1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Thủ tục hành chính >

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ vì lý do bị Đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn pot

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ do bị Đoàn luật xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của Đoàn pot

... của một Đoàn luật sư. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp đã bị thu hồi Chứng chỉ do bị Đoàn luật xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của ... định cấp Chứng chỉ hành nghề luật trước đây; 9. Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật do bị Đoàn luật xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của Đoàn; ... sư, người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật được xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề; Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề luật nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật cho Ban...
 • 6
 • 565
 • 0
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư pdf

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp bị xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của Đoàn luật pdf

... kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của Đoàn luật sư. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp bị xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật ... Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật của Đoàn luật sư; 2. Quyết định xử kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật của Đoàn luật sư; ... định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật Việt Nam thu hồi Thẻ luật của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật có trách nhiệm thu lại Chứng...
 • 4
 • 573
 • 2
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật docx

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp bị kết án và bản án có hiệu lực pháp luật docx

... thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 4. Quyết định thu hồi thẻ Liên đoàn luật Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu ... chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật Việt Nam thu hồi Thẻ luật của người bị thu hồi ... 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề Ban chủ nhiệm đoàn luật có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ...
 • 4
 • 464
 • 1
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư pdf

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật pdf

... chủ nhiệm đoàn luật có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp bị tước quyền ... nghề luật sư. 4. Quyết định thu hồi thẻ Liên đoàn luật Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề ... thu hồi chứng chỉ hành nghề Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật và gửi quyết định thu hồi cho người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật , Đoàn...
 • 5
 • 542
 • 1
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không có bằng cử nhân luật hoặc bằng cử nhân luật là giả mạo ppsx

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp không có bằng cử nhân luật hoặc bằng cử nhân luật là giả mạo ppsx

... nhiệm đoàn luật có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp không có bằng cử ... đoàn luật Việt Nam thu hồi Thẻ luật của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật có trách nhiệm thu lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, Thẻ luật của người ... nghề luật sư. 4. Quyết định thu hồi thẻ Liên đoàn luật Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề...
 • 4
 • 531
 • 1
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn thường trú tại Việt Nam pot

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp không còn thường trú tại Việt Nam pot

... Liên đoàn luật Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu lại chứng chỉ hành nghề Ban chủ nhiệm đoàn luật có trách nhiệm thu ... người có chứng chỉ hành nghề luật không còn thường trú tại Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp ... chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật Việt Nam thu hồi Thẻ luật của người bị thu hồi...
 • 4
 • 480
 • 2
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn đủ phẩm chất đạo đức hoặc không trung thành với Tổ quốc, không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ppt

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp không còn đủ phẩm chất đạo đức hoặc không trung thành với Tổ quốc, không tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ppt

... lại chứng chỉ hành nghề Ban chủ nhiệm đoàn luật có trách nhiệm thu lại chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong ... việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật 4. Quyết định thu hồi thẻ Liên đoàn luật Việt Nam ra quyết định thu hồi thẻ luật của người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. 5. Thu ... chỉ hành nghề luật và gửi quyết định thu hồi cho người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật , Đoàn luật nơi người đó là thành viên, Liên đoàn luật Việt Nam, các cơ quan tiến hành tố...
 • 4
 • 576
 • 1
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp không còn đủ sức khỏe để hành nghề doc

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật trong trường hợp không còn đủ sức khỏe để hành nghề doc

... định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn luật Việt Nam thu hồi Thẻ luật của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật có trách nhiệm thu lại Chứng ... kể từ ngày ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đăng báo Pháp luật Việt Nam trong ba số liên tiếp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; trong thời hạn 7 ngày làm ... nghề luật Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề Đoàn luật sư, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện người có chứng chỉ hành nghề luật...
 • 4
 • 552
 • 1
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh ppt

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh ppt

... lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu do. Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề ... cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: - Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong ... họ, tên) Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật...
 • 5
 • 567
 • 0
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh doc

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh doc

... cấp hoặc Sở Y tế cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm ... để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu do. Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị Cách thức thực ... cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi. 1 Địa danh 2 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. 4 Văn bằng chuyên...
 • 6
 • 421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sưthủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghềthu hồi chứng chỉ hành nghề dượcthu hồi chứng chỉ hành nghềcác trường hợp bị xử lý kỷ luậtthủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề luật sưthủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sưthủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sưgiấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sưkinh nghiệm thi chứng chỉ hành nghề luật sưmẫu chứng chỉ hành nghề luật sưlệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sưmẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sưcấp chứng chỉ hành nghề luật sưchứng chỉ hành nghề luật sưNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP