1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 1

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp 1

... nhân công trực tiếp trong k 12 TK 15 2 TK 6 21 TK 15 4Xuất dùng NVL dùng cho sản xuất Cuối kỳ kết chuyểnTK 11 1 ,11 2,3 31, 141TK 13 3NVL mua sử dụngPhế liệu thu hồi vật liệu dùngBên có: Kết chuyển nhân công ... lương chính, lương phụ của công nhân sản xuất trực tiếp thực hiện công tác xây lắp, công tác hạng mục công trình .- Chi phí nhân công trực tiếp nếu liên quan đến một công trình thì tập hợp trực ... chung15TK 334TK 622TK 15 4Chi phí NVSXKết chuyển hoặc phân bổ CPSX chungTK 338TK 15 2 ,15 3 ,14 2Các khoản trích theo lương của CNV SXChi phí vật liệu CCDCTK 214 Chi phí dịch vụ mua ngo iàTK 3 31, 11 2Chi...
 • 72
 • 609
 • 0
Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta. Thực trạng giải pháp

... nghiệp ho - Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III-/ Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2 010 .Trần ... CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HO - HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN VIỆT NAM. I-/ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 1- / Cơ cấu ... công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp ho - Hiện đại hoá đất nước. Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:I I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp...
 • 15
 • 809
 • 7
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... " ;Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau:Tiếp tục thực hiện thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá. ..nhằm ... 80,4 80,5 80,5Trong đó :- Lơng thực 63,6 64 ,1 63, 910 - Rau đậu 7,5 7,3 7, 1- Cây công nghiệp 18 ,4 18 ,4 18 , 9- Cây ăn quả 8,4 8,2 8 ,12 . Chăn nuôi 16 ,6 16 ,6 16 ,73. Dịch vụ nông nghiệp 3,0 2,9 2,8Nguồn:...
 • 22
 • 618
 • 0
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp 2

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp 2

... nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau:Tiếp tục thực hiện thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá. ..nhằm ... khách quan phải thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp. 2a. Vì sao phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp? Xuất phát từ nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp phổ biến sản...
 • 22
 • 604
 • 1
Công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoáhiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau:Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng ... giới hoá 62. Thực trạng về thủy lợi hoá 83. Thực trạng về hoá học hoá 94. Về sinh học hoá nông nghiệp 10 5. Thực trạng về cơ cấu ngành nông nghiệp nớc ta hiện nay 11 6. Thực trạng các vùng ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau:Tiếp tục thực hiện thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá...
 • 22
 • 499
 • 2
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... " ;Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần: I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. ... biện pháp chính sách hợp lý để thực hiện. II. Thực trạng của quá trình CNH- HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay 1. Thực trạng về cơ giới hoá: Sau khi thực hiện giao đất cho hộ nông dân, hộ nông ... gia thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp không phải là để "giúp nông thôn phát triển" mà cũng chính là vì lợi ích của họ. Chơng trình phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp...
 • 23
 • 740
 • 0
Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta, thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa -hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta, thực trạng giải pháp

... " ;Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nớc ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau: Tiếp tục thực hiện thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá. ..nhằm ... biện pháp chính sách hợp lý để thực hiện. II. Thực trạng của quá trình CNH- HĐH nông nghiệp Việt Nam hiện nay 1. Thực trạng về cơ giới hoá: Sau khi thực hiện giao đất cho hộ nông dân, hộ nông...
 • 22
 • 558
 • 0
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp ho - Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III-/ ... hoạt động công nghiệp nông thôn. 2-/ Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện công nghiệp hoá. - Công nghiệp nông thôn là một bộ phận của công nghiệp với ... 0 918 .775.368 Chơng I Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp ho - Hiện đại hoá nông thôn Việt nam. I-/ Công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và...
 • 14
 • 421
 • 0
Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... ®ång) C¬ cÊu (%) 19 85 19 95 19 85 19 95 Tỉng sè 11 9 41, 55 19 029,92 10 0,00 10 0,00 1. Trång trät 9389,74 14 785,56 78,63 77,70 2. Ch¨n nu«i 25 51, 81 4237,36 21, 37 22,30 Ngn : ... 19 95 19 96 19 97 1. Trång trät 80,4 80,5 80,5 Trong ®ã: - L−¬ng thùc 63,6 64 ,1 63,9 - Rau ®Ëu 7,5 7,3 7 ,1 - C©y c«ng nghiƯp 18 ,4 18 ,4 18 ,9 - C©y ¨n qu¶ 8,4 8,2 8 ,1 ... thèng kª n«ng- l©m- thủ s¶n ViƯt Nam 19 8 5 -1 995 (NXB Thèng kª 19 96) THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 C¬ cÊu trång trät - ch¨n nu«i: Trong giai ®o¹n 19 85 - 19 95 cã xu h−íng...
 • 23
 • 429
 • 0
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp

... nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nước ta thực trạng giải pháp& quot; đề tài nghiên cứu nội dung sau: Phần I. Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp. II. Thực trạng ... trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn, then chốt sau: Tiếp tục thực hiện thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, điện khí hoá, hoá học hoá, sinh học hoá. ..nhằm ... khách quan phải thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp. a. Vì sao phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp? Xuất phát từ nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp phổ biến sản...
 • 24
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt nam thực trạng và giải phápcông tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp ở bắc ninh thực trạng và giải phápbảo hiểm nông nghiệp ở việt nam – thực trạng và giải pháp phát triểnbảo hiểm nông nghiệp ở việt nam thực trạng và giải pháp phát triểnhuy động vốn phát triển doanh nghiệp thông qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam thực trạng và giải phápnền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn ở nước ta thực trạng và một số giải pháp cơ bản dockhóa luận tốt nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho thương mại điện tử ở việt nam thực trạng và giải phápnền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn ở nước ta thực trạng và một số giải pháp cơ bản30 hoàng tịnh lâm 1999 hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc bộ thương mại thực trạng và giải pháp tạp chí thương mại 6 1999 tr72 nhìn nhận thực tế môi trường hiện nay ở việt nam thực trạng và giải pháp cho vấn đề nóng bỏng nàyvăn hóa của nhóm nghèo ở việt nam thực trạng và giải phápcác công cụ của chính sách tiền tệ ở việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiệnnợ công ở việt nam thực trạng và giải phápchuyển giao công nghệ ở việt nam thực trạng và giải pháp tskh phan xuân dũngtài liệu tiểu luận công tác thanh tra giáo dục tại phòng gdđt can lộc hà tĩnh thực trạng và giải pháp docxBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ