng cao. Hiện nay ở Việt Nam đã và đang sử dụng hầu hết các chủng loại thiết bị ĐHKK có trên thế giới. Các thế hệ máy lạnh mới đang có nhiều ưu điểm về mặt sử dụng năng lượng. ... đáng kể điện năng tiêu thụ so với trước khi cải tạo. 5. Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành và sử dụng Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm năng lượng cho...
 • 6
 • 804
 • 6
báo cáo nghiên cứu khoa học những lưu ý khi sử dụng tọa độ nhà nước trong trắc địa công trình - ts. nguyễn quang phúc

báo cáo nghiên cứu khoa học những lưu ý khi sử dụng tọa độ nhà nước trong trắc địa công trình - ts. nguyễn quang phúc

... ảnh hưởng đến tiến độ và thậm chí đến chất lượng các công trình xây dựng. Chỉ ra những bất cập đó, tác giả bài báo khuyến nghị các chuyên gia cần sử dụng hợp lý các giá trị tọa độ phẳng của lưới ... trước khi sử dụng cần phải tính chuyển chúng về hệ toạ độ công trình theo quy trình 2 bước: tính chuyển toạ độ và độ cao mặt chiếu. - Thuật toán và quy trình tính chuyển độ cao mặt chiếu tọa ... các trường hợp, không thể sử dụng bản đồ địa hình cho thiết kế công trình. 4.2. Trong thi công công trình Để phát triển các bậc lưới thi công, nhất thiết phải sử dụng toạ độ các điểm của lưới...
 • 4
 • 757
 • 8
báo cáo nghiên cứu khoa học ' đánh giá thực trạng sử dụng quỹ đất ở trong các khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn phường an hòa, thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' đánh giá thực trạng sử dụng quỹ đất ở trong các khu quy hoạch dân cư mới trên địa bàn phường an hòa, thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế'

... 3,18% quỹ đất ở của khu vực nghiên cứu ) vẫn chưa có chủ sử dụng đất. - Trong 194 lô đất ở trên địa bàn nghiên cứu hiện mới chỉ có 25 lô được sử dụng để xây dựng nhà ở phục vụ đời sống và sinh ... trạng sử dụng đất so với quy hoạch sử dụng đất ban đầu, trên cơ sở đó rút ra được những nhận xét phù hợp cho vấn đề nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 3.1. Khái quát về khu vực nghiên ... chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất khác. Hiện tượng này một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc sử dụng quỹ đất ở trong các khu quy hoạch chưa cao và nhu cầu sử dụng đất trong...
 • 7
 • 536
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch bản vẽ thuyết minhtài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtcách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học môi trườngbáo cáo nghiên cứu khoa học giáo dụcbáo cáo nghiên cứu khoa học powerpointbáo cáo nghiên cứu khoa học mẫubáo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngmẫu slide báo cáo nghiên cứu khoa họcmẫu powerpoint báo cáo nghiên cứu khoa họcbài báo cáo nghiên cứu khoa học mẫuBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ