1. Trang chủ >
 2. Lý luận chính trị >
 3. Kinh tế chính trị >

Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa

Chuyên đề nghiên cứu quá trình  hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển tư bản và ý nghĩa

Chuyên đề nghiên cứu quá trình hai phương pháp sản xuất giá trị thặng ý nghĩa của việc nghiên cứu sản xuất giá trị thặng dư, chu chuyển bản ý nghĩa

... 1. Quá trình SX giá trị thặng ? So sánh hai phương pháp SX giá trị thặng dư. Ý nghĩa của việc nghiên cứu ?1. Quá trình sản xuất giá trị thặng trong CNTB*/ Tính chất hai mặt của quá trình ... giữa 2 giai cấp sản sản. Mối quan hệ này mang tính chất đối kháng.2. So sánh hai phương pháp sản xuất GTTDa. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng */ Phương pháp sản xuất GTTD tuyệt ... hưởng đến tốc độ chu chuyển của bảnTuần hoàn của bản bao gồm quá trình sản xuất quá trình lưu thông, nên thời gian chu chuyển của bản cũng do thời gian sản xuất thời gian lưu...
 • 17
 • 3,203
 • 7
Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mark và ý nghĩa của việc nghiên cứu và thực hiện vấn đề lợi nhuận

Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mark ý nghĩa của việc nghiên cứu thực hiện vấn đề lợi nhuận

... tạo mọi vấn đề về lý luậnvà thực tiễn của nền sản xuất t bản chủ nghĩa. Lý luận về giá trị thặng d của Mark đã góp phần thức tỉnh sự nhận thức của giai cấp công nhân, giác ngộ cung cấp cho ... nguyên giá trị, cho dù sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội sự phát triển, tự điều chỉnh của chủ nghĩa t bản đang thắng thế. Sản xuất giá trị thặng d vẫn là quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa t bản, ... lực của nền kinh tế thị trờng 12II. Vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở Việt Nam 16Chơng III: Giá trị của học thuyết về lợi nhuận của Mark ý nghĩa của việc nghiên cứu và...
 • 26
 • 2,574
 • 8
vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này với việt nam

vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này với việt nam

... triển cao của chế độ xí nghiệp bản chủ nghĩa, là kết quả trực tiếp của quá trình tích tụ tập trung sản xuất qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa bản i sự tác động của các qui ... mới của chủ nghĩa bản ngày nay. Các công ty xuyên quốc gia cũng là sản phẩm của quá trình tích tụ tập trung bản sản xuất trong điều kiện quốc tế hóa, là hình thức vận động mới của ... trong thời kỳ bản tự do cạnh tranh. Song chỉ đến giai đoạn độc quyền của chủ nghĩa bản khi các tổ chức độc quyền quốc gia ra đời từ quá trình tích tụ sản xuất cùng với quá trình tích...
 • 15
 • 6,371
 • 29
LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN XIX VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN XIX Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

... đổi.VII. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN GIÁ TRỊ Giá trị là quy luật căn bản của sản xuất trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại phát huy ... hiện vật hoá trong hàng hoá. Giá trị giá trị sử dụng là hai thuộc tính cùng tồn tại thống nhất với nhau ở một hàng hoá. Quá trình thực hiện giá trị quá trình thực hiện giá trị sử ... thuyết giá trị của khoa kinh tế chính trị cổ điển, đối lập với lý luận giá trị của Ricacdo. Theo ông, sản xuất tạo ra giá trị hữu dụng (giá trị sử dụng), còn tính hữu dụng lại truyền giá trị...
 • 26
 • 2,936
 • 8
Luận văn: Cấu trúc vốn và ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn doc

Luận văn: Cấu trúc vốn ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn doc

... .7-h‰‰#‰‰‰#‰‰‰E h#‰‰‰*o+ S4-X‰‰#‰‰‰EY*o+Bảng 3.Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến EPS của hai công ty.(ĐVT:đồng)G:u G:{…+ugd$- ... k…(I-Xg.))k…(I-hg.)$3*1 *8*80c?  :) Ý nghĩa của điểm hòa vống*5*=F*-*,1.7,:7*>6:60CDK$L:*@#9w{W*8PIw{WK ... W.XVYXZTài chính doanh nghiệp GVHD: Nguyễn Hòa Nhânk Ae(I-.)$3*o+(j Ý nghĩagk 9A˜*8(I-e*o+(jSIA˜*8(I-e)/4=*$"w…Nw{W$"...
 • 19
 • 776
 • 0
LUẬN VĂN: LÝ THUYẾT CẠNH TRANH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU docx

LUẬN VĂN: LÝ THUYẾT CẠNH TRANH Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU docx

... lên giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị. Giá trị là quy luật của giá cả. Giá cả cũng là phương thức vận động của quy luật giá trị nghĩa là quy luật giá trị thông ... xung quanh giá trị của nó. Mac quan niệm đó là “ vẻ đẹp của quy luật giá trị “. Quy luật giá trị, với cách là quy luật cơ bản của sản xuất hàng hoá, đã tạo ra cho người mua người bán ... để quản lý có kế hoạch nền sản xuất “. Quy luật giá trị là trừu ng, Nó thể hiện sự vận động của giá cả mà giá cả hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của giá trị từ đó làm cho làm cho giá cả hàng...
 • 23
 • 828
 • 1
Giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa-ý nghĩa của việc nghiên cứu Công ty cổ phần và quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa-ý nghĩa của việc nghiên cứu Công ty cổ phần quá trình cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

... cao trình độ kỹ thuật, nâng cao trình độ quản lý, nâng cao trình độ sản xuất giảm thiểu chi phí sản xuất, tiến tới hơp lý tối đa quá trình sản xuất. Tuy nhiên, thờng chỉ có những nhà t bản ... có một cơ quan chịu trách nhiệm chính.II. giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hóa nghĩa của việc nghiên cứu công ty cổ phần quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nớc ở Việt ... phơng thức sản xuất mới đã gần kề. Công ty cổ phần là điểm quá độ tất nhiên để t bản lại chuyển thành sở hữu của những ngời sản xuất, không phải là sở hữu t nhân của những ngời sản xuất riêng...
 • 25
 • 1,189
 • 0
chuyên đề tư bản cho vay và địa tô tư bản, ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô tư bản đối với thực tiễn việt nam

chuyên đề bản cho vay địa tô bản, ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô bản đối với thực tiễn việt nam

... 2. Bản chất các hình thức địa tô TBCN ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu địa tô TBCN đối với việc quản lý đất đai của nước ta ? 1. Bản chất các hình thức địa tô bản chủ nghĩa a. Bản chất của ... kiện sản xuất thuận lợihơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởiđiều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất giá cả sản xuất cá biệt trênruộng đất tốt trung ... +<c&46Câu 1. TB cho vay lợi tức cho vay ? So sánh lợi tức cho vaytrong CNTB với lợi tức cho vay trước CNTB ?1. bản cho vay lợi tức cho vay...
 • 15
 • 3,851
 • 7
Trình bày sự tích lũy tư bản về mặt định tính và về mặt định lượng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

Trình bày sự tích lũy bản về mặt định tính về mặt định lượng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu

... xuất, tức là quá trình sản xuất tiếp diễn không ngừng.2. Thực chất của tích lũy t bản: Tích lũy t bản gắn liền với tái sản xuất mở rộng t bản chủ nghĩa. Tái sản xuất quá trình sản xuất đợc lặp ... hiện giá trị của hàng hoá diễn ra trôi chảy, không xét đến các hình thái mà t bản khoác vào bỏ ra trong quá trình tuần hoàn của t bản; C.Mác nghiên cứu tích lũy trong quá trình tái sản xuất, ... phần giá trị thặng d thành t bản bất biến phụ thêm t bản khả biến phụ thêm. Việc biến giá trị thặng d thành t bản gọi là tích lũy t bản. Nh vậy thực chất của tích lũy t bản là t bản hóa giá...
 • 23
 • 1,343
 • 2
Những thành tựu và hạn chế về lý luận giá trị của các nhà kinh tế tư bản cổ điển, ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này

Những thành tựu hạn chế về lý luận giá trị của các nhà kinh tế bản cổ điển, ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này

... tạo giá trị mới lao động chuyển giá trị trong hàng hoá, tức không đi sâu được vào vào bản chất cuối cùng của giá trị - lao động. Sự nghiên cứu của ông vân tập chung vào giá trị trao đổi ... Lý luận giá trị của WILLIAM PETTY 42. Lý luận thuần tuý của F.QUESNEY 64. Lý Luận giá trị của ĐAVID RICARDO 11III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 131. Thành tựu 132. Hạn chế 14PHẦN III 15 Ý NGHĨA CỦA VIỆC ... trừu ng lao động cụ thể, bởi vậy chưa thể chỉ rõ được nguồn gốc của giá trị. Ông vẫn lẫn lộn giữa giá trị giá trị trao đổi, giá trị giá trị sử dụng, do đó không nhất quán trong việc...
 • 20
 • 3,984
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: 1 đối tượng phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu triết học trong khoa học tự nhiênlý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp của p>a samuelsson và ý nghĩa của việc nghiên cứu lý thuyết nàyluận văn cấu trúc vốn và ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn docđối tượng và ý nghĩa của việc nghiên cứukhái niệm bản chất nhà nước và ý nghĩa của việc nghiên cứutính cấp thiết và ý nghĩa của việc nõng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhtrò của quản lý vlđ và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vlđ đối với các doanh nghiệpvai trò và ý nghĩa của việc xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh trong vấn đề chung nói riêng và công nghệ phần mềm nói chungnhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa của việc nâng cao hiêụ quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khái niệm các quan điểm và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệptrò và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệptrò và ý nghĩa của việc sử dụng kiến thức liên môn để gây hứng thú học tập cho học sinh thpt trong dạy học lịch sửmục đích và ý nghĩa của việc áp dụng tình huống có vấn đề trong dạy họccác nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpđề tài lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận đó trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp fileschuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM