đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... 1 Bộ giáo d c và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Câu Nội dung Điểm ĐH CĐ I ... Cách 1 Từ giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD, nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Gọi V là thể tích tứ diện...
 • 8
 • 751
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I ... Đặt 4232lnx xu ln x, dv x dx du dx, v .x4==⇒= = Ta có: eee4423 3111x1 e1I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42=− =−∫∫ 0,50 Đặt 43dx xulnx,dvxdx du ,v .x4==⇒== Ta có: eeee4443341111x1e13e1x ... Trên d có duy nhất một điểm P thỏa mãn yêu cầu bài toán khi và chỉ khi d tiếp xúc với ()C' tại P () d I ;d 6 m 19, m 41.⇔=⇔==− 0,50 ...
 • 4
 • 839
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... ) 2; .2xy⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠Tính tích phân… Đặt 3,;1,;3,xdttedx x tex tet======0,25 . 3(1)eedtItt=−∫ =3111ee∫dttt⎛⎞−⎜⎟−⎝⎠ 0,25 = 33ln| 1| ln| |eeeett−− ... định toạ độ điểm D (1;1;2),AB =−JJJG phương trình :AB212.xtytzt=−⎧⎪=+⎨⎪=⎩ 0,25 VI.a (2,0 điểm) D thuộc đường thẳng AB (2 ;1 ;2 ) (1 ; ;2 ). D ttt CD ttt⇒ −+ ⇒ =−JJJG...
 • 4
 • 638
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b
... 1Bộ giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Môn toán, khối b Câu ý Nội dung ĐH CĐ I 1 Với 1=m ta ... ()()0;0;,;;,;0;1111aBAaaaDBaaBA === và[]()22211;2;, aaaDBBA = . Vậy ()[][]66,.,,2311111111aaaDBBABADBBADBBAd ===. Cách II. ()DBBADCABBAADBAABBA11111111. Tơng tự DBCA111()111BCADB ... Gọi E là trung điểm của 1CC thì ()11CCDDME hình chiếu vuông góc của MP trên ()11CCDD là 1ED. Ta có NCEDNCDNCCEDCECDCNC1111011111190 === . Từ đây theo định lý ba đờng...
 • 7
 • 666
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... AB. Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d( AB, SN) = d( AB, (SND)) = d( A, (SND)). Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d( A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN ... cos d sin cosxxxxxxxx xπ+++∫ = 4400cosddsin cosxx.xxxxxππ++∫∫ 0,25 Ta có: 40 d xπ∫ = 40xπ = 4π 0,25 và 40cos d sin cosxxxxxxπ+∫ = 40 d( sin...
 • 5
 • 483
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23.a Thể tích: 111 1.VABCD ABCD= SABCD.A1O = 33.2a 0,25 Ta có: BB1C // A1 D ⇒ B1B C // (A1BD) ⇒ d( BB1, (A1BD)) = d( C, (A1BD)). ... (A1BD)). Hạ CH ⊥ BD (H ∈ BD) ⇒ CH ⊥ (A1BD) ⇒ d( C, (A1BD)) = CH. 0,25 IV (1,0 điểm) A1 B1 C1 A C D H B E O D 1 Suy ra: d( BB1, (A1BD)) = CH = 22.CD CBCD CB+= 3.2a...
 • 4
 • 499
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I ... 2,00 1 Tìm điểm 3Md∈ sao cho ()( )12dM ,d 2dM ,d= (1,00 điểm) Vì 3Md∈ nên ()M2y;y. 0,25 Ta có: () ()()1222 222y y 3 3y 3 2y y 4 y 4dM ,d , dM ,d .221111++ + −− −== ... 200sin 2x sin 2xI dx dx.cos x 4sin x 1 3sin xππ==++∫∫ Đặt 2t 1 3sin x dt 3sin 2xdx.=+ ⇒ = 0,25 Với x0= thì t1= , với x2π= thì t4.= 0,25 Suy ra: 411dtI3t=∫ 0,25...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm ... y z 2ax 2by 2cz d 0 (*),++ + + + +=222a b c d 0 (**).++−>Thay tọa độ của các điểm A, B, C, D vào (*) ta được hệ phương trình 6a 6b d 186a 6c d 186b 6c d 186a 6b 6c d 27.++=−⎧⎪++=−⎪⎨++=−⎪⎪+++=−⎩ ... 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt và ulnx=3dxdvx= dxdux⇒ = và 21v.2x=− 0,25 Khi đó 222311ln x dxI2x 2x=− +∫ 221ln 2 184x=− − 0,50 32ln2.16−=...
 • 4
 • 523
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a
... 1 Bộ giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối A Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) ... BD (AAC) BD AC, do đó AC (BHD) AC DH. Vậy góc phẳng nhị diện [],',BAC D là góc nBHD. Xét 'ADC vuông tại D có DH là đờng cao, ta có .' .'DH A C CD A D= ... .''CD A D DHAC= .2 233aa aa==. Tơng tự, 'ABC vuông tại B có BH là đờng cao và 23aBH = . Mặt khác: n n22 2222222 22 2 . cos 2. cos33 3aa aaBDBHDH BHDH BHD BHD==+...
 • 5
 • 1,097
 • 3

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN; Khối: D (Đáp án - Thang điểm có 03 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I Các ... đức giả (1,0 điểm) + Đối với mỗi người: Vì sống giả d i nên tự đánh mất d n nhân cách, đánh mất niềm tin, sự quý trọng của mọi người d nh cho mình. + Đối với xã hội: Làm lẫn lộn những giá ... lớn, nhà hiện thực bậc thầy của văn học Việt Nam hiện đại; sáng tác vừa chân thực giản d vừa thấm đượm ý vị triết lí nhân sinh; có biệt tài phân tích, diễn tả tâm lí phức tạp của con người....
 • 3
 • 628
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối bđáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối dđáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối dđáp án đề thi đại học môn toán năm 2012 khối dđề thi đại học môn toán năm 2008 khối dđề thi đại học môn toán năm 2005 khối dđề thi đại học môn toán năm 2003 khối dđề thi đại học môn toán năm 2002 khối ađề thi đại học môn toán năm 2004 khối dđề thi đại học môn toán năm 2006 khối dđề thi đại học môn toán năm 2002 khối bđề thi đại học môn toán năm 2010 khối dđề thi đại học môn toán năm 2007 khối dđề thi đại học môn toán năm 2009 khối dBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ