1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ... dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I. Thông tin chung 1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo: Giới thiệu ... định đào tạo trình độ tiến theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/ QĐ-TTg ngày 17 tháng...
 • 5
 • 512
 • 0
MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

... dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEOPHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I. Thông tin chung 1.1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo: Giới ... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ ... sở đào tạo. Tình hình hợp tác quốc tế trong đào tạo, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, đặc biệt liên kết đào tạo trình độ tiến cho đến nay. 1.2. Kết quả đào tạo tiến sĩ...
 • 5
 • 521
 • 0
MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN THEO ĐỀ ÁN 911 potx

... MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN ... KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo của cơ sở đào tạo: I. Thông tin chung 1. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo ngoại ... phương thức đào tạo: II. Nội dung đề án - Căn cứ các qui định tại Điều 30 của Qui định đào tạo trình độ tiến theo Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến cho các trường đại học, cao đẳng...
 • 3
 • 489
 • 0
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 docx

MẪU PHIẾU ĐĂNG DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 docx

... MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ... VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 NĂM 20 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm ... E-mail: 6. Quá trình đào tạo: 6.1. Đại học: Thời gian đào tạo: năm. Từ đến Trường: Nước: Hệ đào tạo: □ Chính quy □ Tại chức □ Khác (ghi rõ): . □ Đào tạo phối hợp: Cơ sở đào tạo trong...
 • 3
 • 537
 • 1
Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ. doc

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ. doc

... ra quyết định giao nhiệm vụ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đăng nhận nhiệm vụdddaof tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 2. Đề án đăng nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Số bộ hồ sơ: 04 ... Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiễn sĩ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người ... Đào tạo. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Giáo dục Đại học Cơ quan phối hợp (nếu có): + Trình độ thạc sĩ: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Cách thức...
 • 3
 • 291
 • 0
Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ pdf

Tài liệu Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến pdf

... Tờ trình đăng nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; - Đề án đăng nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; - Đối với giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, hồ sơ thêm quy định về đào tạo ... đầu đào tạo tiến sĩ. Đối với mẫu hồ sơ đăng mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc (đính kèm): - Mẫu 1: Tờ trình đăng mở ngành, chuyên ngành đào tạo. - Mẫu 2: Đề án đăng mở ... mở ngành, chuyên ngành đào tạo; căn cứ pháp lý để lập tờ trình; mục tiêu đào tạo; quy mô đào tạo; dự kiến kế hoạch đào tạo. Mẫu 2ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ngành, Chuyên ngành:...
 • 14
 • 259
 • 0
MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 ĐẠI HỌC pptx

MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN THEO ĐỀ ÁN 911 ĐẠI HỌC pptx

... MẪU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 ĐẠI HỌC (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của ... Đào tạo) Tên trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾ HOẠCH CỦA CÁC TRƯỜNG CỬ NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ... ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911  Kế hoạch đào tạo theo từng giai đoạn: - Giai đoạn 2012-2015: TT Năm Số lượng Phương thức đào tạo Ghi chú 1 2012 2 2013 3 2014...
 • 2
 • 846
 • 0
MẪU CAM KẾT ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 pot

MẪU CAM KẾT ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 pot

... MẪU CAM KẾT ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ... ngoài, Quy định đào tạo tiến theo phương thức phối hợp (đối với NCS đi đào tạo theo phương thức phối hợp) , quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuân thủ mọi quy định hiện hành ... học tiến tại (tên trường và nước) theo Đề án 911. Tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: 1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, Quy định đào tạo tiến theo...
 • 2
 • 618
 • 1
Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

... Công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo, Quy chế thi, tuyển sinhCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và đào tạo Cơ quan ... đào tạo xác định điểm trúng tuyển, duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, Quyết định công nhận học viên cao học và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Bước 3 Căn cứ vào Quyết định công nhận ... nhận học viên cao học, Thủ trưởng cơ sở đào tạo gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trúng tuyển. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản tổng hợp kết quả thi theo từng chuyên ngành; 2. Danh sách...
 • 3
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệumẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ conmẫu tờ khai đăng ký nhận con nuôiđề án đăng ký mở mã ngành đào tạomẫu tờ khai đăng ký nhận nuôi con nuôimẫu đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóamẫu tờ khai đăng ký nhận connoi dung khcn va san pham da dang ky cua nhiem vuvề nhiệm vụ đào tạo và phương thức hoạt động của trường cao đẳng bách việt thành phố hồ chí minhgiao nhiệm vụ đào tạothủ tục đăng ký bổ sung nghề đào tạođề án đào tạo giảng viên tiến sĩvấn đề đào tạo trình độ quản lý cho nhân viên của công tycơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạoquản lý hoạt động tự học sẽ hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực xây dựng được môi trường sư phạm tạo cơ hội cho sinh viên thực hiện nhiệm vụ đào tạođề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ