1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 3 pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 3 pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 3 pot

... recorder. A. resemble B. test C. arrive D. buy 13. John, could you look after my handbag while I go out for a minute. A. take part in B. take over C. take place D. take care of 14. ... 23. I/ not accept/ offer/ turn down/ A. I couldn’t accept his offer to avoid turning down him. ... gas supply to the flat. A. cut down B. cut out C. cut off D. cut up 19. Choose the underlined part need correcting: “Please turn up the radio, I can’t concentrate on my work”(turn off) A...
 • 3
 • 401
 • 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 10 potx

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 10 potx

... A. ___________all our careful plans, a lot of things went wrong. B. ___________we had planned everything carefully, a lot of things went wrong. 3/ . A. I went home early ____________I was feeling ... it. A. However B. Nevertheless C. Even though D. Despite 3/ . _________ he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter-university athletics meet. A. Although B. ... very well 30 /. Though _______, they are good friends. A. their sometimes quarrel B. to have a quarrel sometimes C. they sometimes have a quarrel D. of having a quarrel sometimes 31 /. Despite...
 • 7
 • 681
 • 2
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 9 potx

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 9 potx

... TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 9 1.Lan has learnt English since she a small girl. A. ... been D. had been 2. Don’t go anywhere untill I back. A.come B.came C.will come D.am coming 3. Before cars , people horses and bicycles. A. were discovered/ had used B.dicovering/ had used ... arrived to help, we had already put out the fire. A. Until B. No sooner C. By the time D. After 13. I have earned my own living _______ I was seven. A. since B. when C. while D. as soon as ...
 • 3
 • 469
 • 2
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 6 pot

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 6 pot

... last night.” a. stealing b. been stolen c. stole d. stolen TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 6 1/ I can’t afford _______ you any more money . a. ... c. you to make up d. you making up 18/ I can’t open the top of this apple juice .“ – “ ________ it.” a. Mark have to do b. Make Mark to do c. Have Mark do ... encouraged _______ good compositions . a. us write b. us to write c. us writing d. us to writing 3/ “ Stacey seems like a bright student .” - “ She’s always the first ________ her work.” a....
 • 3
 • 552
 • 0
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 1 ppt

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 1 ppt

... TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 1: Articles Choose the best answer to complete the sentences: ... breakfast this morning. B. I didn’t have the time for the breakfast this morning. C. I didn’t have time for breakfast this morning. D. I didn’t have time to breakfast this morning. 37 . opinion/ ... the/ the/ X 33 . I won’t be home for dinner this evening. I’m meeting some friends after work and we’re going to cinema. A. The/ X/ X B. X/ the/ the C. X/ X/ the D. X/ the/ X 34 . We haven’t...
 • 5
 • 503
 • 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 8 pps

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 8 pps

... eardrum to the nerves so as to we can hear it. A B C D TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 8 1. He left home early …………. he could arrive at the station ... C D 22. In order that to buy his new car, he had to borrow his friend some money. A B C D 23. He was tired so that he couldn’t continue his work. A B C D 24. Those students are trying ... …………… help his family . A. so as that B. in order to C. in order that D. a and b are correct 3. She turned down the radio so that she wouldn’t disturb the neighbours . A. She turned down...
 • 4
 • 468
 • 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 7 ppt

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011- Part 7 ppt

... we’re getting enough accomplished . A. changing B. to change C. to have changed D.being changed 13. I can’t recall that old movie, but maybe I did many years ago. A. having seen B. to have seen...
 • 3
 • 459
 • 2
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 5 doc

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 5 doc

... 20/ She was worried about ________ by thieves. a. being robbed b. robbing c. being rob d. be robbing a. for work b. to work c. ... opponents of the political regime in our country.” “ And that led to ____ to the United States thirty – five years ago .” a. us coming b. our coming c. come d. us to come 11/ “Did you understand ... _______ hamburgers .” a. used to eat b. am used to eat c. used to eating d. am used to eating 13/ We insisted ___________ by the manager . a. to be seen b. to see c. on being seen d. on seeing...
 • 3
 • 500
 • 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 4 pdf

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 4 pdf

... more you have, the most you want. (The more) A B C D TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 4 1. Of the four dresses, which is ……………… expensive? A. ... most C. the more D. the greater 2. The larger the apartment, the the rent. A. expensive B. more expensive C. expensively D. most expensive 3. The faster we walk,………… we will get there. A. ... Miss Snow is. ( happier) A B C D 22. He needs many more sugar than I do. (much) A B C D 23. Does Mary feel weller today than she did yesterday? (better) A B C D 24. It’s becoming hard...
 • 3
 • 470
 • 1
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 2 pdf

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 2 pdf

... TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH Năm học 2010- 2011 Part 2 1. I’ll be at home _____ Saturday morning. You can phone ... with 32 . We all laughed _____ the cartoon. A. for B. at C. on D. to 33 . Sally and Kevin had an argument and now they’re not speaking _______ one another. A. about B. to C. for D. at 34 . ... 35 . Don’t point that knife _____ me. It’s dangerous. A. at B. to C. into D. onto 36 . I heard a noise behind me and turned _____, but there was nothing. A. away B. out C. on D. round 37 ....
 • 5
 • 614
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn văntài liệu ôn tập thi tốt nghiệp môn địađề cương ôn tập thi tốt nghiệp môn tiếng anhtải đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2007đề thi tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ