Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - đề 141 pot

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 141 pot
... <tên table> B. File/New/Blank DatabaseC. Create Table in Design View D. Create Table entering data2Trang 1/2 - đề:< /b> 141 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ... Trang 1/2 - đề:< /b> 141 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 25/10/2009 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : . . . . . . . . . ... giữa hai b ng:1. Hiển thị hai b ng muốn tạo liên kết2. Mở cửa sổ Relationships3. Kéo thả trường liên kết giữa hai b ng4. Kích vào nút createA. 2-4 - 3-1 B. 2-3 - 4-3 C. 2-1 - 3-4 D. 2-1 - 4-3 4Trang...
 • 8
 • 1,076
 • 11

Đề thi trắc nghiệm tin học B - đề 148 potx

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx
... trườngA. 1-c,2 -b, 3-a,4-d B. 1-a,2 -b, 3-c,4-d C. 1 -b, 2-c,3-d,4-a D. 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 19. Tên của tập tin < /b> trong Access b t buộc phải đặt trước hay sau khi tạo cơ sởdữ liệu:A. Đặt tên tập tin < /b> sau ... mỗi trườngA. 1-a,2 -b, 3-c,4-d B. 1 -b, 2-c,3-d,4-a C. 1-c,2 -b, 3-a,4-d D. 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 16. Câu nào sai trong các câu sau đây:A. Không thể chỉnh sửa được Form sau khi tạo Form b ng wizard (Create ... Số b n ghi b ng nhau B. Khóa chính giống nhauC. Số field b ng nhau D. Tất cả đều sai15Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 4 - Thời...
 • 17
 • 930
 • 7

Đề thi trắc nghiệm tin học B

Đề thi trắc nghiệm tin học B
... giữa hai b ng 4. Kích vào nút createA. 2-1 - 3-4 B. 2-1 - 4-3 C. 2-4 - 3-1 D. 2-3 - 4-3 Câu 3. Để chỉ định một trường là khóa chính, ta chọn trường đó rồi vào menu:A. Insert / Primary Key B. View ... Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học < /b> viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 2 - Thời gian: 30 phút Họ tên học < /b> viên : . . . . . . . . . . . ....
 • 8
 • 12,745
 • 262

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx

Đề thi trắc nghiệm tin học B -150 pptx
... 1 -b, 2-c,3-d,4-a B. 1-c,2 -b, 3-a,4-d C. 1-a,2 -b, 3-c,4-d D. 1 -b, 2-d,3-c,4-aCâu 16. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là: A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề < /b> nào đó được ghi lên giấy. B. ... cột hay tên trường của b ng4. Description d. Xác định loại dữ liệu được lưu trữ trong mỗi trườngA. 1 -b, 2-d,3-c,4-a B. 1 -b, 2-c,3-d,4-a C. 1-c,2 -b, 3-a,4-d D. 1-a,2 -b, 3-c,4-d Câu 14. Trong khi ... giữa hai b ng4. Kích vào nút createA. 2-3 - 4-3 B. 2-1 - 4-3 C. 2-1 - 3-4 D. 2-4 - 3-1 Câu 5. Thoát khỏi Access b ng cách:A. Kích vào nút close (X) nằm trên thanh tiêu đề < /b> cửa sổ Access. B. Trong...
 • 10
 • 3,459
 • 55

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc

Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 25/04/2010 Thời gian: 20 phút doc
... trườngA. 1-c,2 -b, 3-a,4-d B. 1 -b, 2-d,3-c,4-a C. 1 -b, 2-c,3-d,4-a D. 1-a,2 -b, 3-c,4-d Câu 13. Giả sử có 2 b ng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin < /b> trong b ng A (b ng 1) thì ... nhau B. Số b n ghi b ng nhauC. Số field b ng nhau D. Tất cả đều sai2 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 25/04/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> ... File - New(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu(4) Chọn Blank DatabaseA. (1) -& gt; (2) -& gt; (3) -& gt; (4) B. (2) -& gt; (4) -& gt; (3) -& gt; (1)C.(1) -& gt; (2) -& gt; (4) -& gt; (3) D. (2) -& gt; (3) -& gt;...
 • 9
 • 1,521
 • 17

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf
... Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Câu 11: Windows Explorer có các thà nh phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Cò n lại là gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ ... ĐỀ THI < /b> TRẮC NGHIỆM TIN < /b> HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: B nhớ RAM và ROM là b nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory ... là: a. 73 b. 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT (B5 8) thì kết quả sẽ là: a. -9 0 b. -8 0 c. -9 60 d. -9 0 65. Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT (B6 0/15), (INDEX(A56:D60,2,3)...
 • 10
 • 10,602
 • 300

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương
... Dialog box b/ list box c/ Control box d/ Text box Câu 11: Windows Explorer có các thà nh phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar, menu bar. Cò n lại là gì? a/ Status bar b/ Menu bar c/ ... ĐỀ THI < /b> TRẮC NGHIỆM TIN < /b> HỌC ĐẠI CƯƠNG A. HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ WINDOWS: Câu 1: B nhớ RAM và ROM là b nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory ... là: a. 73 b. 74 c. 53 d. 54 64. Khi ta nhập công thức : = INT(-C57/9)&RIGHT (B5 8) thì kết quả sẽ là: a. -9 0 b. -8 0 c. -9 60 d. -9 0 65. Khi ta nhập công thức : =COUNTA(2,INT (B6 0/15), (INDEX(A56:D60,2,3)...
 • 10
 • 10,421
 • 269

Đề thi trắc nghiệm tin học A

Đề thi trắc nghiệm tin học A
... Cả 2 câu A ,B đều sai D. Cả 2 câu A ,B đều đúng. Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : ... Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : . . . . . . . . . . . . ... Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> A - Khoá ngày : 28/11/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 1 - Thời gian: 20 phút Họ tên học < /b> viên : . . . . . . . . . . . ....
 • 8
 • 5,586
 • 180

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008

Đề thi trắc nghiệm tin học trẻ toàn quốc lần thứ XIV - 2008
... Héi THI < /b> TIN < /b> Häc TRÎ TOµN QUèc lÇn thø XIV - 2008®Ò cHÝNH THøcĐỀ THI < /b> TRẮC NGHIỆM B NG A - TIỂU HỌCThời gian làm b i 30 phút, không kể thời gian phát đề< /b> Địa điểm thi:< /b> Thành phố Đà ... (USB)Câu 7. Nhóm các đơn vị đo thông tin < /b> nào dưới đây được sắp xếp giảm dần từ lớn tới b ? Gigabyte, Megabyte, Kilobyte  Megabyte, Gigabyte, Kilobyte Gigabyte, Kilobyte, Megabyte  Kilobyte, ... phải là một trò chơi trên máy vi tính?  Blocks  Dots  Solitaire  Internet ExplorerCâu 5. Thi< /b> t b nào dưới đây vừa là thi< /b> t b vào, vừa là thi< /b> t b ra? Máy in  Loa  Môđem  Máy quét...
 • 2
 • 1,664
 • 38

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005

Đề thi trắc nghiệm tin học 2005
... Hội thi < /b> Tin < /b> học < /b> trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI – 2005Địa điểm thi:< /b> Đại học < /b> Công nghệ, Ngày 4 – 8 – 2005BAN A - TIỂU HỌC ĐỀ THI < /b> TRẮC NGHIỆMThời gian làm b i: 30 phút Họ ... b n:A. Là tên một phông chữ tiếng Việt B. Là một kiểu gõ b n phím tiếng Việt hay 5. Tìm số còn thi< /b> u trong b ng số có quy luật sau: 3 2 10 ? 01 2 3A. 1 B. 3C. 2D. 06. B n b n An, B nh, ... Đơn vị dự thi:< /b> Số b o danh: Dọc phách tại đây (Chú ý: Thí sinh đánh dấu x vào ô vuông tương ứng với đáp án đúng) 1. Trong các tên sau, thi< /b> t b nào có ý nghĩa khác với các thi< /b> t b còn lại:A....
 • 2
 • 1,325
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm tin học bđề thi trắc nghiệm tin học bằng bcác đề thi trắc nghiệm tin học trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học trình độ bđề thi trắc nghiệm tin học văn phòng bđề thi trắc nghiệm tin học chứng chỉ bđề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học lớp 3bộ đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học đại cương uehđề thi trắc nghiệm tin học đại cương đáp ánđề thi trắc nghiệm tin học đại cương co dap anthi trắc nghiệm tin học trình độ bcác đề thi trắc nghiệm tin học văn phòngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ