1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

... Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 M c đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao t c trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: ... Kích thư c vùng device context đích pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c ... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context...
 • 8
 • 592
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 M c đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao t c trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: ... Kích thư c vùng device context đích pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c ... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context...
 • 8
 • 841
 • 2
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

... dạng : Dạng Icon : gồm c c c icon c kích c 32x32 và c một nhãn dưới từng icon. Dạng Small Icon : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. Dạng Listview : gồm c c c icon 16x16 và nhãn ... Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL GIỚI THIỆU ListControl đư c bao b c bởi lớp CListCtrl trong MFC. ListControl thể hiện nội dung c a nó dưới ... sao cho chúng đư c liên t c) . Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 5 Gắn ImageList vào trong ListControl Sử dụng hàm SetImageList để gắn một ImageList đã c sẵn vào một ListControl....
 • 7
 • 680
 • 1
Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... Áp dụng đư c trong tất c c c ứng dụng trên Windows - Chỉ nộp chương trình, không c n sưu liệu 9. Xây dựng chương trình “DateBook”. C ng dụng c a chương trình là cho phép ghi nhận c c vi c ... StatusBar - Help: o About: giới thiệu về chương trình b. C c yêu c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text và c hướng dẫn trên StatusBar - ... c u kh c: - Tất c c c ch c năng đều thể hiện trên ToolBar. Toolbar không thể hiện c c ch c năng không c trong yêu c u c a đề bài. - Mỗi ch c năng đều c ToolTip Text (trên Toolbar) và c ...
 • 7
 • 729
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Winforms với C# pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Winforms với C# pptx

... record đư c chọn sẽ đư c chỉnh sửa và c p nhật vào CSDL - Khi click nút Delete, record đư c chọn sẽ bị xóa khỏi CSDL Hướng dẫn th c hành Winforms với C# Chương 5: ADO.NET Hue-Aptech | Trần ... ho c DataGridView, dữ liệu c a dòng tương ứng sẽ hiển thị trên c c TextBox - Khi click vào nút Insert, dữ liệu trong c c Textbox đư c thêm vào c sở dữ liệu - Khi click vào nút Update, record ... tvlongsp@gmail.com Trang 6 Phần 2. Kết nối không thường xuyên (Disconnected Architecture) 1. C c c th c hiện Bư c 1: Sử dụng Connection để kết nối đến c sở dữ liệu c 2: Tạo đối...
 • 8
 • 1,513
 • 58
Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình cơ sở doc

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/C++ - Bài 1: Lập trình cơ sở doc

... sao? Tài liệu hướng dẫn th c hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/ C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp và chồng toán tử 1 M c đích bài th c hành H c viên biết c ch xây dựng một c u tr c dữ liệu ... với c ng c lập trình Visual C+ +, thử nghiệm viết chương trình theo phong c ch hướng hàm, qua đó nắm vững c c kiến th c lập trình c sở như: 1) Phương pháp thể hiện thuật toán bằng c c c c cấu ... Tài liệu hướng dẫn th c hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/ C++ Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Bài 1: Lập trình c sở 1 M c đích bài th c hành Giúp h c viên làm...
 • 6
 • 744
 • 3
Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành - Kỹ thuật lập trình c++ ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành - Kỹ thuật lập trình c++ ppt

... sao? Tài liệu hướng dẫn th c hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/ C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp và chồng toán tử 1 M c đích bài th c hành H c viên biết c ch xây dựng một c u tr c dữ liệu ... với c ng c lập trình Visual C+ +, thử nghiệm viết chương trình theo phong c ch hướng hàm, qua đó nắm vững c c kiến th c lập trình c sở như: 1) Phương pháp thể hiện thuật toán bằng c c c c cấu ... Tài liệu hướng dẫn th c hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C/ C++ Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Bài 1: Lập trình c sở 1 M c đích bài th c hành Giúp h c viên làm...
 • 6
 • 646
 • 0
TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH  THÍ NGHIỆM môn điều khiển quá trình

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM môn điều khiển quá trình

... thành tín hiệu điện áp 0-1 0V:135. C c yêu c u chủ c n đặt đư c đối với sinh viên khi th c hành - Nắm đư c cấu tr c một hệ điều khiển th c - Nắm đư c mô hình điều khiển m c chất lỏng bình chứa14TRƯỜNG ... quá trình - Sử dụng Matlab để tìm hiểu rõ đáp ứng c a c c quá trình 2. C ng t c chuẩn bị c a sinh viên - Sinh viên phải đ c tài liệu hướng dẫn và chuẩn bị ở nhà.3. Trang thiết bị c n thiết: - ... m3/s64.6. Kết luận75. C c yêu c u chủ c n đặt đư c đối với sinh viên khi th c hành - Nắm đư c mô hình hóa quá trình - Nám đư c mô phỏng trên Matlab - Nắm đư c cấu tr c bộ điều khiển8...
 • 14
 • 1,107
 • 17
tài liệu hướng dẫn thực hành vi điều khiển

tài liệu hướng dẫn thực hành vi điều khiển

... sẵn: bộ chia tần số U24 (74393) c nhiệm vụ tạo ra c c tần số kh c nhau J42 (CLOCK OUT) để cung c p cho c c khối kh c ho c để dùng cho c c m c đích kh c của người sử dụng, bộ giải mã địa chỉ U23 ... logic TTL bằng vi mạch MAX232. Một sợi c p port nối tiếp đư c dùng để nối c ng COM c a khối lập trình vi điều khiển với c ng COM c a máy tính (c ng RS232). Nguồn cung c p 16 VDC đư c cung c p ... nguồn DC cung c p cho khối (Lưu ý: ta c thể sử dụng nguồn DC 16V ho c AC 12V để cung c p cho khối). Điện áp này là điện áp chưa đư c ổn áp và đư c gọi là VDD. VDD đư c dùng để tạo ra ba m c điện...
 • 275
 • 1,639
 • 22
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Access ppt

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Access ppt

... tổng h c phí cho từng mộn h c GV: Mai Liên Khương Hướng dẫn th c hành Access Trang 1 HƯỚNG DẪN TH C HÀNH ACCESS I. C sở dữ liệu Là một tập hợp c c dữ liệu c liên quan với nhau chứa thông ... nhập liệu Xét một số qui định nhập liệu sau:  0: C c chữ số. Bắt bu c nhập  9: C c chữ số ho c dấu c ch. Không bắt bu c nhập  A: Chữ c i ho c chữ số. Bắt bu c nhập.  a: Chữ c i ho c chữ ... website (vd: www.yahoo.com ) Giáo trình Hướng dẫn th c hành Access GV: Mai Liên Khương Hướng dẫn th c hành Access Trang 4 4) C c thu c tính c a Field 4.1. Field...
 • 48
 • 933
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu huong dan thuc hanh dieu khien qua trinhtài liệu hướng dẫn thực hànhtài liệu hướng dẫn thực hành wordtài liệu hướng dẫn thực hành word 2007tài liệu hướng dẫn thực hành access 2007tài liệu hướng dẫn thực hành accesstài liệu hướng dẫn thực hành điện ô tôtài liệu hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toántài liệu hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốctài liệu hướng dẫn thực hành mapinfotài liệu hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toántài liệu hướng dẫn thực hành kế toán trên exceltài liệu hướng dẫn thực hành arcgistài liệu hướng dẫn thực hành sử dụng arcgistài liệu hướng dẫn thực hành phần mềm mapinfoNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP