1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC

139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC

139 Kiểm toán xác định giá trị Doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá tại Công ty vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán - AASC

... của xác định giá trị Doanh nghiệp I. Cơ sở lý luận về xác định giá trị doanh nghiệp 1.1. Giá trị, giá trị hàng hoá giá trị doanh nghiệp 1.1.1. Quan điểm của Các-Mác về giá trị, giá trị hàng hoá ... đề tài: Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá tại công ty T vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán AASC. Xác định GTDN là một vấn đề phức tạp từ khi Nhà nớc ta thực hiện ... 76/2002/TT-BTC, 79/2002/TT-BTC về việc chuyển doanh nghiệp nhà nứơc thành công ty cổ phần. do đó, chừng nào còn doanh nghiệp nhà nớc để cổ phần hoá thì công tác xác định GTDN luôn là một vấn đề...
 • 103
 • 548
 • 0
Xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

... số công ty nhà n-ớc thành công ty cổ phần, trong đó giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá đợc xác dịnh theo nguyên tắc giá trị của doanh ngipj cổ phần hoá đợc xác dịnh là giá trị thực tế của doanh nghiệp ... việc xác định giá trị doanh nghiệp. 2.2.5 Điều kiện để xác định chính xác giá trị doanh nghiệp Xác định giá trị doanh nghiệp là một vẫn đề hết sức quan trọng trong quá trình cổ phần hoá doanh ... doanh nghiệp nhà nớc .Vi vậy quá trình xác định giá trị doanh nghiệp cần có những điều kiện quy định cụ thể để nhằm xác định chính xác giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp...
 • 27
 • 563
 • 2
Tài liệu ĐỀ ÁN

Tài liệu ĐỀ ÁN " XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC" docx

... thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8 I. 5. Quy trình chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 8 PHầN II: Vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ... xác định giá trị doanh nghiệp những điều kiên để đảm bảo chính xác giá trị doanh nghiệp 11 2.2.1 Căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp 11 2.2.2 Những phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp ... việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá phần nào làm chậm quá trình xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. Việc xác dịnh giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá thực chất là quá trình...
 • 24
 • 406
 • 0
Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu.DOC

Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty cổ phần Dụng cụ khí xuất khẩu.DOC

... nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa .- Phần II: Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc trong cổ phần hóa ở Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu .- Phần III: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà ... hệ giữa giá trị xác định giá bán doanh nghiệp. Sau khi xác định đợc giá trị doanh nghiệp thì giá trị này là cơ sở quan trọng cho việc định giá bán doanh nghiệp, bởi vì giá trị xác định cha ... động từ doanh nghiệp Nhà nớc sang công ty cổ phần. Một doanh nghiệp Nhà nớc sau khi cổ phần hóa sẽ trở thành một công ty cổ phần, chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Công ty cổ phần này...
 • 75
 • 829
 • 4
Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí Xuất khẩu

Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp Công ty Cổ phần Dụng cụ khí Xuất khẩu

... nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa .- Phần II: Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc trong cổ phần hóa ở Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu .- Phần III: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà ... về xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa qua tr-ờng hợp Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu.Nội dung của luận văn gồm 3 phần: - Phần I: Lý luận chung về xác định giá trị doanh nghiệp ... số đánh giá toàn bộ các tài sản của doanh nghiệp, một mặt để xác định các giá trị kế toán là đúng, mặt khác để đánh giá lại giá trị tài sản thực tế. Giá trị kiểm kê đợc gọi là giá trị tài...
 • 73
 • 360
 • 0
Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Một số ý kiến về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa qua trường hợp công ty cổ phần dụng cụ khí xuất khẩu

... doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hóa. - Phần II: Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nớc trong cổ phần hóa ở Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu. - Phần III: Một số ý kiến về xác định giá trị doanh ... hệ giữa giá trị xác định giá bán doanh nghiệp. Sau khi xác định đợc giá trị doanh nghiệp thì giá trị này là cơ sở quan trọng cho việc định giá bán doanh nghiệp, bởi vì giá trị xác định cha ... tắc xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa. Để giá trị doanh nghiệp xác định đảm bảo đợc các yêu cầu cũng nh mục đích thực hiện thì khi xác định giá trị doanh nghiệp, chủ thể xác định...
 • 76
 • 363
 • 0
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY

... thể dùng giá trị doanh nghiệp để làm giá bán mà giá trị doanh nghiệp xác định được chỉ nên dùng làm cơ sở để xác định giá bán.Trong khi đó, Nghị định 44-CP quy định giá trị doanh nghiệp ở thời ... điểm cổ phần hóa.Do vậy, để xác định ng đối chính xác giá trị thực tế của doanh nghiệp có thể coi đó là giá thị trường để người mua (các nhà đầu tư, kể cả ngườilao động tại doanh nghiệp) ... MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔPHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU.Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nước ta về cơ bản có...
 • 15
 • 284
 • 0
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ KHÍ XUẤT KHẨU

... thể dùng giá trị doanh nghiệp để làm giá bánmà giá trị doanh nghiệp xác định được chỉ nên dùng làm cơ sở để xác định giá bán.Trong khi đó, Nghị định 44-CP quy định giá trị doanh nghiệp ở thời ... cổ phần hóa.Do vậy, để xác định ng đối chính xác giá trị thực tế của doanh nghiệp có thể coi đó là giá thị trường để người mua (các nhà đầu tư, kể cả người lao động tại doanh nghiệp) ... MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚCCỔ PHẦN HÓA QUA THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍXUẤT KHẨU.Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước nước ta về cơ bản có...
 • 18
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề cơ bản về xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoákhái niệm doanh nghiệp nhà nước và sự cần thiết phải xác định giá trị doanh nghiệp nhà nướcthực trạng việc ứng dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa ở việt namthực trạng hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá ở việt namđánh giá về việc áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay theo khung pháp lý hiện hànhkhảo sát thực tiễn việc áp dụng các phương pháp định giá trong hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện naymột số đề xuất nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong qúa trình cổ phần hóa ở việt namgiải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước ở việt namcác giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá ở việt nammột số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa ở việt namphê duyệt điều lệ và bổ nhiệm miễn nhiệm giám đốc phó giám đốc và kế toán trưởng đối với doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hoá thuộc phạm vi quản lý của đài tiếng nói việt namcác doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóadoanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóadanh sách doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóacác doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ