tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv h d mạnh

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.h.d..mạnh
... án H nh h c - Toán 7 Tiết: 54.Bài: TÍNH CHẤT BA ÑÖỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC.I/ Mục tiêu: H c sinh nắm được đường trung tuyến của tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. HS ... năng vận tính chất ba đường trung tuyến của tam giác vào giải tốnChứng minh tính chất ba đường trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, d u hiệu nhận biết tam giác cân.GD h c sinh tư duy , ... Giải thích vd3 H i:+ AD có là trung tuyến Hoạt động 2:HS ba đường trung tuyến của tam giác đi qua một điểm.HS nêu cách xác định theo cách chứng minh hai tam giác bằng nhau. Tính chất ba đường...
 • 7
 • 1,020
 • 2

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.b.a.quốc
... án h nh h c 7 TUẦN : 29Tiết 53:TÍNH CHẤT BA TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁCI Mục tiêu bài h c: - H c sinh nắm được khái niệm đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnhhoặc một cạnh của tam giác và nhận ... án h nh h c 7 Tiết 54:LUYỆN TẬPI Mục tiêu bài h c: - Củng cố định lí về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác - Luyện kĩ năng sử d ng định lí về tính chất ba đường trung tuyến của ... vẽ tam giác ABCnhư h nh vẽ - Vẽ hai đường trung tuyến BE vàCF. Hai trung tuyến này cắt nhau tạiG. Tia AG cắt cạnh BC tại D ? D a vào phần thực h nh của mình h y cho biết: AD có là đường trung tuyến...
 • 7
 • 4,142
 • 11

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.đ.h.quân
... tiêu: - Củng cố khái niệm đường trung tuyến của tam giác, cách vẽ đường trung tuyến của tam giác, tính chất trọng tâm của tam giác. - HS biết vận d ng tính chất trong tam giác vuông đường trung tuyến ... 67 SGKHS đọc đề vẽ h nh, xác định gt, kl và suy nghĩ tìm cách làm.HS lên bảng vẽ h nh HS nêu h ớng chứng minh.HS khác nhận xétHS ghi nhận h ớng chứng minh1 HS lên bảng chứng minhHS ... vẽ phác h nh và suy nghĩ tìm cách chứng minhHS xác đinh gt, klHS tìm h ớng chứng minh1 HS nêu h ớng chứng minhHS khác nhận xét bổ sungHS ghi nhận h ớng chứng  BE = CF (2 cạnh tương...
 • 7
 • 1,162
 • 8

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.l.p.trang
... Nội dungHoạt động 2: (12’) Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Gv: Cho Hs thực h nh rồi trả lời ?3/SGK Gv: Qua các thực h nh trên, em có nhận xét gì về tính chất ba đường trung tuyến của ... cạnh) của tam giác và nhận thấy mỗi tam giác ba đường trung tuyến 2.Kĩ năng: - H c sinh rèn kĩ năng vẽ các đường trung tuyến của một tam giác - Biết sử d ng tính chất ba đường trung tuyến ... (4’)HS: - Ba đường trung tuyến của một tam giác tính chất gì? H y phát biểu và minh hoạ bằng h nh vẽ - Điền vào chỗ ( ) + Ba đường trung tuyến của một tam giác + Trọng tâm của tam giác...
 • 7
 • 1,580
 • 4

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.p.n.nhi
... ph)a) Thực h nh: - Thực h nh 1 (SGK). GV yêu cầu HS thực h nh theo h ớng d n của SGK rồi trả lời ?2. GV quan sát HS thực h nh và uốnnắn. - Thực h nh 2 GV yêu cầu HS thực h nh theo h ớng d n ... CHS: Một tam giác có 3 đường trung tuyến. HS: Ba đường trung tuyến của tam giác ABC cùng đi qua một điểm.Giáo án H nh h c – Toán lớp 7 Hoạt động 22. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾNCỦA TAM GIÁC ... đường trung tuyến của một tam giác. + Thông qua thực h nh cắt giấy và vẽ h nh trên giấy kẻ ô vuông pháthiện ra tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, hiểu khái niệm trọng tâm của tam giác. ...
 • 11
 • 1,643
 • 2

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.tô.n.linh
... ÁN H NH H C 7 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác A. Mục tiêu : Thông qua bài h c giúp h c sinh : - Nắm được khái niệm đường trung tuyến (xuất phát từ một điểm), nhận thấy rõ tam giác ... B, từ C. - Cho h c sinh thực h nh theo SGK - Yêu cầu thực h nh theo h ớng d n và tiến h nh kiểm tra chéo kết quả thực h nh của nhau. - Yêu cầu h c sinh làm ?2 - Phát cho mỗi nhóm 1 lưới ô ... 10x10. - Giáo viên có thể h ớng d n thêm cách xác định trung tuyến. - Yêu cầu h c sinh trả lời ?3 AM là trung tuyến của ∆ABC.2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. a) Thực h nh* TH...
 • 4
 • 646
 • 0

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn

tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - hình học 7 - gv.v.k.toàn
... TUYẾN CỦA TAM GIÁC(15’) GV h ớng d n HS thực h nh cắt giấy kẻ 3 trung tuyến. ? Trả lời ?2 H ớng d n HS làm thực h nh ?2.? Trả lời ?3? Qua thực h nh nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. ? ... Vẽ h nh, ghi kí hiệu.Các trung tuyến cùng đi quaG. G gọi là trọng tâm của tam giác. 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác a) Thực h nh* TH 1: (SGK) vd2 Ba d ờng trung tuyến của tam ... được:1. Kiến thức: - Củng cố cho hcọ sinh tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác .2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vận d ng tính chất ba đường trung tuyến, tính chất trọng tâm của tam giác , giải...
 • 7
 • 1,005
 • 1

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.h.b.lệ

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.h.b.lệ
... niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác. - H c sinh chứng minh được hai định lí của bài (Định lí về tính chất tam giác cân và tính chất ba đường trung trực của tam giác) . Luyện cách vẽ ba đường trung ... án H nh h c – Toán 7 Tiết 62 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCA . Mục tiêu - H c sinh biết khái niệm đường trung trực của một tam giác và mỗi tam giác ba đường trung trực.Biết khái ... của tính chất ba đường trung trực của tam giác. B . CHUẨN BỊ - Giáo viên: Bảng phụ, thước thẳng, compa, phấn màu. - H c sinh : Thước thẳng, bảng nhóm, bút d .C. HOẠT ĐỘNG D Y H CHoạt động của...
 • 9
 • 7,511
 • 40

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.l.t.vũ

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.l.t.vũ
... (SGK)HS làm vd22 .Tính chất ba đường trung trực của tam giác: vd2Định lý: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này các Giáo án Toán 7 H nh h c GV cho HS vẽ h nh, ... pa, tính chất của đường trung trực của đoạn thẳng và tính chất ba đường trung trực của tam giác. III.Tiến trình d y h c: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảngHoạt động 1: Kiểm tra chữa ... 7 H nh h c Tiết 61: TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCI.Mục tiêu:− HS biết khái niệm ñ d ng trung trực của một tam giác và chỉ rõ mỗi tam giác ba đường trung trực.− HS biết d ng...
 • 7
 • 1,432
 • 12

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.ng.v.trung

giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.ng.v.trung
... án H nh h c – Toán 7 Tiết 63 §8.TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁCI.MỤC TIÊU:1.Kiến thức: - H c sinh biết khái niệm đường trung trực của một tam giác và mỗi tam giác ba đường trung ... minh ba điểm thẳng h ng và tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông3.Thái độ: - H c sinh thấy được ứng d ng thực tế của tính chất đường trung trực của đoạn thẳng ... giác 5 .H ỚNG D N VỀ NHÀ: ( 1’) - Ôn các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất đường trung trực của tam giác. - Luyện thành thạo cách vẽ đường trung trực của một...
 • 9
 • 3,573
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 7bài tính chất ba đường trung tuyến của tam giáctính chất ba đường trung tuyến của tam giáctính chất ba đường trung tuyến của tam giác violetgiáo án word tính chất ba đường trung tuyến của tam giácsoan bat tap 23 24 bai 4 tinh chat ba duong trung tuyen cua tam giacluyen tap bai tinh chat ba duong trung tuyen cua tam giacluyen tap tính chất ba đường trung tuyến của tam giácbai tap tinh chat ba duong trung tuyen cua tam giactính chất ba đường trung tuyến cua tam giác ppt§4 tính chất ba đường trung tuyến của tam giáckiểm chứng tính chất ba đường trung tuyến của tam giáctiết 54 tính chất ba đường trung tuyến của tam giácgiáo án bài tính chất ba đường trung tuyến của tam giácgiáo án hình học 7 chương 3 bài 8 tính chất ba đường trung tuyến của tamNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ