đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 ... d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)). Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD ... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ (a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab b⎧−=++⎨=−⎩ a 0,25 ⇔ 22(2 1) 0abba⎧=−⎨+=⎩0,25...
 • 5
 • 484
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm ... giá trị lớn nhất c a A (1,00 điểm) Từ giả thi t suy ra: 2211 1 1 1.xyx y xy+= + − Đặt 11 a, bxy== ta có: ()22aba b ab 1+= + − ()()()233 22Aa b aba b ab ab.=+=+ +− =+ ... 0,25 Từ (1) suy ra: ()2ab ab 3ab.+= + − Vì 2abab2+⎛⎞≤⎜⎟⎝⎠ nên ()()223ab ab ab4+≥ + − + ()()2ab 4ab 0 0ab4⇒ +− +≤⇒ ≤+≤ Suy ra: ()2 A a b 16.=+ ≤ 0,50 ...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... nhất điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= ... trên ()0;+∞ và ab0≥> nên ()()fa fb≤ và ta có điều phải chứng minh. 0,50 V .a 2,00 1 Tìm hệ số c a x5 (1,00 điểm) Hệ số c a x5 trong khai triển c a ()5x1 2x− là...
 • 4
 • 846
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... là giao điểm c a AC và BD ⇒ A 1O ⊥ (ABCD). Gọi E là trung điểm AD ⇒ OE ⊥ AD và A 1E ⊥ AD ⇒ là góc gi a hai mặt phẳng (ADDn1AEO1 A 1) và (ABCD) ⇒ n160 .AEO=D0,25 ⇒ A 1O = OE tan ... n1AEO2 A Btann1AEO =3.2 a Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23 .a Thể tích: 111 1.V A BCD ABCD= SABCD .A 1O = 33.2 a 0,25 Ta có: BB1C // A 1D ⇒ B1B C // (A 1BD)...
 • 4
 • 500
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... 22'' 5,AC A C A A a= −= 222.BCACAB a= −= Diện tích tam giác :ABC21 2ABCSABBCΔ= =a Thể tích khối tứ diện :IABC 314 39ABC a VI HSΔ== 0,50 A C C' ... C' A& apos; BB' M K I H a 2a 3a Trang 3/4 Câu Đáp án ĐiểmHạ '( '). A KABKAB⊥∈ Vì ('')BC ABB A nên ⇒ AK BC⊥(). A KIBC⊥ Khoảng cách từ A đến...
 • 4
 • 641
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn hệ toạ độ Đêcac ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 D H C A E ... Gọi AE là đờng cao c a tam giác ABC; AH là đờng cao c a tam giác ADE thì AH chính là khoảng cách cần tính. Dễ dàng chứng minh đợc hệ thức: 2222AC1AB1AD1AH1++= . 1/4 1/4 Thay AC=AD=4...
 • 8
 • 752
 • 3

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2003 khối a
... thức c a oxit kim loại là A xOy, khối lợng mol c a A là M. Gọi a là số mol c a AxOy ứng với 4,06 gam. A xOy + y CO = x A + y CO2 (1) a ya xa ya (mol) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 ... Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 ĐáP áN THANG ĐIểM đề THI CHíNH THứC Môn thi: H a học Khối A NộI DUNG ĐIểM Câu 1 1. (0,5 điểm) ... Suy ra m A = 2,94 gam hay M. xa = 2,94 (**) Phản ứng c a A với dung dịch HCl: 2 A + 2n HCl = 2 ACln + n H2 (3) xa 2n. xa 2Hn = 4,22176,1 = 0,0525 = 2n. xa hay xa = n105,0...
 • 5
 • 493
 • 1

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối a
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A đề thi Câu số 273 318 482 641 758 925 1. A D D A D C 2. D A A A D C 3. A D A A B B 4. C A ... B D A C B B 16. B A C B D B 17. A A C B B A 18. D D A A C B 19. A C D D B A 20. A B B D D A 21. C C C C A B 22. B D B A A C 23. C B B C C A 24. B C B B C A 25. D D C A C C ... D D C A C C 26. D D D C B D 27. D C D A A B 28. A B B A A D 29. A C C C D C 30. D B A C B A 31. D D C C B A 32. A D A D C B 33. A B A B D B 1...
 • 2
 • 1,226
 • 1

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2009 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2009 khối a
... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A đề thi Câu số 175 327 438 596 742 825 1. A C A B B C 2. A A C C A B 3. A C C D A D 4. ... D A B D A D 17. C A C D B C 18. B D B C D C 19. D D D C A A 20. C B B C C B 21. C B D C C A 22. D B B C B B 23. B D B A C B 24. C A C C A A 25. A C A B A C 26. B A A A A A ... C A C A D B 6. A B D D C C 7. D A D B D D 8. D C B D A D 9. C B C B B B 10. C C D A C A 11. A D C D A C 12. D D A D D D 13. D D C A B A 14. A D B B C B 15. B D D B A A 16....
 • 2
 • 6,057
 • 4

đáp án đề thi cao đẳng môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi cao đẳng môn toán năm 2008 khối a
... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... 2,00 1 Tìm A (1,00 điểm) Ox, B Oy ∈∈ +) ()() (AOx,BOy Aa;0,B0;b,AB a; b∈∈⇒ =−).JJJG 0,25 +) Vectơ chỉ phương c a d là ()u2;1=G. T a độ trung điểm I c a AB là ab;.22⎛⎞⎜⎟ ... +) A, B đối xứng với nhau qua d khi và chỉ khi 2a b 0 a2 AB.u 0 a b4.b30Id2−+=⎧⎧=⎧=⎪⎪⇔⇔⎨⎨ ⎨=−+=∈⎪⎩⎩⎪⎩JJJG G Vậy A2 ()();0,B0;4. 0,50...
 • 4
 • 533
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đại học môn toán năm 2008 khoi ađề thi đại học môn toán năm 2008 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2012 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2009 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2010 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2008 khối dđề thi đại học môn toán năm 2008 khối bgiai đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađề thi đại học môn toán năm 2005 khối ađề thi đại học môn toán năm 2003 khối ađề thi đại học môn toán năm 2002 khối ađề thi đại học môn toán năm 2004 khối aNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ