1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 6 pdf

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 6 pdf

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 6 pdf

... âënh e’ theo (6 - 17) räưi kiãøm tra theo (6 - 15): Ne’ ≤ RaFa (h0-a’). Nãúu x > α0h0 : Lãûch tám bẹ. Tênh lải x theo (6- 24) hồûc (6- 25), tênh e theo (6 - 8), e’ theo (6 - 23). Räưi ... thỉåìng Ra= Ra’ thç (6- 9) tråí thnh: N=Rnb.x Suy ra x = NRbn (6 - 18) Nãúu: 2a’ ≤ x ≤ α0h0 tỉì (6- 10): Fa= Fa’ = )a'(h'R)5.0hN.(e0a0−+−x (6 - 19) Nãúu: x < ... 1Chỉång 6 η = 11NNth− (6 - 4) Trong âọ Ndh: Lỉûc dc tåïi hản ca cáúu kiãûn xạc âënh theo cäng thỉïc thỉûc nghiãûm: Ndh= 6. 4lSkEJ EJ2dhbb aa+⎛⎝⎜⎞⎠⎟ (6 - 5) Ja...
 • 7
 • 473
 • 0
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 7 pdf

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 7 pdf

... kióỷn chởu uọỳn). Vaỡ nóỳu thoớa maợn õióửu kióỷn: Q k1Rkb.h0 - 0,2N (7 - 13) k1 = 0 ,6 Cỏỳu kióỷn daỷng thanh. k1 = 0,8 Cỏỳu kióỷn daỷng baớn. Thỗ khọng phaới tờnh toaùn theo lổỷc ... uọỳn. KHOA XY DặNG DN DUNG & CNG NGHIP 3Chỉång 7 CÁÚU KIÃÛN CHËU KẸO. 1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Cáúu kiãûn chëu kẹo thỉåìng gàûp åí cạc thanh dn chëu kẹo, thanh treo v thanh càng ca vm ... nhỉ cáúu kiãûn chëu ún. Cáúu kiãûn âỉåüc cáúu tảo nhỉ cáúu kiãûn chëu ún. MNN 2. TÍNH TỐN CẤU KIỆN CHỊU KÉO TRUNG TÂM Så âäư ỉïng sút: Bã täng bë nỉït, trãn tiãút diãûn ton bäü lỉûc kẹo...
 • 3
 • 489
 • 0
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 1 ppsx

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 1 ppsx

... Chỉång 1 2.3. Phân loại theo trạng thái ứng suất: a. tơng cốt thép thường: Khi chãú tảo cáúu kiãûn, cäút thẹp åí trảng thại khäng cọ ỉïng sút. Ngoi cạc ... sút do co ngọt v nhiãût âäü, trong BT v cäút thẹp chè xút hiãûn ỉïng sút khi cọ ti trng. b. tơng cốt thép ứng lực trước: Khi chãú tảo cáúu kiãûn, cäút thẹp ban âáưu âỉåüc kẹo càng, liãn kãút ... CÄNG NGHIÃÛP 3Chỉång 1 2. PHÂN LOẠI BTCT: 2.1. Phân loại theo phương pháp chế tạo : a. tơng cốt thép tồn khối (BTCT đổ tại chỗ): BTCT ton khäúi khi thi cäng ngỉåìi ta tiãún hnh ghẹp vạn...
 • 4
 • 464
 • 2
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 2 ppsx

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 2 ppsx

... 14 6 3.8005.000 6. 0009.0002.2003.0004.000 6. 000 6- 40 10-40 6- 40 10-32 CI CII CIII CIV Cọ nỉåïc âàût tãn thẹp theo giåïi hản chy hồûc âàût theo giåïi hản bãưn, v.v 3. BÊ TƠNG CỐT ... âäü cao. 2.4. Các loại thép: Theo TCVN 165 1-75: CI, CII, CIII, CIV. Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 36, 40 mm. Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, ... säú phủ thüc bãư màût cäút thẹp: thẹp cọ gåì m=2÷3,5; thẹp trån m=3 ,6 6. 3.2. Ảnh hưởng của cốt thép đến co ngót và từ biến của tơng: a Ảnh hưởng đến co ngót: Do sỉû dênh kãút giỉỵa bã täng...
 • 10
 • 585
 • 2
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 3 ppsx

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 3 ppsx

... cáúu v tiãút kiãûm váût liãûu, ph håüp våïi âiãưu kiãûn thi cäng. 1. NGUN LÝ TÍNH TỐN KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP Khi Kãút cáúu BTCT ra âåìi thç män Sỉïc Bãưn Váût Liãûu â phạt triãøn tỉång âäúi ... Khung cốt hàn: 2. Lỉåïi cäút thẹp : Cọ thãø büc hồûc hn lỉåïi phàóng hồûc cün nhỉng âm bo mäùi cün G ≤ 500 kg âãø ph håüp cáưn cáøu thiãúu nhi khi thi cäng. 3.2. Cốt chịu lực và cốt cấu ... 95% v våïi dảng phán phäúi chøn, ta cọ s=1 .64 , våïi BT nàûng v cháút lỉåüng thi cäng trung bçnh v=0.135. Cỉåìng âäü tiãu chøn ca BT: Rtc = Rtb(1-1 ,64 .0.135) ≈ 0.78Rtb. (3 - 11) c. Cường...
 • 9
 • 575
 • 0
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 4 ppt

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 4 ppt

... thãø vỉåüt quạ trë säú εch. Ea ≈ 360 0÷4000 KG/cm2. Qui âënh láúy Ra’= Ra nãúu Ra ≤ 360 0 KG/cm2. Ra’= 360 0 KG/cm2 nãúu Ra ≤ 360 0 KG/cm2.) c) Cäng thỉïc cå bn: KHOA ... cäút dc ún lãn våïi gọc nghiãng α: α - 450 khi h ≤ 800. - 60 0 khi h > 800. - 300 khi dáưm tháúp v bn. d. Cốt dọc cấu tạo: Cäút dc phủ Cäút giạKhi dáưm cọ chiãưu cao låïn h ... cáưn thiẹt cọ thãø dng âãø tênh toạn (M låïn). 5.4 Tính tốn cốt đai khi khơng dùng cốt xiên: a. Điều kiện cường độ khi khơng dùng cốt xiên: Khi khäng dng cäút xiãn, âiãưu kiãûn (4-41) tråí...
 • 20
 • 589
 • 3
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 5 pps

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 5 pps

... (d ≥ 6) nãn dng cạc lỉåïi thẹp riãng, åí gäúi âàût phêa trãn, åí nhëp âàût phêa dỉåïi. Nãúu dng lỉåïi büc tỉì cạc thanh råìi: 1 /6. l 1/4.l 1/4.l lll lll 1/8.l1 /6. l 1 /6. l 1 /6. l1 /6. l α.l ... nhëp Cäüt 3.1 Sơ đồ kết cấu: Sn gäưm bn sn v hãû sỉåìn âục liãưn khäúi, Tè lãû cạc cảnh ca ä bn 12ll≤ 2 (thỉåìng láúy 1-1.5), kêch thỉåïc cạc cảnh l1, l2 = 4 - 6m. Chiãưu dy bn hb ... gäúi. Lỉåüng thẹp ny ≥ 1/3 lỉåüng thẹp chëu lỉûc v ≥ 5 6/ 1m di, âỉåüc kẹo di qua mẹp gäúi ≥ 1/4 nhëp bn. d Bố trí cốt thép dầm: 1 /6. lThanh näúiLỉåïi thẹp Chëu lỉûc Khung hnåí nhëp...
 • 11
 • 537
 • 2
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 8 potx

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 8 potx

... phảm vi: m0 ≤ mâ ≤ 3m0 (8 - 5) Våïi m0 ≤ 12422++⎛⎝⎜⎞⎠⎟+ (vbhbhbb). (8 - 6) KHOA XÁY DỈÛNG DÁN DỦNG & CÄNG NGHIÃÛP 2Chỉång 8 - Så bäü bäú trê cäút dc, cäút âai. ... kiãûn bë phạ trãn TD vãnh (TD khäng gian) gäưm 3 phêa chëu kẹo v 1 phêa chëu nẹn. 2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO: Trong cáúu kiãûn chëu xồõn, cäút thẹp cọ tạc dủng: chëu Mä men ún, lỉûc càõt v mä men ... 30dTrong cáúu kiãûn cọ TD chỉỵ T. I cáưn bäú trê âai thnh vng kên trong sỉåìn v cạnh. 3. TÍNH CẤU KIỆN CĨ TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT: 3.1. Đại cương và điều kiện hạn chế: Trong cáúu kiãûn chëu ún...
 • 4
 • 305
 • 0
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 9 ppt

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 9 ppt

... phảm). Thê dủ: - Dáưm cáưu trủc chảy âiãûn. [f] = (1 /60 0) L - Sn cọ tráưn phàóng, cáúu kiãûn ca mại. Khi Nhëp L ≤ 6m. [f] = (1/200) L. 6m < L ≤ 7,5m [f] = 3cm. L > 7,5m [f] = (1/250).L. ... NGHIÃÛP 4Chỉång 9 TÊNH TOẠN CÁÚU KIÃÛN BTCT THEO TRẢNG THẠI GIÅÏI HẢN THỈÏ II. 1. TÍNH ĐỘ VÕNG CẤU KIỆN CHỊU UỐN 1.1. Khái niệm chung: Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu ún khi chëu tạc dủng ca ti ... (pxi) (9 - 4) σa = ψa.σa Våïi ψa ≤ 1. (9 - 5) Trong âọ: - ψb: Hãû säú xẹt âãún sỉû ún dảng khäng âäưng âãưu ca thåï BT chëu nẹn ngoi cng dc theo âoản dáưm âang xẹt (våïi BT nàûng...
 • 9
 • 455
 • 0
bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 10 doc

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 10 doc

... gim khi ngoải lỉûc tạc dủng Càng trỉåïc 0 .65 0.75 Càng sau 0.55 0 .65 4.2. Sự tổn hao ứng suất trong cốt thép ƯLT: a. Do tính chùng ứng suất của cốt thép (σch): - Hiãûn tỉåüng chng ỉïng ... chàût nhåì chäút hçnh cän v vng kẻp. d 4d 3d 2.5d d 10 4d d 6d 72 3 6 541ÄÚng d=35-50 δ=3 - 4mm 200 87412 3 56 41.5d+2d1+3mm2d÷20ddd2 ≥ 5 ≥ 2d d d1 ... 10 Thẹp bãûn 7 såüi d=15 1.25 25 Såüi thẹp cọ gåì d=5 1.8 40 12 1.4 25 4 1.8 50 9 1 .6 30 3 1.8 60 7.5; 6; 4.5 1.8 40 - PP càng sau: Nháút thiãút phi dng cạc loải neo âàûc biãût. ỈÏng sút...
 • 12
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thépthiết kế môn học kết cấu bê tông cốt thépbai giang dien tu ket cau be tong cot thepđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế một dầm cho cầu đường ôtô nhịp giản đơn bằng btct thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trướcđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 1thuyết minh tính toán đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép sàn suờn btct tđồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép thiết kế dầm chữ t chịu uốn thuần túykết cấu bê tông cốt thép chương 2bài giảng môn kết cấu bê tông cốt thépbài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 2bài tập lớn môn kết cấu bê tông cốt thépbài tập môn kết cấu bê tông cốt thép 1bai giang ve ket cau be tong cot thepNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ