NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO THỰC PHẨM TRONG TIÊU DÙNG RAU QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHẬN THỨC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO THỰC PHẨM TRONG TIÊU DÙNG RAU QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ NỘI

NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DÂN VEN ĐÔ NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO THỰC PHẨM TRONG TIÊU DÙNG RAU QUẢ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỊ TRẤN TRÂU QUỲ, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... Thị Thanh Mai, trường Đại học Nông nghiệp Nội, 2013, Rủi ro thuốc bảo vệ thực vật ứng xử của người tiêu dùng nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau: Nghiên cứu ... liệu của năm 2011 đến 2013 Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ bàn luận về rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng rau quả của người dân tại địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Nội mà ... giúp người dân tiếp cận dễ dànghơn với các kiến thức về rủi ro ứng xử nhằm giảm thiểu rủi ro thực phẩm trong tiêu dùng rau quả.49Điều này được phát hiện ra trong việc nhận thức các rủi ro...
 • 122
 • 669
 • 2

Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật đến nhận thức ứng xử của người sử dụng thuốc trong sản xuất rau

Đánh giá tác động của chương trình giảm thiểu rủi ro thuốc bảo vệ thực vật đến nhận thức và ứng xử của người sử dụng thuốc trong sản xuất rau
... NGUYỄN THỊ SAN ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢM THIỂU RỦI RO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ðẾN NHẬN THỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG THUỐC TRONG SẢN XUẤT RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HÀ ... dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau trường hợp nghiên cứu tại Nội Thái Bình. Tại Nội nghiên cứu tại 2 xã ðặng Xá Lệ Chi huyện Gia Lâm, nghiên cứu trên cây rau bắp cải trên cánh ñồng ... 21 2.3.1 Khái niệm về nhận thức ứng xử 21 2.3.2 Nhận thức ứng xử của người sử dụng thuốc BVTV 22 2.4 Tác ñộng của Chương trình PRR ñến nhận thức ứng xử của người sử dụng thuốc BVTV...
 • 158
 • 1,680
 • 7

Báo cáo " Nhận thức của người dân ven đô về nghề nghiệp việc làm " doc

Báo cáo
... cua ngudi dan ven dd trong qui trinh dd thi hoa. -• Chu thich Sd lieu trong bai viei nay dugc lay tu de tai cap Bd: "Nhiing bien ddi ca bdn ve mat tdm ly ciia cU ddn vung ven dd dd dugc ... cua ngudi dan vung ven dd. Trong bii vidt nay, chung tdi xin lam rd mdt sd van dd lien quan den nhan thuc cua ngudi dan ven dd ve nghd nghiep va co hdi tim kidm viec lam trong qua trinh dd ... kidm viec trong giai doan hien nay cd ve dugc nhieu ngudi din ddng tinh ho'n (bicu dd 1). 26 TAP CHI TAMLy HOC, Sdl (130). 1-2010 Bieu dd 2: Nhdn thifc cua ngifcn ddn ven dd ve...
 • 5
 • 569
 • 0

Slide thực trạng đời sống, lao động việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường kim long, thành phố huế

Slide thực trạng đời sống, lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường kim long, thành phố huế
... gianKhông gian Thời gianThời gianTập trung chủ yếu vào tổ 20 phường Kim Long,  thành phố Huế.Tập trung nghiên cứu thực trạng đến năm 2013 Đời sống, lao động việc làm của người dân vạn ... CỨUwww.tuanviet-trading.com.vn Cơ sở lý luận thực tiễn về lao động, việc làm. Thực trạng về đời sống, việc làm thu nhập của người dân vạn đò, phường Kim Long, thành phố Huế Giải pháp sử dụng lao động tạo việc ... 2013)Cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô các bạn!Sinh viên thực hiệnPhạm Thị LiễuK43B KHĐT-Tổng chi tiêu bình quân 23,932 triệu trên một hộ. Trong đó hầu hết là chi tiêu cho lương thực thực phẩm đầu tư cho sản xuất, kinh...
 • 39
 • 599
 • 2

Báo cáo khoa học: Canh tác nương rẫy vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An potx

Báo cáo khoa học: Canh tác nương rẫy và vấn đề an ninh lương thực của các dân tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An potx
... các chuyên gia về dân tộc học, y tế cộng đồng, thống kê, kinh tế nông nghiệp đợc thành lập để thực hiện nghiên cứu tổng thể, trong đó có nghiên cứu này. Nghiên cứu đợc tiến hành tại bản Piêng ... tộc miền núi: trường hợp nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Canh tác nơng rẫy vấn đề an ninh lơng thực không nhiều. Ngô thờng đợc gieo trong tháng 5 thu hoạch trong tháng 8 đầu ... Lê Mạnh Giang (1996). Xói mòn trong canh tác nơng rẫy, trờng hợp nghiên cứu ở Đà Bắc, Hoà Bình. Trong: Trần Đức Viên, Phạm Chí Thành (chủ biên). Nông nghiệp trên đất dốc- thách thức tiềm...
 • 12
 • 495
 • 0

Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG QUỸ ĐẤT LÚA DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2000 – 2010: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI 3 XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo
... 2. MÔ TẢ VÙNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này được thực hiện tại các xã Phú An, Phú Mỹ Thị trấn Thuận An với tổng diện tích của các xã trong vùng nghiên cứu là 3.994,80 ha; trong đó đất nông ... Tre tại các thời điểm khác nhau trong tương lai. [5] Đối với cấp xã, có các nghiên cứu về ứng phó kinh nghiệm của người dân (Võ Chí Tiến nnk; 2011) [4], lồng ghép rủi ro (Nguyễn Văn Thành ... lĩnh vực đời sống của con người; trong đó sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu nhiều rủi ro rất do đặc thù của phương thức tư liệu sản xuất. Một nghiên cứu (Lê Anh Tuấn;...
 • 9
 • 848
 • 9

“Xây dựng mô hình xác định mức phí đóng góp của cộng đồng dân cư trực tiếp hưởng lợi từ việc cải thiệnmôi trường sông Tô Lịch giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu Ngân sách Nhà (Trường hợp nghiên cứu mẫu: Dự án cải tạo sông Tô Lịch).

 “Xây dựng mô hình xác định mức phí đóng góp của cộng đồng dân cư trực tiếp hưởng lợi từ việc cải thiệnmôi trường sông Tô Lịch giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu Ngân sách Nhà (Trường hợp nghiên cứu mẫu: Dự án cải tạo sông Tô Lịch).
... nớc Dự án cải tạo hệ thống thoát nớc2.1. Hiện trạng ô nhiễm nớc ở nội 2.1.1.Tình trạng ô nhiễm môi trờng nớc Nội Thành phố Nội nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, cách biển Đông ... viện Giao thông, Nhà máy giầy Thợng Đình, Nhà máy cao su Sao Vàng, Nhà máy Lever Haso, Nhà máy bóng đèn, Nhà máy bia Nội, Nhà máy Trung Kinh, Nhà máy nhựa Đại Kim, Nhà máy Sơn tổng hợp. ... dân theo nguyên tắc ngời hởng lợi phải trả tiền.Địa bàn nghiên cứu: Sự ô nhiễm của sông Tô Lịch có ảnh hởng rất lớn đến đời sống sản xuất của toàn thành phố Nội, đặc biệt là các khu dân...
 • 56
 • 608
 • 0

Ứng dụng ảnh viễn thám hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn thị trấn trâu quỳ, huyện gia lâm, thành phố nội giai đoạn 2005 2010

Ứng dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định biến động đất đai trên địa bàn thị trấn trâu quỳ, huyện gia lâm, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... tài chỉ tập trung nghiên cứu biến ñộng ñất ñai trên ñịa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Nội. 3.3 Nội dung nghiên cứu - Xây dựng khóa giải ñoán ảnh - Thành lập bản ñồ hiện ... tượng ảnh nghiên cứu Chọn hai ảnh Quickbird có ñộ phân giải 0,61m chụp năm 2005 2010 trên ñịa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Nội ñể phục vụ cho kết quả nghiên cứu. Trường ... ñất ñai trên ñịa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Nội năm 2005 năm 2010 với ñộ phân giải 0,61m. 3.2 ðịa ñiểm nghiên cứu Do hạn chế về mặt thời gian kinh nghiệm nên ñề...
 • 93
 • 1,041
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng xử của người dân trong xây dựng và quản lý hệ thống đường giao thông liên thônvăn hóa giao tiếp và ứng xử của người việttiểu luận nghiên cứu thị trường khảo sát mức độ nhận biết và lựa chọn của người dân tp hcm đến với món ăn phú yênslide thực trạng đời sống lao động và việc làm của người dân vạn đò sau khi định cư lên bờ ở phường kim long thành phố huếứng xử của người dânchất lượng mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp nghiên cứu tại việt nammô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking nghiên cứu tại thị trường việt namcâu 87 đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro nhưng điều này có đúng trong trường hợp nhà đầu tư nhỏ lẻ hay không giải thích và cho ví dụ minh họa3hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triểnviệt namtìm hiểu về nhận thức thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạtnhận thức và hành vi của người dân về phòngchống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng trước vàsau truyền thôngnhận thức và hành vi của người dân về phòng chống tai nạnthương tích tại cộng đồng trước và sau truyền thôngnhận thức và hành vi của người dân về sơ cấp cứu tại cộng đồngtrước và sau truyền thôngthói quen và cách ứng xử của người nhậtthực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và thu nhập của người dân vùng đồng bằng sông cửu longNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015