1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

LUẬN VĂN: Phép biện chứng triết học Mac-lênin vào quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức giữa thời cơ và thách thức của nước ta hiện nay docx

LUẬN VĂN: Phép biện chứng triết học Mac-lênin vào quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức giữa thời cơ và thách thức của nước ta hiện nay docx

LUẬN VĂN: Phép biện chứng triết học Mac-lênin vào quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức giữa thời thách thức của nước ta hiện nay docx

... lược kinh tế dựa vào tri thức phần iii : kết luận LUẬN VĂN: Phép biện chứng tri t học Mac-lênin vào quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức giữa thời thách ... bản của phép biện chứng tri t học Mac-lênin vào quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức giữa thời thách thức của nước ta hiện nay. phần II- nội dung chính. Chương i – ... chiến lược kinh tế dựa vào tri thức. Để đất nước ta hội hội nhập với nền kinh tế tri thức của nhân loại chúng ta có những biện pháp sau: 1) Phải đổi mới hoàn thiện chế quản...
 • 14
 • 414
 • 0
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

SỰ CẦN THIẾT NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

... với việc phát tri n kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Quy mô, thực lực của nền kinh tế nước ta tăng lên không ... là tất yếu của quá trình lịch sử tự nhiên, đặc biệt là mặt tổ chức - kinh tế, vận dụng vào nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình xã hội ... sử của chủ nghĩa tư bản vẫn là sở phương pháp luận để nhận thức đúng chủ nghĩa tư bản hiện đại. Học thuyết đó có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế...
 • 10
 • 1,475
 • 17
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

... tri n: phát tri n các thành phần kinh tế khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc ... quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Bên cạnh những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước nhân dân ta đã đạt được, trên thực tế trong quá trình xây dựng nền kinh ... dụng tri t để trong công cuộc đổi mới kinh tế (trong đó xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong những nội dung bản của quá trình đổi mới quản lý kinh tế) .Một thực tế...
 • 24
 • 2,289
 • 7
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

... tri n: phát tri n các thành phần kinh tế khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước. Kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc ... phát tri n nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta thể hiện trên 4 tiêu chí lớn là:- Về mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nhằm: thực hiện “dân giàu, nước ... dụng tri t để trong công cuộc đổi mới kinh tế (trong đó xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong những nội dung bản của quá trình đổi mới quản lý kinh tế) .Một thực tế...
 • 24
 • 595
 • 0
vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xhcn ở nước ta

vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xhcn ở nước ta

... khoa học công nghệ để phát tri n nhanh lực lợng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại" (6).Trong quá trình xây dựng CNXH ở nớc ta, Đảng ta Nhà nớc ta chủ trơng thực hiện nhất quán ... thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo; kinh tế Nhà nớc cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. Xây dựng phát tri n nền kinh tế thị trờng ... cứu vận dụng đầy đủ qui luật chung, bản nói trên vào đặc thù kinh tế - xã hội nớc ta vấn đề đợc Đảng ta hết sức coi trọng. Thực tiễn bớc đầu của quá trình xây dựng CNXH ở nớc ta đã...
 • 11
 • 650
 • 0
Tài liệu LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

Tài liệu LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

... lý cho nền kinh tế, phải nâng cao năng lực điều hành vĩ mô nền kinh tế của nhà nước. III-/ Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: Khi nước ta chuyển từ một nước tập ... bộ kinh tế vừa qua đã giúp cho nền kinh tế nước ta thoát khỏi cơn thử thách hiểm nghèo. Nền kinh tế hình thành kinh tế hàng hoá, vận động theo chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ... chỉnh nền kinh tế cho phù hợp, các biện pháp hành chính - pháp lý hành chính kinh tế cùng với việc phát tri n hệ thống các sở kinh tế Nhà nước trong các ngành then chốt của nền kinh tế quốc...
 • 39
 • 441
 • 1
LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

... vào nền kinh tế. Thiếu vai trò kinh tế của Nhà nước, nền kinh tế không tài nào phát tri n được. Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế đem lại hiệu quả rất lớn: Nhà nước điều chỉnh quá trình ... phù hợp với thực tế của nước ta, phù hợp với các quy luật kinh tế với xu thế của thời đại. 2. Đặc trưng của nền KTTT ở nước ta hiện nay. Chuyển nền kinh tế hoạt động theo chế kế hoạch ... điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường thông qua việc xây dựng các hình thức sở hữu Nhà nước các chương trình khuyến khích đầu tư tiêu dùng cùng...
 • 42
 • 357
 • 0
LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

... định trong nền kinh tế thị trường hiện đại là Nhà nước tham gia vào các quá trình kinh tế. khác với Nhà nước của nhiều nền kinh tế thị trường trên thế giới. Nhà nước ta là Nhà nước của dân, ... nhập của Nhà nước trong quá trình phát tri n nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Tóm lại, quá trình phát tri n nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta phải là quá trình ... của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Quá trình phát tri n của kinh tế thị trường đi liền với xã hội hoá nền sản xuất xã hội. Tiến trình xã hội hoá trên sở phát tri n của nền kinh tế thị...
 • 29
 • 347
 • 0
LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay docx

... chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nước ta hiện nay: Nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nền kinh tế hiện nay nền kinh tế nhiều thành phần đang trong quá trình chuyển ... trò của kinh tế nhà nước 2 2.1- Vai trò kinh tế nhà nước trong lịch sử 2 2.2- Vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nước ta 6 Chương II: Thực trạng của thành phần kinh tế nhà nước ở ... phát tri n, càng cần có sự quản lý của nhà nước vào quá trình hoạt động của nền kinh tế, điều tiết nền kinh tế. Các nhà kinh tế học cổ điển mà nổi bật là Ađam Smith (1723-1730) một kinh tế...
 • 23
 • 298
 • 0
Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam docx

Tài liệu Tiểu luận triết học - Mâu thuẫn biện chứng biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam docx

...    - - - Tiểu luận tri t học: Mâu thuẫn biện chứng biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ởViệt Nam1Như chúng ta đã biết, trong nên kinh tế tập trung, bao ... 2. Chuyển sang nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan trong quá trình phát tri n nền kinh tế đất nước : 7III . MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ... THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNGNỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦNGHĨA Ở VIỆT NAM : 1. Thực chất nền kinh tế thị trường ở Việt Nam :1.1. Khái niệm kinh tế thị trườngKinh...
 • 27
 • 1,283
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xhcn ở nước taphan tich nhung mau thuan co ban cua san xuat hang hoa va van dung chung vao phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta hien nayphần ii mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nammâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namsự vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến một cách sáng tạo của đảng và nhà nước ta việc kết hợp quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếnhững vấn đề mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế ở việt namnhững kinh nghiệm từ quá trình phát triển nền kinh tế tri thức ở một số nước và bài học đối với việt namtiểu luận phân tích so sánh đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đcsvn trước và trong thời kỳ đổi mớivận dụng lý luận về phủ định biện chứng trong phân tích quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xhcnphép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếphép biện chứng về mâu thuẫn xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế docmối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủvận dụng quy luật phủ định của phủ định để rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam hiện nayvan dung quy luat luong chat trong doi moi phuong phap day hoc cua nuoc ta hien nayvận dụng nguyên lý mối liên hệ phổ biến để phân tích mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI