1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

đề và đáp án môn toán khối B năm 2010

đề và đáp án môn toán khối B năm 2010

đề đáp án môn toán khối B năm 2010

... bc + ca⇒ 1 = (a + b + c)2 = a2 + b 2 + c2 + 2(ab + bc + ca) ≥ 3(ab + bc + ca)⇒ a2 + b 2 + c2 = 1 – 2t và < /b> 103t≤ ≤Theo B. C.S ta có : t2 = (ab + bc + ca)2 ≤ 3(a2 b 2 + b 2c2 ... lăng trụ tam giác đều ABC.A B C’ có AB = a, góc giữahai mặt phẳng (A’BC) và < /b> (ABC) b ng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thểtích khối < /b> lăng trụ đã cho và < /b> tính b n kính mặt cầu ngoại ... BC là: 3x + 4y – 16 = 02. A (1; 0; 0); B (0; b; 0); C (0; 0; c) với b, c > 0⇒ (ABC) : 11x y z b c+ + = ⇒ (ABC) : bc.x + cy + bz – bc = 0 Vì d (0; ABC) = 13 nên 2 2 2 213bcb...
 • 5
 • 457
 • 0
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2013

ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2013

... B C A′ K M N B ′ C′ B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> A, Khối < /b> A1, Khối < /b> B và < /b> Khối < /b> D (Đáp ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013−−−−−−−−−− Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> A, Khối < /b> A1, Khối < /b> B và < /b> Khối < /b> DĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề< /b> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−I. ... trụ đều ABC.A B Ccó AB = a và < /b> đường thẳng A B tạo với đáymột góc b ng 60◦. Gọi M và < /b> N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và < /b> B C. Tính theo athể tích của khối < /b> lăng trụ ABC.A B Cvà...
 • 4
 • 583
 • 2
De va Dap an mon Toan khoi A nam 2009

De va Dap an mon Toan khoi A nam 2009

... chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và < /b> D; AB = AD = 2a; CD = a; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và < /b> (ABCD) b ng 600. Gọi I là trung điểm của cạnh AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và < /b> (SCI) ... thiết b i toán < /b> ta suy ra SI thẳng góc với mặt phẳng ABCD, gọi J là trung điểm của BC; E là hình chiếu của I xuống BC.2a a 3aIJ2 2+= = SCIJ 2IJ CH 1 3a 3aa2 2 2 4×= = = , CJ=BC a ... độ tâm và < /b> tính b n kính của đường tròn đó.Câu VII.a (1,0 điểm). Gọi z1 và < /b> z2 là 2 nghiệm phức của phương trình: z2+2z+10=0. Tính giá trị của biểu thức A = z12 + z22 B. Theo...
 • 5
 • 531
 • 0
Đề và đáp án môn toán khối A năm 2012

Đề đáp án môn toán khối A năm 2012

... hình chóp S.ABC có đy l tam gic đều cạnh a. Hình chiếu vuông góccủa S trên mặt phẳng (ABC) l điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đườngthẳng SC v mặt phẳng (ABC) b ng 600. ... x− + + ++= 2 2ln 2 ln33 3−+ +=>AEGọi M l trung điểm AB, ta có ? B a a aMH MB HB= − = − =? . 8 B ?B ?a a a aCH CH  = + = ⇒ =     8?aSC HC= ... 2m – 1); C (1m +; –2m – 1)Do AB = AC nên tam gic chỉ có thể vuông tại A. Gọi M l trung điểm của BC ⇒ M (0; -2m–1)Do đó ycbt ⇔ BC = 2AM (đường trung tuyến b ng nửa cạnh huyền) ⇔ 21m +...
 • 5
 • 388
 • 0
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2010 potx

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2010 potx

... H A B C 'A ' B 'C G D A E H G I Trang 3/4 Câu Đáp án < /b> ĐiểmTa có: M ≥ (ab + bc + ca)2 + 3(ab + bc + ca) + 2 12( )ab bc ca−++. 0,25 Đặt t = ab + bc + ca, ... '33VS.'8ABC A B C ABCaAA==. 0,25 • B n kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC. Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, suy ra: GH //'AA ⇒ GH ⊥ (ABC). Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC, ... Vì thế: M ≥ f(t) ≥ 2 ∀t ∈10;3⎡⎤⎢⎥⎣⎦; M = 2, khi: ab = bc = ca, ab + bc + ca = 0 và < /b> a + b + c = 1 ⇔ (a; b; c) là một trong các b số: (1; 0; 0), (0; 1; 0), (0; 0; 1). Do đó giá trị nhỏ...
 • 4
 • 227
 • 0
Đề và đáp án môn Văn khối D năm 2010

Đề đáp án môn Văn khối D năm 2010

... sản b xã hội thực dân nửa phongkiến đẩy vào con đường b n cùng, b tắc.⇒ Chí Phèo và < /b> Hộ đều rơi vào bi kịch.2. Chi tiết nghệ thuật :- Hình ảnh b t cháo hành” của Thị Nở trao cho Chí Phèo và < /b> ... sống:_ Biến kẻ đạo đức giả trở thành là một con người b nh hoạn, nguy hiểm: b n trong một đàng, b n ngoài một nẻo; thực chất con người và < /b> biểu hiện b ngoài khác biệt nhau…_ Gia đình và < /b> xã hội ... đùm b c, khát khao xây dựng hạnh phúc gia đình.Câu II. (3,0 điểm)Thí sinh có thể trình b y theo những cách thức riêng. Tuy nhiên, b i viết cần đáp< /b> ứng những yêu cầu cơ b n của đề < /b> b i :- Văn b n...
 • 4
 • 302
 • 1
Nhận xét và đáp án môn hóa khối B năm 2010

Nhận xét đáp án môn hóa khối B năm 2010

... class="bi x0 yf w0 h4" alt="" Hóa học, khối < /b> B MÃ ĐỀ THI : 519 Nhận xét và < /b> gợi ý đáp < /b> án < /b> này ... giỏi đá số sẽ đặt Phần B: Gợi ý đáp < /b> án < /b> đề < /b> thi Hóa học khối < /b> B kỳ thi Đại học năm 2010 thi môn < /b> hóa học khối < /b> B như sau: Đề...
 • 8
 • 398
 • 0
Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010

... SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> B (Đáp án < /b> - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án < /b> Điểm1. (1,0 điểm) • Tập xác định: R \ {−1}. • Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: ... Trang 3/4 Câu Đáp án < /b> ĐiểmTa có: M ≥ (ab + bc + ca)2 + 3(ab + bc + ca) + 212( )ab bc ca−++. 0,25 Đặt t = ab + bc + ca, ta có: 2()1033abct++≤≤ =. Xét hàm 2() ... phân biệt A, B với mọi m. 0,25 Gọi A(x1; y1) và < /b> B( x2; y2), trong đó x1 và < /b> x2 là các nghiệm của (1); y1 = −2x1 + m và < /b> y2 = −2x2 + m. Ta có: d(O, AB) = ||5m và < /b> AB = ()()2212...
 • 4
 • 10,746
 • 21
Đề thi và đáp án môn hóa khối b năm 2009

Đề thi đáp án môn hóa khối b năm 2009

... C2H4O2 và < /b> C5H10O2 Câu 35: Hai hợp chất hữu cơ X và < /b> Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và < /b> có phản ứng tráng b c. Biết phần trăm khối < /b> lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và < /b> 43,24%. ... CH2=CHCOONa và < /b> khí T. Các chất Z và < /b> T lần lượt là A. CH3OH và < /b> CH3NH2 B. C2H5OH và < /b> N2 C. CH3OH và < /b> NH3 D. CH3NH2 và < /b> NH3 Câu 25: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và < /b> Fe3O4 ... tráng b c (5); b thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: A. (3), (4), (5) và < /b> (6) B. (1), (3), (4) và < /b> (6) C. (2), (3), (4) và < /b> (5) D. (1,), (2), (3) và...
 • 7
 • 777
 • 1
De thi DH va dap an mon Toan Khoi A nam 2009

De thi DH va dap an mon Toan Khoi A nam 2009

... = x + y và < /b> b = x + zTa có: (a – b) 2 = (y – z)2 và < /b> ab = 4yz Mặt kháca3 + b 3 = (a + b) (a2 – ab + b) 2≤( )22 22(a b ) a b ab + − + = ( )222 (a b) 2ab a b ab  ... 222MH d(1 1b 20)2 9b 8 8b 68926 1b 79 2b 612 12 1b 44 0b 40014 0b 35 2b 212 03 5b 8 8b 53 0 b 153 b 35=−⇔ − + =⇔ − + = − +⇔ − + =⇔ − + ==⇔=Vậy có 2 điểm thoả mãn là: M(0;1;-3) và < /b> M18 ... 2 2 2 22x y 2z 9b 16 0x 1 y 3 z 12 1 2H( 2b 3; b 4; 2b 3)MH ( 3b 4) ( 2b 4) ( 4b 6) 2 9b 8 8b 68+ − + − =− − += =−→ − + − + −→ = − + − + − = − +Yêu cầu b i toán < /b> trở thành:2 2222...
 • 8
 • 580
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án môn toán khối b năm 2009đề và đáp án môn toán khối b năm 2003đề và đáp án môn toán khối b năm 2012đề và đáp án môn toán khối b năm 2012 violetđề và đáp án môn toán khối b năm 2002de va dap an mon toan khoi b nam 2006đề và đáp án môn toán khối b năm 2011đề thi và đáp án môn toán khối b năm 2010đề và đáp án môn toán khối b năm 2004đề và đáp án môn sinh khối b năm 2010đề và đáp án môn hóa khối b năm 2010đề và đáp án môn toán khối d năm 2010đề thi và đáp án môn toán khối b năm 2013de va dap an mon toan khoi b 2006đề và đáp án môn toán khối b 2011Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)