tong hop phan huu co trong cac de thi 07-09

tong hop phan huu co trong cac de thi 07-09

tong hop phan huu co trong cac de thi 07-09
... hợp CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl có d, thu đợc 6,72 lít CO 2 (đktc). Xácđịnh thành phần % khối lợng mỗi muối trong hỗn hợp.A. 3CaCO%m = 28,5% ; 3MgCO%m = 71,5%B. 3CaCO%m ... Ví dụ 51. Đáp án B.Đặt a, b là số mol của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợpCaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO 2 + H2O(mol) a aMgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO 2 + H2OTheo đề và từ các phơng trình ... 3MgCO%m = 62,69%C. 3CaCO%m = 40% ; 3MgCO%m = 60%D. 3CaCO%m = 29,3% ; 3MgCO%m = 70,7%6. Bài toán về điện phânVí dụ 31.Cho cân bằng :2SO2 + O2 2SO3 + QTrong...
 • 17
 • 344
 • 1

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG

TUYỂN TẬP TOÁN HỮU CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG
... HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Sốchất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương làA. 3. B. 6. C. 4. D. 5.Câu 90: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, ... với CaCO3 thu được 7,28 gammuối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. HC≡C-COOH. D. CH3-CH2-COOH.Câu ... Y được 2a mol CO 2. Mặt khác, để trung hòa a mol Ycần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y làA. HOOC-CH2-CH2-COOH. B. C2H5-COOH.C. CH3-COOH. D. HOOC-COOH.Câu 13:...
 • 7
 • 1,234
 • 61

TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐIÊN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH

TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐIÊN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH
... độ dòng điện trong mạch là 4 A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là A. i = 4√2cos(100πt +π/6) (A) B. i = 5cos(100πt +π/6) (A)C. i = 5cos(100πt - π/) (A) D. i = 4√2cos(100πt –π/6 ... uL = 20√2cos(100πt +π/2)(V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là A. u = 40cos(100πt + π/4) (V). B. u = 40cos(100πt - π/4) (V). C. u = 40√2cos(100πt + π/4) (V). D. u = 40√2cos(100πt ... điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u=150√2cos120πt(V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là A. i=5√2cos(120πt-π/4)...
 • 3
 • 573
 • 1

Hóa hữu trong các đề thi đại học

Hóa hữu cơ trong các đề thi đại học
... 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là:a. HCOOH, HCOOC2H5b. HCOOH, HCOOC3H7c. C2H5COOH, C2H5COOCH3d. CH3COOH, CH3COOC2H5Câu 182. Cho X là hợp chất thơm, ... CH3COONa, HCOONa, CH3CH=CHCOONac. HCOONa, CH≡CCOONa, CH3CH2COONa d. CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa, HCOONaCâu 137. Lên men m gam glucozo với hiệu suất 90%, lượng khí CO 2 sinh ra hấp thụ hết ... H2NCH2CH2COOCH3; CH3CH(NH3Cl)COOH b. H2NCH2COOC2H5; ClH3NCH2COOHc. CH3CH(NH2)COOCH3; CH3CH(NH3Cl)COOH d.CH3CH(NH2)COOCH3;CH3CH(NH2)COOHCâu 205. Oxi...
 • 15
 • 498
 • 7

tong hop hoa huu co theo chuyen de

tong hop hoa huu co theo chuyen de
... Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X làA. HCOOH và HCOOC2H5. B. HCOOH và HCOOC3H7.C. C2H5COOH và C2H5COOCH3. D. CH3COOH và CH3COOC2H5.Câu 34 (ĐH_B_09): Cho ... khí CO 2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:A. HCOOH, HOOC-COOH. B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.C. HCOOH, C2H5COOH. D. HCOOH, CH3COOH.Câu ... Y là A. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 B. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2 C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010...
 • 15
 • 653
 • 17

phan loai BT trong cac de thi 20072011

 phan loai BT trong cac de thi 20072011
... là:A.CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.B.HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.C.CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.D.CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.Đề thi TSĐHCĐ khối ... thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. C2H5COOH và C2H5COOCH3.C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOOC3H7.Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009Câu ... → X + Y2 + 2H2OHai muối X, Y tương ứng làA. BaCO3, Na2 CO 3 B. CaCO3, NaHSO4C. MgCO3, NaHCO3D. CaCO3, NaHCO3 Đề thi TSĐHCĐ khối A 2008Câu 279: Cho 1,56 gam hỗn hợp...
 • 60
 • 227
 • 1

Tuyển chọn hóa hữu 11 trong các đề thi ĐH và CĐ

Tuyển chọn hóa hữu cơ 11 trong các đề thi ĐH và CĐ
... HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Sốchất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương làA. 3. B. 6. C. 4. D. 5.Câu 90: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, ... với CaCO3 thu được 7,28 gammuối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. HC≡C-COOH. D. CH3-CH2-COOH.Câu ... một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịchNaOH 2,24%. Công thức của Y là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. C3H7COOH. D. HCOOH.Câu...
 • 7
 • 778
 • 25

tong hop LG trong cac de thi dai hoc

tong hop LG trong cac de thi dai hoc
... 2 212 2 2 4 2 2 2cos cos cos 2 cos cos cosC B C C AA B A B− −−+ + − =1_B _2002( )2442 sin 2 sin 3tan 1cosx xxx−+ =2_B _2002 Câu 3.14 4sin cos 1 1cot 25sin 2 2 8sin 2 ... 21 sinsinASB−=.1_D _20042sin cos 2 sin 2 cos sin 4 cosx x x x x x+ =2_D _2004( )sin sin 2 3 cos cos 2x x x x+ = +1_A _2003_Câu 2.1( )2cos2 cos 2 tan 1 2x x x+ − =1_A _2003_Câu ... +1_B _20036 23cos 4 8cos 2cos 3 0x x x− + + =2_B _2003( )22 3 cos 2sin2 412cos 1xxx − − − ÷ =−π1_D _2003_Câu 2.1( )( )2cos cos 12 1 sinsin cosx xxx x−= ++1_D...
 • 3
 • 416
 • 1

Tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất và khả năng phân giải cacá hợp chất hữu trong nước thải sinh hoạt

Tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất và khả năng phân giải cacá hợp chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt
... ===tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất tìm hiểu vi khuẩn hiếu khí trong đất và khả năng phân giải các hợp chất hữu cơvà khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ trong n trong nớc thải sinh hoạtớc ... viên.Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Sinh học; các thầy côgiáo, các cán bộ trong khoa nói chung và trong Tổ bộ môn Di truyền - Vi sinh -Phương pháp giảng dạy nói riêng đã tạo điều kiện ... ?$$)08L_AP!=)>b6$UU/>=m1UG`$1-yBacillusanthracis, Bacillus cereusGBacillus subtilis, Bacillus coagulans1H0H)>$4L,„0HD)>!=)>$10kL1/1781H00I)>1H`/$&'/!4%D11D8}>)*.)%'-I!LG%D%D_)-.*H1+>)*.=$G08L/H3H-I$=0!)*.01L!LG0k1:00HIL1,w"("w*.0-89$!)L!4%DG0$&1:7$-&1%...
 • 35
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp hóa hữu cơ trong đề thi đại họccác hợp chất hữu cơ trong nước thảiamino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tửtổng hợp chất hữu cơthực vật tổng hợp chất hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ