1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Bài tập thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... vùng client c a c a sổ giao diện chính - Xử lý WM_SIZE để kích thư c của c a sổ soạn thảo EDIT luôn trùng khớp với kích thư c vùng client c a c a sổ giao diện chính - Th c hiện c c ch c năng: ... trong c c cách gõ: VNI, TELEX - Hỗ trợ 1 trong c c bảng mã: VNI, TCVN3 - Áp dụng đư c trong tất c c c ứng dụng trên Windows - Chỉ nộp chương trình, không c n sưu liệu 9. Xây dựng chương trình ... Khoa CNTT ĐH.KHTN. TP.HCM 1/7 Môn h c Lập trình C trên Windows Bài tập th c hành oOo Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng VC++ 6,...
 • 7
 • 730
 • 3
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context ... (m c định là SRCCOPY) void PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); ... dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 M c đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao t c trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực...
 • 8
 • 842
 • 2
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

... dạng : Dạng Icon : gồm c c c icon c kích c 32x32 và c một nhãn dưới từng icon. Dạng Small Icon : gồm c c c icon 16x16 và nhãn bên phải icon. Dạng Listview : gồm c c c icon 16x16 và nhãn ... phải c giá trị ID liên t c. (Muốn đư c c c ID liên t c, chúng ta phải Insert ho c Import nó vào trong Project c ng một l c ho c sẽ vào trong tập tin Resource.h chỉnh sửa c c giá trị ID c a ... Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL GIỚI THIỆU ListControl đư c bao b c bởi lớp CListCtrl trong MFC. ListControl thể hiện nội dung c a nó dưới 4...
 • 7
 • 683
 • 1
Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

... CDC* pSrcDC, int xSrc, int ySrc, DWORD dwRop ); với x, y G c trái trên c a vùng device context đích nWidth, nHeight Kích thư c vùng device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context ... (m c định là SRCCOPY) void PutBitmap(CDC* pDC, CBitmap* pBitmap, CPoint TopLeft, DWORD dwRop = SRCCOPY ) { BITMAP bm; CDC TempDC; TempDC.CreateCompatibleDC(pDC); TempDC.SelectObject(pBitmap); ... dẫn th c hành Lập trình C trên Windows 1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO 1 M c đích  Sử dụng kỹ thuật MemDC.  Thao t c trên ảnh bitmap. 2 Kỹ thuật MemDC 2.1 Ý tưởng chính: Nếu thực...
 • 8
 • 593
 • 1
Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 1 pdf

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 1 pdf

... thuyết sang c i đặt c thể trên máy. Sách “Giáo Trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình nhằm cung c p cho c c H c Sinh - Sinh Viên Trường C C ng Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh hệ thống c c bài tập, những ... năng th c hành c bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách này đư c xem như tài liệu hướng dẫn từng bư c cho H c Sinh - Sinh Viên c a Trường trong vi c h c và áp dụng kiến th c lý ... toán Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 4 I.4. C c cấu tr c điều khiển c bản a. C u tr c tuần tự Tuần tự th c thi tiến trình. Mỗi lệnh đư c th c thi theo một chuỗi từ trên xuống,...
 • 12
 • 1,535
 • 27
Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 7 pdf

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 7 pdf

... dữ liệu c c u tr c Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 78 CHƯƠNG 7 KIỂU DỮ LIỆU C C U TR C Cung c p c chế cho phép khai báo c c kiểu dữ liệu mới để giải quyết theo yêu c u ... c p đến thành phần cuối c ng c kiểu là dữ liệu c bản (xem lại bảng c c kiểu dữ liệu c bản) . I.7. Nguyên t c viết chương trình c mảng c u tr c Do kiểu dữ liệu c c u tr c thường chứa rất ... viện c n quản lý thông tin về c c đầu sách. Mỗi đầu sách bao gồm c c thông tin sau : MaSSach (mã số sách), TenSach (tên sách), TacGia (t c giả), SL (số lượng c c cuốn sách c a đầu sách). Viết chương...
 • 19
 • 1,288
 • 40
Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 8 pdf

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 8 pdf

... trong vi c tổ ch c dữ liệu trên tập tin. I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I.1. Khái niệm Trong c c chương trình trư c thì c c dữ liệu đưa vào chương trình chỉ đư c tồn tại trong RAM, khi thoát chương trình ... đoạn con c a dãy là dãy c c phần tử liên tiếp nhau đư c x c định bởi chỉ số c a số bắt đầu (L) và chỉ số c a số cuối c ng (R).Tổng c c số trên đoạn đư c gọi là tổng đoạn. Yêu c u : Cho dãy ... là tập tin dùng để ghi c c ký tự lên đĩa theo c c dòng. • Tập tin nhị phân: là tập tin dùng để ghi c c cấu tr c dạng nhị phân (đư c mã hoá). I.2. Thao t c với tập tin Quá trình thao t c trên...
 • 12
 • 1,013
 • 10
Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 2 docx

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 2 docx

... -b/a); getch (); } I.6. C u tr c lựa chọn switch switch (biểu th c) { case n1: c c câu lệnh ; break ; case n2: c c câu lệnh ; break ; ……… case nk: < ;c c câu lệnh> ... switch. o Khi chương trình đã th c hiện xong c u lệnh c a case ni nào đó thì nó sẽ th c hiện luôn c c lệnh thu c case bên dưới nó mà không xét lại điều kiện (do c c ni đư c xem như c c nhãn) ... C u tr c điều khiển Giáo trình Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Trang 13 CHƯƠNG 2 C U TR C ĐIỀU KHIỂN Tìm hiểu và c i đặt c c cấu tr c rẽ nhánh, lựa chọn, lặp và c c ký hiệu phép...
 • 18
 • 1,116
 • 14
Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 5 docx

Tài liệu Bài tập kỹ thuật lập trình C++ Part 5 docx

... ‘\0’ )  C ch 2: Con trỏ char *< Tên chuỗi >; Ví dụ : char *chuoi; I.3. C c thao t c trên chuỗi a. Nhập chuỗi C pháp : char *gets(char *s); Nhận c c ký tự nhập từ phím cho đến khi ... t c trên chuỗi và c c kỹ thuật c i đặt xử lý trên chuỗi. I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I.1. Khái niệm Chuỗi ký tự là một dãy c c phần tử, mỗi phần tử c kiểu ký tự. Lưu ý: Chuỗi ký tự đư c kết th c ... a đổi thành: Nguyễn Văn A 24. (*) Viết chương trình đảo ngư c thứ tự c c từ c trong chuỗi Ví dụ: Nhập Truong CD CNTT TpHCM Xuất ra màn hình là: TpHCM CNTT CD Truong 25. Nhập 1 chuỗi bất...
 • 7
 • 1,244
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thực hành lập trình c trên windowsbài tập thực hành lập trìnhbài tập thực hành lập trình hướng đối tượng cbài tập thực hành lập trình webbài tập thực hành lập trình hướng đối tượngbài tập thực hành lập trình mạngbài tập thực hành lập trình phpbài tập thực hành lập trinh có giao diên ngôn ngữ javabài tập thực hành lập trình mfcbài tập tự luyện lập trình c nâng cao pdfbài tập ngôn ngữ lập trinh c thêm vào bộ sưu tập download tài liệumôn học lập trình c trên windows bài tập thực hànhbài tập thực hành lập báo cáo tài chínhtài liệu bài 38 thực hành tập dượt thao tác giao phấnbài giảng thực hành lập trình webBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ