1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y ppt

... danh), ngày tháng năm 200… ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Kính gửi : Cục Thú y Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày ... Căn cứ Qui chế đăng ký lưu hành thuốc thú y ban hành kèm theo Quyết định số …… /2007/QĐ-BNN ngày … tháng … năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tên cơ sở đề nghị ... ………………………………………………………………… Xin giải trình về những nội dung thay đổi trong giấy phép lưu hành như sau : TT Tên sản phẩm Số lưu hành Nội dung thay đổi, bổ sung Lý do 1. . . ...
 • 2
 • 779
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

... diện số……do Bộ Tài chính cấp ngày tháng năm Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam với những nội dung thay đổi dưới đây ... hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY ... SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 • 2
 • 1,253
 • 0
Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu pdf

Tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu pdf

... Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. 3. Tài liệu về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. 4. Bản ... tháng năm 200 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố. Họ và tên người làm đơn: Ngày tháng ... Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do cấp ngày tháng năm 200 Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc...
 • 2
 • 1,211
 • 1
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pdf

Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI) pdf

... cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán của năm liền kề năm đề nghị: …… tỷ đồng c) Lợi nhuận chưa phân phối của quý liền kề quý đề nghị: tỷ đồng 3. Lợi nhuận sau thuế (trên cơ sở báo cáo tài chính ... Việt Nam - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Căn cứ Nghị quyết số ngày tháng năm của Đại hội đồng cổ đông về việc … (1) , (2)…. đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận niêm yết cổ phiếu ... tại Điều…. Thông tư số……… /2012/TT-NHNN ngày………/2012 1. Ngày khai trương hoạt động: 2. Giá trị thực của vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị: …… tỷ đồng a) Vốn điều lệ đến thời điểm đề nghị: ……...
 • 3
 • 665
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU docx

... Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Địa điểm, ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN ... có):……………………………… Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Số:………………………………………………………………………………………………. Do: ………………… cấp ngày…. tháng…. năm ….tại……………………………………… Số tài khoản ngoại tệ……………………….tại ... hàng…………………………………… Số tài khoản tiền Việt Nam……………… tại ngân hàng…………………………………… Điện thoại: ……………………… Fax:………………………………………………. Email……………………………………… Website (nếu có):……………………………… Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ...
 • 2
 • 682
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………… - Tên trường cao đẳng nghề: - Tên ... số:……… ngày Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường đã được phê duyệt theo Quyết định số… của ... Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng...
 • 2
 • 630
 • 0
Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động docx

... Phụ lục 1 Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 ĐỀ NGHỊ cấp, sửa đổi, bổ ... đề nghị: ………………………………………………… Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):………………………………… Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………… Có trụ sở đăng...
 • 2
 • 512
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạchmẫu đơn đề nghị cung cấp thông tinđăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôimẫu đơn đề nghị thay đổi bổ sung nội giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú ymẫu đơn đề nghị thay đổi các nội dung thuốc thú y thuỷ sảnmẫu đơn đề nghị thay đổi bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú ymẫu đơn đề nghị cấp đổi con dấumẫu đơn đề nghị thay đổi con dấumẫu đơn đề nghị cấp đổi cmndmẫu đơn đề nghị cấp đổi con dấu của công tymẫu đơn đề nghị thay đổi hộ tịchmẫu đơn đề nghị cấp đổi chứng minh nhân dânmẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xemẫu đơn đề nghị thay đổi nhân sựmẫu đề nghị thay đổi thông tin tài khoản techcombankNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ