1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kĩ thuật Viễn thông >

Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

... loại bơm 1.1. Phân loại bơm Theo nguyên lý hoạt động bơm chia làm hai nhóm chính sau đây: - Bơm thể tích - Bơm động lực1.2. Các thông số chính của bơm 1.2. Các thông số chính của bơm  ... vào bơm Pck = 0,4 at - Áp suất dư ra khỏi bơm Pd = 4 at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 - Lưu chất là nước có ρ = 1000 kg/m3 - Bỏ ... động (Hình 6. 3)3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt)3.1. 3. Phương trình bản của bơm ly tâm (tt) Ý nghĩa vật lý các số hạng - (a): Là sự biến thiên áp suất...
 • 42
 • 1,775
 • 4
Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

... GỌI MÁY LY TÂMIII) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay) III.2) Máy ly tâm treo III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất của máy ... mở máy : NM= NR + N1 + N2 ; kW• Công suất nhập liệu : Nnl= Nh + N1 + N2 ; kW• Công suất tháo bã : Ntb= Nb + N1 + N2 ; kWIV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC III.4) Máy ... III.4) Máy ly tâm tháo bã bằng piston I) KHÁI NIỆM IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao...
 • 20
 • 1,142
 • 7
Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

... II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo và nguyên lý máy nén một cấp VI) MÁY THỔI: Vậy công tiêu hao trong quá trình là : V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN ... PISTON: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: Chương 8MÁY NÉNI) KHÁI NIỆM:I.1) Các thông số chính :•Tỉ số nén, kí hiệu :Ɛ•Năng suất, ký hiệu Q:I.2) Phương trình trạng thái ... ký hiệu Q:I.2) Phương trình trạng thái khí:I.3) Sự trao đổi năng lượng trong quá trình nén: III) MÁY NÉN PISTON 2 CẤP – NHIỀU CẤP: ...
 • 20
 • 555
 • 2
Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

... ZGC$G071*&,-Ugε=λ+P%&.Q-"R%&+P%&.Q-"R%&<$K#1LM =Dấu (-) có ý nghĩa là sự ma sát của các dòng nguyên tố sẽ giảm dần ... $+Zkj4S3)lgh Z* -3 )lmn&\ $-1 K3o1GpG - q\Kop*'JTCjJ -3 r-Gs+Tt'JT/h4Tq'uZvrwĐặc ... suất+ !, - ./'#0%&1%& 2%+ !, - ./'#0%&1%& 2%345%67" -8 "'1.9:1%& 2%345%67" -8 "'1.9:1%&...
 • 26
 • 857
 • 6
Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01 ... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01 11(1ϕ−ϕ=I012@7<Gϕ - S/H11R((0 ρΨ=I012*+ ,- ./ - 0$,;<"=6><4$'$?@A"B*BC$D&7$D&7*+E1@AF"+GH* ... //012&)H&)Hbc&[<d*•c,d*(,4IJ4 - K4,4IJ4 - K4]!75Ke"'$'*F57"7"#&"7"fL/g(@'Fd"8(]!*Ke[<dF"B#h(3BKe,d*F:K7&+Z'6aY4\iT7*B5$j!?kkL&)H&)C&8I@/9AM467&894,45&.:;]$D&*"77:**GE - IE1HI387:Gℓ)IJ$'GHI^$U*9**G_HIJ8*[:**'4%`*$'"7`<7 - =>& - ,- & ?- @AB$%&4>+,4C4+T$$UI(LP//VL&&ρ=kW;.1000H.Q.g.=NkkkkWXJ=<4KY&$U*9:&F+ZK:7?T$8[&7&+;\$UkW;H.Q.g=NO2HW1+2&.3+45&.3,454,6&7*8"'*9*+:4,NOPNOP!"#$%&N*C?"!'#$()$%&!131@#?!"!'#$()#131NK"7O+>4,GPQ-MHC?RR01...
 • 10
 • 496
 • 2
Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

... 5):Bài giải( )( )( )( )423332r310.18,1=1010.10001000265910.9,0=g.d=Ar - - - μρ - Ở đây nước ở 200C là: µ = 1cP và ρ = 1000 kg/m3Tìm trên giản đồ hình (H9.2) ... giá bằng chuẩn số đồng dạng Reynolds (của hạt)υ=µρ=vdvdReCHƯƠNG 9: TRẠNG THÁI TẦNG SÔI KHỐI HẠTCHƯƠNG 9: TRẠNG THÁI TẦNG SÔI KHỐI HẠT1. CHẾ ĐỘ CHẢY1. CHẾ ĐỘ ... đạt độ xốp ε = 0,5 biết khối lượng riêng không khí ρk = 0,8kg/m3 và độ nhớt 1,5.10 -5 Pa.S ?• Tính hệ số tầng sôi? Bài giải bài tập 3 (tt)Bài 1. Hạt thạch anh hình...
 • 29
 • 1,032
 • 6
Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

... lượng pha rắn x = 4%. Quá trình khuấy gián đoạn, năng suất G = 180 kg/mẻ. Tính:• Chiều cao bình khuấy Ht• Tính hk1 biết độ ngập 3/5 huyền phù• Tính công suất động biết Kd = 1,4 và ... v/phút, bình không gắn tấm ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3, độ nhớt động học υ = 2.10 -6 m2/s. Hãy xác định hai thông số phân bố vận tốc ψ1 và ψ2?2.2.Cánh khuấy chong ... bình4322khk10.4,9=102,0.2,2.4,1068=nd=Re - μρ⇒ chảy rối; vớisv2,260132n==• Đồng dạng hình học: 32,06,0dDGkD===• Từ bảng (13.8) cánh khuấy mái chèo với Rek > 5.104 ta có: A = 6,8 và m = -0 ,2 •...
 • 30
 • 4,515
 • 40
Các quá trình cơ học-Chương 16: sàng (ray) docx

Các quá trình học-Chương 16: sàng (ray) docx

... )FBBx-1Fx-1B=η•34,,*%,%% 5- - 4,,*60( ) ( ) ( )( ) ( )F.xFx-12Bx-DxD.xBx-1.Fx-Dx.Bx-Fx=B.ηAη=η7*,89: ;- 02WXA)BB=!Y - !=7814 ... )#@(3'3L<'<M>'>#%&G*(N"#%&G%(=#%&G*()#>(E4N)#<(E4Bx - DxBx - FxFD=Bx - DxFx - Dx=FB>%?% 5- !.N`12QS6P1"`121a ... /0•34516 - 7819:;•<416 - =78109:;•>416 - =78129:;•34?: - =781#@()781•<4?: - =781#@()A)B0•>4?: - =781#@()A)B2C516 - 781/!=781#@(0=#>(2...
 • 20
 • 672
 • 4
CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

... thứ phát: hiệp vận với sự khuếch tán Na+ từ ngoài vào Bơm Na+-K+ Ứng dụng? Bơm thủy lực: Nếu các bong bóng kích thước khác nhau? Các phế nang sẽ xẹp dần để giảm diện tích mặt ngoài (và ... (192 4-2 010)Tia lửa điện trong khối acrylic cha đẻ của hình học fractal 1.3.3. Các con đường vận chuyển:•Hai con đường: Tan trong lipidQua protein xuyên màng:kênh ionchất vận tải•Ba cách ... bàoThực bào Định luật Poiseuille:∆P = P1 - P2 = 8 Q η L / (πR4) = Q Rtđtrong đó:Q cường độ dòng chảy (m3/s)η hệ số nhớtR bán kính ốngL khoảng cách giữa hai điểm xétRtđ = 8 η L / (πR4)...
 • 84
 • 1,477
 • 14
Chương 5: Dinh dưỡng và các quá trình sinh học

Chương 5: Dinh dưỡng và các quá trình sinh học

... chu trình dinh dưỡng chủ yếu gồm: Carbon (Hình 5-1 ), Nitrogen (Hình 5-2 ); Phosphorus (Hình 5-3 ), chu trình Sulfur (Hình 5-4 ) 3.1 Chu trình carbon 3.1.1 Quá trình tổng hợp các hợp chất hữu ... thực hiện quá trình oxy hóa này kèm theo sự đồng hóa CO 2 xây dựng các hợp chất hữu của thể chúng, chúng là vi khuẩn hóa 72 3 4 +Dinh dưỡng và các quá trình sinh học CHƯƠNG 5 ... trong môi trường yếm khí với sự có mặt của các hydrat carbon sẽ xảy ra quá trình ngược lại với quá trình nitrate hóa đó là quá trình phản nitrate hóa. Quá trình này khử nitrate qua nitrite thành...
 • 52
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập các quá trình cơ họccác quá trình cơ họccac qua trinh co hoc trong thuc phamchuyên đề 1 các quá trình cơ học và cơ thể sốngcơ sở lý thuyết các quá trình hóa họccac qua trinh co ban cua nhiet dong hoccơ sở lý thuyết các quá trình hóa học vũ đăng độtài liệu bài tập hóa chương 4 hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học pptxchương 7 thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa họccơ sở lí thuyết các quá trình hóa học2 chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học cơ sở của nhiệt động học hóa họcbài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học vũ đăng độ đại học quốc gia hà nội 2010cơ chế qúa trình cơ họcquá trình cơ họccác quá trình hoá học trong đấtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ