đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
... toàn thu được m’(g) hỗn hợp ba oxit.Giá trị của m và m’ lần < /b> lượt là:%=7, 035< /b> 3,< /b> 33.< /b> '=7, 035< /b> và 4 ,37< /b> . =6,905 và 4 ,37< /b> . >=6,905 và 3,< /b> 33.< /b> <4 Hòa tan 3,< /b> 56 gam oleum X vào nước ... < axit p-metylbenzoic < axit benzoic < axit p-nitrobenzoic.>=axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic < axit p-metylbenzoic. Trang 4/9 - đề < /b> thi < /b> 485<4? ... p-metylbenzoic < axit p-nitrobenzoic < axit benzoic < axit phenic.'=axit phenic < axit p-nitrobenzoic < axit p-metylbenzoic < axit benzoic.=axit phenic < axit p-metylbenzoic...
 • 9
 • 789
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)
... đề < /b> thi < /b> 061 Câu 10: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO-CH2-CH2-OH (X); HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y); HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z); CH 3< /b> -CH2-O-CH2-CH 3< /b> (R); CH 3< /b> -CH(OH)-CH2-OH ... D 9 C 10 B 11 A 12 C 13 < /b> D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 A 19 B 20 D 21 B 22 D 23 < /b> A 24 B 25 C 26 A 27 B 28 B 29 A 30< /b> B 31< /b> D 32< /b> A 33< /b> D 34< /b> C 35< /b> A 36< /b> C 37< /b> D www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... Download ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> b i giảng tại : http://diendan.shpt.info Trang 6/7 - đề < /b> thi < /b> 061 ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12 cauhoi 061 1 B 2 C 3 < /b> D 4 B 5 C 6...
 • 7
 • 593
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)
... 31< /b> 31< /b> 32< /b> B 32< /b> B 32< /b> 32< /b> 32< /b> 33< /b> B 33< /b> D 33< /b> 33< /b> 33< /b> 34< /b> C 34< /b> D 34< /b> 34< /b> 34< /b> 35< /b> B 35< /b> A 35< /b> 35< /b> 35< /b> 36< /b> C 36< /b> A 36< /b> 36< /b> 36< /b> 37< /b> D 37< /b> D 37< /b> 37< /b> 37< /b> 38< /b> C 38< /b> A 38< /b> 38< /b> 38< /b> 39< /b> D 39< /b> D 39< /b> 39< /b> 39< /b> 40 B 40 A 40 40 40 41 A ... 23 < /b> A 23 < /b> B 23 < /b> 23 < /b> 23 < /b> 24 D 24 B 24 24 24 25 C 25 A 25 25 25 26 C 26 C 26 26 26 27 A 27 B 27 27 27 28 D 28 D 28 28 28 29 D 29 D 29 29 29 30< /b> A 30< /b> C 30< /b> 30< /b> 30< /b> 31< /b> C 31< /b> D 31< /b> 31< /b> 31< /b> 32< /b> B 32< /b> B 32< /b> ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi < /b> gồm 6 trang) ðỀ THI < /b> THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 20 13 < /b> Môn < /b> thi:< /b> Hoá < /b> học < /b> Khối < /b> A ,B Thời gian làm b i 90 phút Họ tên học < /b> sinh: Số b o danh………….: Cho biết...
 • 8
 • 555
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
... B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 < /b> 5); ( ; 3 < /b> 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 < /b> 3) 0; ( 1; 3 < /b> 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> ...  nên 3< /b> xπ= 0,25 3< /b> 20 3< /b> sin 3 < /b> cos sin 3 < /b> cosI x x dx x x dxπππ= − + −∫ ∫ 3< /b> 20 3< /b> (sin 3cos ) (sin 3cos )x x dx x x dxπ ππ= − + −∫ ∫ ( ) ( ) 3 < /b> 20 3< /b> cos 3 < /b> sin cos 3sinx x x ... thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 1 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) 3 < /b> 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 427
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
... B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 < /b> 5); ( ; 3 < /b> 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 < /b> 3) 0; ( 1; 3 < /b> 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> ...  nên 3< /b> xπ= 0,25 3< /b> 20 3< /b> sin 3 < /b> cos sin 3 < /b> cosI x x dx x x dxπππ= − + −∫ ∫ 3< /b> 20 3< /b> (sin 3cos ) (sin 3 < /b> cos )x x dx x x dxπ ππ= − + −∫ ∫ ( ) ( ) 3 < /b> 20 3< /b> cos 3 < /b> sin cos 3 < /b> sinx x ... thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 1 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) 3 < /b> 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 357
 • 1

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)
... khối < /b> lượng chất rắn giảm 0,64 gam và thu được chất hữu cơ B không có khả năng tráng b c. Vậy A là: A. 2-metylbutan-1, 4- iol B. Pentan-2 , 3- điol C. 3- metylbutan-1 , 3- điol D. 2-metylbutan-2 , 3- điol ... www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM B NH (Đề thi < /b> có 05 trang) ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 20 13 < /b> Môn:< /b> HOÁ HỌC; Khối < /b> ... dịch Br2 thu được kết tủa Y có công thức phân tử là C7H5O2Br 3< /b> . CTCT của X là? A. o-HO-CH2-C6H4-OH B. m-HO-CH2-C6H4-OH C. p-HO-CH2-C6H4-OH D. p-CH 3< /b> -O-C6H4-OH...
 • 6
 • 457
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
... x=a 3< /b> y =b 3< /b> z=c 3< /b> thì x, y, z >0 và abc=1.Ta cóa 3< /b> + b 3< /b> =(a +b) (a2 +b 2-ab)(a +b) ab, do a +b& gt;0 và a2 +b 2-abab a 3< /b> + b 3< /b> +1 (a +b) ab+abc=ab(a +b+ c)>0( ) 3 < /b> 31 1a b 1 ab ... b c+ + + +Tơng tự ta có( ) 3 < /b> 31 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( ) 3 < /b> 31 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có1 1 11 1 1x y y z z x+ ++ + + + + += 3 < /b> 31a b 1+ ++ 3 < /b> 31 c 1b + ... điểm)Ta có: AB = 2, M = ( 5 5;2 2), pt AB: x y 5 = 0 SABC= 12d(C, AB).AB = 3< /b> 2 d(C, AB)= 3< /b> 2Gọi G(t;3t-8) là trọng tâm tam giác ABC thì d(G, AB)= 12 d(G, AB)= (3 < /b> 8) 52t...
 • 6
 • 382
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B
... B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 < /b> 5); ( ; 3 < /b> 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 < /b> 3) 0; ( 1; 3 < /b> 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> ...  nên 3< /b> xπ= 0,25 3< /b> 20 3< /b> sin 3 < /b> cos sin 3 < /b> cosI x x dx x x dxπππ= − + −∫ ∫ 3< /b> 20 3< /b> (sin 3cos ) (sin 3cos )x x dx x x dxπ ππ= − + −∫ ∫ ( ) ( ) 3 < /b> 20 3< /b> cos 3 < /b> sin cos 3sinx x x ... thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 1 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) 3 < /b> 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 384
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN  1  NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B
... B sao cho 2 2AB = 1,00 1 2( ; 3 < /b> 5); ( ; 3 < /b> 1)A d A a a B d B b b ∈⇒− − ∈⇒− − ( 1; 3 < /b> 3) 0; ( 1; 3 < /b> 1)IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, < /b> B thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> ...  nên 3< /b> xπ= 0,25 3< /b> 20 3< /b> sin 3 < /b> cos sin 3 < /b> cosI x x dx x x dxπππ= − + −∫ ∫ 3< /b> 20 3< /b> (sin 3cos ) (sin 3cos )x x dx x x dxπ ππ= − + −∫ ∫ ( ) ( ) 3 < /b> 20 3< /b> cos 3 < /b> sin cos 3sinx x x ... thẳng hàng 1 ( 1) 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) b k aIB kIA b k a− = −⇒= ⇔− + = − −  0,25 Nếu 1 1 4a b AB=⇒=⇒= (không TM) Nếu 1 3 < /b> 1 ( 3 < /b> 3) 3 < /b> 21 b b a a b a−⇒− + = − − ⇔ = −−...
 • 7
 • 368
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Lần III, năm 2013) Môn: Toán khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Lần III, năm 2013) Môn: Toán khối A, B
... Sở GD&ĐT Quảng Trị ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC (Lần < /b> III, năm < /b> 20 13)< /b> Trường THPT Chuyên Quý Đôn Môn:< /b> Toán khối < /b> A, < /b> B (Thời gian làm b i 180 phút, không kể thời gian phát đề)< /b> I. PHẦN CHUNG (7 ... góc B C), khi đó : Þ M, N cùng phía đối với AB, AC và N cách đều AB, AC ( 431< /b> ) (31< /b> )0(1215) (35< /b> ) 030< /b> 31< /b> 35xyxyxyxyxyìï -+ - +-& gt;ïïï -+ +++> -+ =íïïï +-= ++ïî AIÞ : 30< /b> (1;1)BCxyn-+=Þ=r ... 1xxmộ=ờờ=ở 32< /b> (3)< /b> (31< /b> )ymymm= =-+ + th hm s cú hai im cc tr A v B m ạ 1 Coi rng A(1, 3m) , B( m; -m 3< /b> + 3m2 + 1) ị (OA): 3mx y = 0 ị BH = d (B; OA) = 3< /b> 2191mm - + ; OA = 219m+ S(OAB)...
 • 6
 • 265
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần i năm 2010mon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 2 năm 20122013 trường thpt lương tài 2đề thi thử đại học lần 1 năm 2010Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ