Quyết Định Số: 34/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN potx

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
... nguyên Môi trường, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế phối hợp trong quản nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng .Điều 2. Quy t định ... tháng năm 2012 Dự thảo lần 1 QUY T ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNGCăn cứ Luật ... hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.2. Đối tượng áp dụng: Các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện khoản 1 điều này.Điều 2. Nguyên tắc phối hợp Việc phối hợp phải dựa trên cơ...
 • 7
 • 1,430
 • 2

Quy chế phói hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin Truyền thông,

Quy chế phói hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông,
... Nhà báo tỉnh - quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin Truyền thông, các quan chủ quản báo chí các quan báo chí trên địa bàn tỉnh. - Nội dung: tham mưu xây dựng ... phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND; các quan chủ quản báo chí; các quan xuất bản Bản tin.- Địa điểm tổ chức: Luân phiên giữa quan quản nhà nước quan ... chí của tỉnh. - Địa điểm tổ chức: Luân phiên giữa các quan quản nhà nước về báo chí, các quan báo chí, các quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền.- Nội dung:+ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ...
 • 6
 • 2,960
 • 14

Quy chế phối hợp giữa ban quảncác khu công nghiệp bắc ninh với cục thống kê trong quảnnhà nước về công tác thống kê

Quy chế phối hợp giữa ban quản lí các khu công nghiệp bắc ninh với cục thống kê trong quản lí nhà nước về công tác thống kê
... cứ Quy chế phối hợp quản Nhà nước đối với các Khu công nghiệp Bắc Ninh ban hành kèm theo Quy t định số 127/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Ban quản các Khu công nghiệp ... phúc Số: /BQL-CTK Bắc Ninh, ngày tháng năm 2007 QUY CHẾ PHỐI HỢPGIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KCN BẮC NINH - ... Quy chế phối hợp giữa Ban quản các KCN Bắc Ninh với Cục Thống kê trong quản Nhà nước về công tác thống kê đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh .- Giao cho phòng Quản doanh nghiệp...
 • 3
 • 2,946
 • 10

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh. doc

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh. doc
... QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH VỚI CỤC THUẾ BẮC NINH Về công tác quản Nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh ... hình chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật về thuế; - Các thông tin khác theo đề nghị của Ban quản lý. Điều 9: Tổ chức thực hiện - Trên sở các quy định trên, Ban quản Cục thuế ... vụ tài chính đối với Nhà nước Ban quản có trách nhiệm hướng dẫn cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp về trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước tại Cục...
 • 6
 • 934
 • 2

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
... TRÌNHVề ban hành Quy t định về Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quản quy ... trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy t định về Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, ... bộ hiệu quả. Do vậy, việc sớm ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quản lý...
 • 3
 • 2,771
 • 7

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện
... trường các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học Nghị định ... Điều 2. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Tổng ... học” chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Các thành viên Ban chỉ đạo;- Lưu: VT, TCCB.TRƯỞNG BAN (Đã ký)Đã kýPhạm Khôi...
 • 2
 • 711
 • 0

Quy chế phối hợp giữa chính quyền công đoàn sở

Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn cơ sở
... QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH QUY N VÀ CÔNG ĐOÀNCƠ SỞ- Căn cứ công văn số 618/CV-LT ngày 25/6/2003 của Sở GD – ĐT Công đoànGiáo dục tỉnh Lâm Đồng quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa ... thực hiện nghĩavụ của nhà giáo lao động, xây dựng đơn vị CĐCS trong sạch vững mạnh .2. Quan hệ công tác giữa chính quy n công đoàn là quan hệ hợp tác, tôn trọng quy n độc lập của mỗi ... phối hợp công tác hàng năm như sau :I. Những quy định chung .1. Mối quan hệ giữa chính quy n công đoàn dựa trên sở : Công đoàn là tổchức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công...
 • 2
 • 2,915
 • 9

Quy chế phối hợp giữa BGH & BCH công đoàn

Quy chế phối hợp giữa BGH & BCH công đoàn
... quan hệ công tác giữa chính quy n công đoàn dựa trên sở: công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân người lao động, cùng với chính quy n chăm lo, bảo vệ quy n ... 2010QUI CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁCGIỮA CHÍNH QUY N VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PTCS VŨ MUỘNNhiệm kỳ 2010 – 2013Căn cứ luật Công đoàn nghị định 133 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Công ... nạn, hoặc trong các trường hợp hiếu, hỉ…- Công đoàn có quy n giám sát, kiểm tra hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật sử dụng lao động; các chế độ chính...
 • 3
 • 1,029
 • 1

Quy chế phối hợp giữa công đoàn nhà trường

Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường
... công văn số 628/CV-LT ngày 25/6/2003 của Sở Công Đoàn giáodục tỉnh Lâm Đồng qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quy n Công đoàn cùng cấp trong ngành giáo dục tỉnh ... nhiệm phối hợp giải quy t kịp thời các kiến nghị của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.Điều 8 : Nhà trường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Công đoànđẩy mạnh các hoạt ... là chính phủ về mối quan hệ công tác giữa chính phủ Liên đoàn lao động Việt Nam. Căn cứ quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường được ban hành kèm theo quy t định số 04/2000/QĐ...
 • 5
 • 981
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thẩm quyền ban hành quy chế phối hợpquy chế phối hợp giữa các phòng banquy chế phối hợp giữa các cơ quanquy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trườngquy che phoi hop giua cong doan và chinh quyen trong chi cuc thuemẫu quy chế phối hợp giữaquy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên mônbiện pháp 2 xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan để thực hiện công tác bổ nhiệm luân chuyển bãi miễn cán bộ quản lýđịnh về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo quyết định số 16 2008 qđ bgdđt ngày 16 tháng 4 năm2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạoquyết định phê duyệt quy chế phối hợpquyết định sửa đổi bổ sung quy chếquyết định sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộthức ăn quyết định số phận bạn pdfquy chế phối hợp số 3012qcphtchqtccsmẫu quyết định thành lập ban quản lý xây dựngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)