đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 ... d(AB, SN) = d(AB, (SND)) = d (A, (SND)). Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d (A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN = a ⇒ d(AB, SN) = AH = 22.213SA AD ... = a + bi (a, b ∈ R), ta có: 22zz=+z ⇔ (a + bi)2 = a 2 + b2 + a – bi 0,25 ⇔ a 2 – b2 + 2abi = a 2 + b2 + a – bi ⇔ 22 222ababab b⎧−=++⎨=−⎩ a 0,25 ⇔ 22(2 1) 0abba⎧=−⎨+=⎩0,25...
 • 5
 • 483
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... là giao điểm c a AC và BD ⇒ A 1O ⊥ (ABCD). Gọi E là trung điểm AD ⇒ OE ⊥ AD và A 1E ⊥ AD ⇒ là góc gi a hai mặt phẳng (ADDn1AEO1 A 1) và (ABCD) ⇒ n160 .AEO=D0,25 ⇒ A 1O = OE tan ... n1AEO2 A Btann1AEO =3.2 a Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23 .a Thể tích: 111 1.V A BCD ABCD= SABCD .A 1O = 33.2 a 0,25 Ta có: BB1C // A 1D ⇒ B1B C // (A 1BD)...
 • 4
 • 499
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm ... giá trị lớn nhất c a A (1,00 điểm) Từ giả thi t suy ra: 2211 1 1 1.xyx y xy+= + − Đặt 11 a, bxy== ta có: ()22aba b ab 1+= + − ()()()233 22Aa b aba b ab ab.=+=+ +− =+ ... 0,25 Từ (1) suy ra: ()2ab ab 3ab.+= + − Vì 2abab2+⎛⎞≤⎜⎟⎝⎠ nên ()()223ab ab ab4+≥ + − + ()()2ab 4ab 0 0ab4⇒ +− +≤⇒ ≤+≤ Suy ra: ()2 A a b 16.=+ ≤ 0,50 ...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối a
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A đề thi Câu số 273 318 482 641 758 925 1. A D D A D C 2. D A A A D C 3. A D A A B B 4. C A ... B D A C B B 16. B A C B D B 17. A A C B B A 18. D D A A C B 19. A C D D B A 20. A B B D D A 21. C C C C A B 22. B D B A A C 23. C B B C C A 24. B C B B C A 25. D D C A C C ... D D C A C C 26. D D D C B D 27. D C D A A B 28. A B B A A D 29. A C C C D C 30. D B A C B A 31. D D C C B A 32. A D A D C B 33. A B A B D B 1...
 • 2
 • 1,226
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... nhất điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= ... trên ()0;+∞ và ab0≥> nên ()()fa fb≤ và ta có điều phải chứng minh. 0,50 V .a 2,00 1 Tìm hệ số c a x5 (1,00 điểm) Hệ số c a x5 trong khai triển c a ()5x1 2x− là...
 • 4
 • 839
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... 22'' 5,AC A C A A a= −= 222.BCACAB a= −= Diện tích tam giác :ABC21 2ABCSABBCΔ= =a Thể tích khối tứ diện :IABC 314 39ABC a VI HSΔ== 0,50 A C C' ... C' A& apos; BB' M K I H a 2a 3a Trang 3/4 Câu Đáp án ĐiểmHạ '( '). A KABKAB⊥∈ Vì ('')BC ABB A nên ⇒ AK BC⊥(). A KIBC⊥ Khoảng cách từ A đến...
 • 4
 • 638
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn hệ toạ độ Đêcac ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 D H C A E ... Gọi AE là đờng cao c a tam giác ABC; AH là đờng cao c a tam giác ADE thì AH chính là khoảng cách cần tính. Dễ dàng chứng minh đợc hệ thức: 2222AC1AB1AD1AH1++= . 1/4 1/4 Thay AC=AD=4...
 • 8
 • 751
 • 3

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2003 khối a
... thức c a oxit kim loại là A xOy, khối lợng mol c a A là M. Gọi a là số mol c a AxOy ứng với 4,06 gam. A xOy + y CO = x A + y CO2 (1) a ya xa ya (mol) CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 ... Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 ĐáP áN THANG ĐIểM đề THI CHíNH THứC Môn thi: H a học Khối A NộI DUNG ĐIểM Câu 1 1. (0,5 điểm) ... Suy ra m A = 2,94 gam hay M. xa = 2,94 (**) Phản ứng c a A với dung dịch HCl: 2 A + 2n HCl = 2 ACln + n H2 (3) xa 2n. xa 2Hn = 4,22176,1 = 0,0525 = 2n. xa hay xa = n105,0...
 • 5
 • 491
 • 1

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2011 khối b
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: HOÁ HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 153 429 517 638 794 846 1. C B A D D A 2. D C B B A B 3. A C A D A D 4. C A ... 5. C B B B A C 6. D A A B D B 7. B C A A B C 8. B A C C D A 9. B D D D B C 10. A A B A C D 11. C A B B A B 12. C A A C C B 13. D D A C B C 14. B B C A A D 15. D A D D B B 16. ... C C D 17. A A C B D D 18. B B C C D D 19. C B C A C D 20. B C D A B C 21. C C D A B B 22. D C A B A D 23. A D A D D C 24. D D A D C C 25. B D D D D B 26. B B A A D C 27. B...
 • 2
 • 571
 • 1

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2009 khối a

đáp án đề thi đại học môn hóa năm 2009 khối a
... TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: HOÁ HỌC; Khối: A đề thi Câu số 175 327 438 596 742 825 1. A C A B B C 2. A A C C A B 3. A C C D A D 4. ... D A B D A D 17. C A C D B C 18. B D B C D C 19. D D D C A A 20. C B B C C B 21. C B D C C A 22. D B B C B B 23. B D B A C B 24. C A C C A A 25. A C A B A C 26. B A A A A A ... C A C A D B 6. A B D D C C 7. D A D B D D 8. D C B D A D 9. C B C B B B 10. C C D A C A 11. A D C D A C 12. D D A D D D 13. D D C A B A 14. A D B B C B 15. B D D B A A 16....
 • 2
 • 6,045
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giai đề thi đại học môn toán năm 2011 khối adownload đề thi đại học môn toán năm 2011 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2012 khối adap an đề thi đại học môn toán năm 2009 khối aBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ