đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I ... Đặt 4232lnx xu ln x, dv x dx du dx, v .x4==⇒= = Ta có: eee4423 3111x1 e1I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42=− =−∫∫ 0,50 Đặt 43dx xulnx,dvxdx du ,v .x4==⇒== Ta có: eeee4443341111x1e13e1x ... Trên d có duy nhất một điểm P thỏa mãn yêu cầu bài toán khi và chỉ khi d tiếp xúc với ()C' tại P () d I ;d 6 m 19, m 41.⇔=⇔==− 0,50 ...
 • 4
 • 839
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... ) 2; .2xy⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠Tính tích phân… Đặt 3,;1,;3,xdttedx x tex tet======0,25 . 3(1)eedtItt=−∫ =3111ee∫dttt⎛⎞−⎜⎟−⎝⎠ 0,25 = 33ln| 1| ln| |eeeett−− ... định toạ độ điểm D (1;1;2),AB =−JJJG phương trình :AB212.xtytzt=−⎧⎪=+⎨⎪=⎩ 0,25 VI.a (2,0 điểm) D thuộc đường thẳng AB (2 ;1 ;2 ) (1 ; ;2 ). D ttt CD ttt⇒ −+ ⇒ =−JJJG...
 • 4
 • 638
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... 1 Bộ giáo d c và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Câu Nội dung Điểm ĐH CĐ I ... Cách 1 Từ giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD , nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Do đó có thể chọn ... giả thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , do đó .ACAB 1/4 1/4 Lại có ()ABCmpAD ABAD và ACAD, nên AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 Gọi V là thể tích tứ diện...
 • 8
 • 751
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... AB. Hạ AD ⊥ ∆ (D ∈ ∆) ⇒ AB // (SND) ⇒ d( AB, SN) = d( AB, (SND)) = d( A, (SND)). Hạ AH ⊥ SD (H ∈ SD) ⇒ AH ⊥ (SND) ⇒ d( A, (SND)) = AH. 0,25 Tam giác SAD vuông tại A, có: AH ⊥ SD và AD = MN ... cos d sin cosxxxxxxxx xπ+++∫ = 4400cosddsin cosxx.xxxxxππ++∫∫ 0,25 Ta có: 40 d xπ∫ = 40xπ = 4π 0,25 và 40cos d sin cosxxxxxxπ+∫ = 40 d( sin...
 • 5
 • 483
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án ... Diện tích đáy: SABCD = AB.AD = 23.a Thể tích: 111 1.VABCD ABCD= SABCD.A1O = 33.2a 0,25 Ta có: BB1C // A1 D ⇒ B1B C // (A1BD) ⇒ d( BB1, (A1BD)) = d( C, (A1BD)). ... (A1BD)). Hạ CH ⊥ BD (H ∈ BD) ⇒ CH ⊥ (A1BD) ⇒ d( C, (A1BD)) = CH. 0,25 IV (1,0 điểm) A1 B1 C1 A C D H B E O D 1 Suy ra: d( BB1, (A1BD)) = CH = 22.CD CBCD CB+= 3.2a...
 • 4
 • 499
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I ... 2,00 1 Tìm điểm 3Md∈ sao cho ()( )12dM ,d 2dM ,d= (1,00 điểm) Vì 3Md∈ nên ()M2y;y. 0,25 Ta có: () ()()1222 222y y 3 3y 3 2y y 4 y 4dM ,d , dM ,d .221111++ + −− −== ... 200sin 2x sin 2xI dx dx.cos x 4sin x 1 3sin xππ==++∫∫ Đặt 2t 1 3sin x dt 3sin 2xdx.=+ ⇒ = 0,25 Với x0= thì t1= , với x2π= thì t4.= 0,25 Suy ra: 411dtI3t=∫ 0,25...
 • 5
 • 494
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm ... y z 2ax 2by 2cz d 0 (*),++ + + + +=222a b c d 0 (**).++−>Thay tọa độ của các điểm A, B, C, D vào (*) ta được hệ phương trình 6a 6b d 186a 6c d 186b 6c d 186a 6b 6c d 27.++=−⎧⎪++=−⎪⎨++=−⎪⎪+++=−⎩ ... 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt và ulnx=3dxdvx= dxdux⇒ = và 21v.2x=− 0,25 Khi đó 222311ln x dxI2x 2x=− +∫ 221ln 2 184x=− − 0,50 32ln2.16−=...
 • 4
 • 523
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối b
... 1Bộ giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Môn toán, khối b Câu ý Nội dung ĐH CĐ I 1 Với 1=m ta ... ()()0;0;,;;,;0;1111aBAaaaDBaaBA === và[]()22211;2;, aaaDBBA = . Vậy ()[][]66,.,,2311111111aaaDBBABADBBADBBAd ===. Cách II. ()DBBADCABBAADBAABBA11111111. Tơng tự DBCA111()111BCADB ... Gọi E là trung điểm của 1CC thì ()11CCDDME hình chiếu vuông góc của MP trên ()11CCDD là 1ED. Ta có NCEDNCDNCCEDCECDCNC1111011111190 === . Từ đây theo định lý ba đờng...
 • 7
 • 666
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003 khối a
... 1 Bộ giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối A Nội dung điểmCâu 1. 2điểm1) ... BD (AAC) BD AC, do đó AC (BHD) AC DH. Vậy góc phẳng nhị diện [],',BAC D là góc nBHD. Xét 'ADC vuông tại D có DH là đờng cao, ta có .' .'DH A C CD A D= ... .''CD A D DHAC= .2 233aa aa==. Tơng tự, 'ABC vuông tại B có BH là đờng cao và 23aBH = . Mặt khác: n n22 2222222 22 2 . cos 2. cos33 3aa aaBDBHDH BHDH BHD BHD==+...
 • 5
 • 1,097
 • 3

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d

đáp án đề thi đại học môn văn năm 2010 khối d
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN; Khối: D (Đáp án - Thang điểm có 03 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I Các ... đức giả (1,0 điểm) + Đối với mỗi người: Vì sống giả d i nên tự đánh mất d n nhân cách, đánh mất niềm tin, sự quý trọng của mọi người d nh cho mình. + Đối với xã hội: Làm lẫn lộn những giá ... lớn, nhà hiện thực bậc thầy của văn học Việt Nam hiện đại; sáng tác vừa chân thực giản d vừa thấm đượm ý vị triết lí nhân sinh; có biệt tài phân tích, diễn tả tâm lí phức tạp của con người....
 • 3
 • 628
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối dđáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối dđáp án đề thi đại học môn toán năm 2012 khối dđề thi đại học môn toán năm 2008 khối dđề thi đại học môn toán năm 2005 khối dđề thi đại học môn toán năm 2003 khối dđề thi đại học môn toán năm 2004 khối dđề thi đại học môn toán năm 2006 khối dđề thi đại học môn toán năm 2007 khối bđề thi đại học môn toán năm 2010 khối dđề thi đại học môn toán năm 2007 khối ađề thi đại học môn toán năm 2009 khối dđề thi đại học môn toán năm 2002 khối dđề thi đại học môn văn năm 2007 khối dđáp án đề thi đại học môn toán năm 2007Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP