1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

Đề thi thử đại học cao đẳng 2014 môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán

... ABC cân, cnh  BC có phng trình 01 yx. Phng trình ng cao v t B là: 022  yx. im M(2;1) thuc ng cao v t C. Vit phng trình các cnh bên ca tam giác ABC. 2/ ... 7431xx ( vi x > 0 ) nh nâng cao Câu 6b : a, Ving thng cha các cnh ca tam giác ABC bit B(2;-ng cao và . . nh A,C ... (0;1]. Chng minh rng 1 1 1 51 1 1xy yz zx x y z       2. Theo chương trình nâng cao. m) 1. Cho hình bình hành ABCD có din tích bng 4. Bim...
 • 105
 • 879
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 193

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 193

... Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 193) I.Phần chung cho tất cả thí sinh (7 điểm)Câu I (2 ... án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 193) I.Phần dành cho tất cả các thí sínhCâu Đáp án ĐiểmI (2 điểm)1. (1,25 điểm)a.TXĐ: D = R\{-2}b.Chiều biến thi n +Giới hạn: ... nhất.1Diemthi.24h.com.vnCâu VIIb (1 điểm) Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà trong mỗi số luôn luôn có mặthai chữ số chẵn và ba chữ số lẻ.-Hết-2Diemthi.24h.com.vn đáp án ĐỀ THI THỬ...
 • 7
 • 403
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 194

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 194

... Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN (ĐỀ 194 )Câu I (2.0 điểm) Cho hàm số 4 22 1y x mx m= − + − (1) , với m là tham số thực.1.Khảo sát sự biến thi n ... hạng thứ 6 trong khai triển này là 224 ***HÕt*** Diemthi.24h.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN (ĐỀ 194 ) (Đáp án- Thang điểm gồm 04 trang)Câu Nội dung ... −• TXĐ: D=¡• Sự biến thi n: ( )' 3 204 4 0 4 1 01xy x x x xx== − = ⇔ − = ⇔= ±0.25 ( ) ( )0 0, 1 1CD CTy y y y= = = ± = −0.25• Bảng biến thi n x -∞ -1 0 1 +∞...
 • 6
 • 330
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 195

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 195

... Diemthi.24h.com.vn THI TH I HC, CAO NG NM 2012. Mụn thi : TON ( 195)I PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH ( 07 im ) Cõu I ( 2,0im) ... 2 im phõn bit A,B i xng nhau qua d2. ******* Hết ******* 1Diemthi.24h.com.vnđáp án THI TH I HC, CAO NG NM 2012. Mụn thi : TON ( 195)Cõu ýHớng dẫn giải chi tiết Điểm PHN CHUNG CHO TT ... TínhSMBCVPHN RIấNG CHO TNG CHNG TRèNH ( 03 im )(Thớ sinh ch chn mt trong hai chng trỡnh Chun hoc Nõng cao lm bi.)A/ Phn bi theo chng trỡnh chunCõu VI.a: (2.0im) 1, Trong mặt phẳng toạ độ Oxy choABC...
 • 6
 • 253
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 85

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 85

... đồ thị (C). HẾT Diemthi.24h.com.vn Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 85 )Ib) 1điểm2 ... Diemthi.24h.com.vnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 85 )A. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (7điểm):Câu I(2.0 điểm). ... bằng nhau. 2. Tìm toạ độ điểm M thuộc mặt phẳng (P): 1 0x y z− + − = để ∆MAB là tam giác đều biết A(1;2;3) và B(3;4;1).Câu VII.a(1.0 điểm). Tìm tập hợp điểm M trong mặt phẳng phức thoả...
 • 4
 • 258
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 198

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 198

... Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : TOÁN (ĐỀ 198 ) Phần bắt buộc.Câu 1.(2 điểm) Cho hàm số 112+−=xxy 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... Tính tổng : nnnnnCnCCCS )1(32210++⋅⋅⋅+++= 1 Diemthi.24h.com.vn Đáp án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN (ĐỀ 198 ) Câu 1. 1. Tập xác định : 1−≠x. 132112+−=+−=xxxy, ... Tập xác định : 1−≠x. 132112+−=+−=xxxy, 2)1(3'+=xy ,Bảng biến thi n: Tiệm cận đứng : 1−=x , tiệm cận ngang 2=y2. Nếu)(132;00CxxM ∈+−...
 • 4
 • 291
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN 1

... x y x xy x + + + + + + =+ + , ( , )x y R. Diemthi.24h.com.vn Diemthi.24h.com.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Câu Ý Nội dung ĐiểmI 1 12 PT hoành độ giao ... Diemthi.24h.com.vn THI TH I HC, CAO NG NM 2012. A. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7 im)Cõu I. (2 im) Cho hm s y = x3 + 3x2 + mx + 1 cú th l (Cm); ( m l tham s) 1. Kho sỏt s bin thi n ... 11 0z z + =. Tớnh giỏ tr ca biu thc 2 21 221 2( )z zz z++.2. Theo chng trỡnh Nõng cao Cõu VIb. ( 2 im)1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho hai ng thng:3 8 0x y+ + =, ':3...
 • 5
 • 260
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 202

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 202

... Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN (ĐỀ 202)A. PHẦN DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm) Cho hàm ... bất phương trình: 2log9)2log3(22−>−xxx…… HẾT Diemthi.24h.com.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TO N (Á ĐỀ 202)Câu Ib) 3 22 3(2 1) 6 ( 1) 1y x m x m m x= − ... VIIa(1 điểm) Giải phương trình:10)2)(3)((2=++−zzzz,∈zC.Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao Câu VIb (2 điểm)a. Trong mp(Oxy) cho 4 điểm A(1;0),B(-2;4),C(-1;4),D(3;5). Tìm...
 • 6
 • 288
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 203

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 203

... Diemthi.24h.com.vnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN (ĐỀ 203)A /phÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh. ( 8 điểm )Câu I : ... giác đều cạnh a. .A’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA’ tạo với đáy góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ.______________ Hết ____________Diemthi.24h.com.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ... trụ.______________ Hết ____________Diemthi.24h.com.vnĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN (ĐỀ 203)2 . Tìm m để đồ thị hàm số (Cm) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu...
 • 6
 • 405
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 205

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 205

... Diemthi.24h.com.vnĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 205 )Câu I. (2 điểm). Cho hàm số 2 11xyx−=+ (1).1) ... xxyx y x y−+=++ + = + + + HẾT Diemthi.24h.com.vnHƯỚNG DẪN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012. Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 205 )CÂU NỘI DUNG ĐIỂMI.2+) Ta có I(- 1; 2). Gọi ... l r= = + =− −⇒ = =+ ++) Scầu = 2 24 4Cl rr rl rπ π−=+1 điểmrlIMSA BDiemthi.24h.com.vnIV.2 +) Đặt :2 32 22( ) ,05 12 ( )2) '( ) 0( )5 12lr ry r r ll...
 • 4
 • 369
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac de thi thu thpt quoc gia mon toantổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015đề thi thử thpt quốc gia môn toánđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015thi thử thpt quốc gia môn toándề thi thử tnthpt quốc gia môn toánđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệde thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 12130 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam